องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
Logo องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
RANONG   PROVINCIAL   ADMINISTRATIVE   ORGANIZATION
 • คอคอดกระ
  คอคอดกระ
 • ภูเขาหญ้า
  ภูเขาหญ้า
 • กาหยูหวาน
  กาหยูหวาน
 • ธารน้ำแร่
  ธารน้ำแร่
 • มุกแท้เมืองระนอง
  มุกแท้เมืองระนอง
หน้าแรกติดต่อ อบจ.เข้าสู่ระบบFacebookแสดงความเห็น
นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์
นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์
นายก อบจ. ระนอง
ข้อมูลทั่วไป
การบริหารงาน
แผนพัฒนาและงบประมาณ
เพลงส่งเสริมการท่องเที่ยว


วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

AbjRanong13 7
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2558

AbjRanong13 6
กรกฎาคม - ตุลาคม 2558

AbjRanong13 5
เมษายน - มิถุนายน 2558

AbjRanong13 4
มกราคม - มีนาคม 2558

 • กิจกรรม
 • ประกาศ
14/07/2559เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร ระเบียบ เกี่ยวกับการเลือกสรรและหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรบุุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง (ผู้ช่วยช่าง)
14/07/2559เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร ระเบียบ เกี่ยวกับการเลือกสรรและหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรบุุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง (ยาม)
07/06/2559เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นในสายงานผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
26/05/2559เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(คนงานทั่วไป,ยาม)
26/05/2559เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ,ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ)
26/05/2559ประกาศรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
23/05/2559หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการขอรับเงิน และการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
29/04/2559ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียง
09/03/2559ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่ายฉันตามหาเมืองระนอง หัวข้อ "มาระนอง...ต้องห้ามพลาด"
 • ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
26/07/2559เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ซอยหลุมถ่าน 2 หมู่