Logo องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
RANONG   PROVINCIAL   ADMINISTRATIVE   ORGANIZATION
 • คอคอดกระ
  คอคอดกระ
 • ภูเขาหญ้า
  ภูเขาหญ้า
 • กาหยูหวาน
  กาหยูหวาน
 • ธารน้ำแร่
  ธารน้ำแร่
 • มุกแท้เมืองระนอง
  มุกแท้เมืองระนอง
หน้าแรกติดต่อ อบจ.เข้าสู่ระบบFacebookแสดงความเห็น
นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์
นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์
นายก อบจ. ระนอง
ข้อมูลทั่วไป
การบริหารงาน
แผนพัฒนาและงบประมาณ
เพลงส่งเสริมการท่องเที่ยว


วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

AbjRanong13 7
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2558

AbjRanong13 6
กรกฎาคม - ตุลาคม 2558

AbjRanong13 5
เมษายน - มิถุนายน 2558

AbjRanong13 4
มกราคม - มีนาคม 2558

2559 08 24
ขอเชิญร่วมงาน "วันผลไม้ประจำปี ทุเรียนดีบ้านในวง ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559" คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 • กิจกรรม
 • ประกาศ
23/08/2559การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียมข่าวใหม่
22/08/2559เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(2)
22/08/2559เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
17/08/2559รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ ๑ จังหวัดระนอง ประจำปี ๒๕๕๙
13/08/2559รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “มัคคุเทก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 1 จังหวัดระนอง ประจำปี 2559”
02/08/2559รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ – เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 1 จังหวัดระนอง ประจำปี 2559” ตามโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์
28/07/2559การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรมประจำเดือน มิถุนายน 2559
14/07/2559เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร ระเบียบ เกี่ยวกับการเลือกสรรและหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรบุุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง (ผู้ช่วยช่าง)
14/07/2559เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร ระเบียบ เกี่ยวกับการเลือกสรรและหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรบุุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง (ยาม)
07/06/2559เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นในสายงานผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
09/03/2559ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่ายฉันตามหาเมืองระนอง หัวข้อ "มาระนอง...ต้องห้ามพลาด"
 • ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
22/08/2559เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
18/08/2559เรื่อง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง สายเพชรเกษม หมู่ที่ 3 - โรงพยาบาลสุขสำราญ หมู่ที่ 5 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
18/08/2559เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าน้ำตกชุมแสง หมู่ที่ 1 ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
17/08/2559เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางคราม หมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
17/08/2559เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าเรือเขาทือ หมู่ที่ 3 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
03/08/2559เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการก่อสร้างลานพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
26/07/2559เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ซอยหลุมถ่าน 2 หมู่ที่ 4 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
26/07/2559เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ
22/07/2559เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ
22/07/2559ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกจากซอยระนองพัฒนา 10 ในที่ดินจัดหาประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง หมู่ที่ 4 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 • ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
24/08/2559เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายบ้านล่าง - ที่ทำการอุทยานหมู่เกาะระนอง หมู่ที่ 4 ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ฃ่วงที่ 2)ข่าวใหม่
24/08/2559เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำตก หมู่ที่ 3 บ้านหินช้าง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนองข่าวใหม่
09/08/2559เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่ื่น การประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าเรือเขาทือ หมู่ที่ 3 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
08/08/2559เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น การประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางคราม หมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
08/08/2559เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น การประมูลจ้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทับโก - นกงาง หมู่ที่ 8 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
03/08/2559เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลวงยา หมู่ที่ 2 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
03/08/2559เรื่อง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมิตรภาพ 4 หมู่ที่ 6 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
02/08/2559ประกาศรายชื่อผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยระนองพัฒนา 8 – ซอยระนองพัฒนา 10 ในที่ดินจัดหาประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง หมู่ที่ 4 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
29/07/2559เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น การประมูลจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายเพชรเกษม หมู่ที่ 1 - เขาพริกไทย หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
28/07/2559รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
 • งานสาธารณภัย และสิ่งแวดล้อม
02/08/2559ประกาศเตือนอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่ง น้ำป่าไหลหลาก ในวันที่ 2-6 สิงหาคม 2559
28/07/2559ประกาศเตือนอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่ง น้ำป่าไหลหลาก ในวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2559
07/06/2559กลุ่มงานสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม เข้าอบรมเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนน การใช้เครื่องตัดถ่าง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559
27/05/2559ประมวลภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย ปี 2559
26/05/2559ประกาศเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม และคลื่นลมแรง ในวันที่ 24 - 27 พฤษภาคม 2559
 • เอกสาร อบจ.ระนอง
27/07/2559การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม ประจำเดือน มิถุนายน 2559
29/06/2559รายชื่อผู้ประกอบการน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม ที่ยื่นแบบรายการและชำระภาษีฯ เดือน พฤษภาคม 2559
20/05/2559รายชื่อสถานค้าปลีกน้ำมันที่ยื่นแบบชำระภาษี ประจำเดือนเมษายน 2559
19/05/2559รายชื่อสถานค้าปลีกน้ำมันที่ยื่นแบบชำระภาษี ประจำเดือนมีนาคม 2559
19/05/2559ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2542 ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2557 เรื่อง การเรียกเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
03/09/2558รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ประจำปี 2557
03/08/2558รายชื่อสถานค้าปลีกน้ำมันที่ยื่นแบบชำระภาษี และสถานประกอบการ ที่ชำระค่าธรรมเนียม ประจำเดือนมิถุนายน 2558
20/07/2558คู่มือประชาชน
29/06/2558รายชื่อสถานค้าปลีกน้ำมันที่ยื่นแบบชำระภาษี และสถานประกอบการ ที่ชำระค่าธรรมเนียม ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
26/05/2558บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะอันตรายจังหวัดระนอง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระนอง
09/04/2558ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม
ปฏิทินกิจกรรม +
สิงหาคม
24
ขอเชิญเที่ยวงาน วันผลไม้ อำเภอละอุ่น ประจำปี 2559
ณ บริเวณสวนสาธารณะ ม.2 บ้านคอกช้าง ต.ในวงเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
24 - 28 ส.ค. 2559
แหล่งท่องเที่ยว
 • ข่าวจังหวัดระนอง
21/08/2559 10:00รมช.คมนาคมลงพื้นที่ระนองติดตามก่อสร้างถนน-ท่าเรือ คาดเสร็จปีหน้า
16/08/2559 14:26ชุดพญาเสือลงพื้นที่ตรวจสอบรีสอร์ตรุกที่ป่าอุทยานฯ แหลมสน จ.ระนอง
12/08/2559 15:08ผู้ว่าฯ ระนอง-พังงาสั่งคุมเข้มดูแลความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยว
11/08/2559 17:40อบจ.ระนองปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
09/08/2559 09:54ระนองปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 1 ล้านตัวถวายเป็นพระราชกุศลวันแม่แห่งชาติ
09/08/2559 08:06เตือนจันทบุรี ตราด ระนอง พังงา เจอฝนถล่มหนัก กทม.ฝนบ่ายถึงค่ำ
06/08/2559 09:55ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่แก้ไขปัญหาประมงระนอง
04/08/2559 20:59ฝนถล่มระนอง น้ำป่าหลากท่วมบ้าน เกิดดินสไลด์ปิดถนน เสาไฟล้มเพียบ
04/08/2559 16:14ทหารร่วมกับอีกหลายหน่วยงานเร่งเข้าพื้นที่ช่วยถูกน้ำท่วมที่ระนองแล้ว
 • ข่าวทั่วไทย
25/08/2016 21:36
เรียงคิวสอย! สตง.จ่อฟัน ‘ชายหมู’ ปมรถกู้ภัย เหน็บ กทม.ขยันซื้อของแพง
25/08/2016 21:24
หนุ่มใหญ่ขึ้นโรงพักแจ้งความโดนตี พอเช้ากลายเป็นศพในห้องขัง
25/08/2016 21:20
'เรือใบสีฟ้า' เซ็น 4 ปี คว้า 'บราโว' เฝ้าเสาแล้ว
25/08/2016 21:18
หนุ่มปี 4 แบ่งเบาภาระพ่อแม่ เลี้ยงกุ้งก้ามแดง รายได้หมื่นกว่าต่อเดือน
25/08/2016 21:15
'เอไอเอส' มอบรางวัลให้ทัพนักกีฬาโอลิมปิกไทย กว่า 4 ล้าน
25/08/2016 21:12
ซีพีเอ็น ทุ่ม 6 หมื่นล้าน ผุด 5 โครงการใหม่-พลิกโฉม 5 ศูนย์การค้า
25/08/2016 21:04
'อ๋อย' โวย รธน.เปิดช่องนายกฯ คนนอก-โต้สุจริต หลังถูกพิษ ม.116
25/08/2016 20:45
หนุ่มเลย ทำทีเติมน้ำมันขวด ซิ่งรถ จยย.ฉกกระป๋องเงินหนี ตร.สกัดจับได้
25/08/2016 20:45
สาวก ‘จิ้งจอกสยาม’ เฮลั่น! ‘ดริงก์วอเตอร์’ ต่อสัญญาอีก 5 ปี
25/08/2016 20:38
'หมอเปรม' ดอดรับทราบข้อกล่าวหา บอกสั้นๆ โดน ม.44 'โนพร็อบเบล็ม'
25/08/2016 20:20
ไม่มีเงินกินฟรี ไม่เคยคิดขาดทุน! เปิดใจเจ้าของร้าน ยำแซบเว่อร์ ย่านปทุมฯ
25/08/2016 20:19
คนใจร้าย วางยาเบื่อหมาตาย11ตัว! พ่อเฒ่า92 บอกใครทำระวังกรรมตามสนอง
ลิงค์ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สนามกีฬาจังหวัดระนอง ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร : 0-7781-1071
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้ที่ ตู้ ปณ. 51 ปจ.ระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
e-mail :: ranongpao@gmail.com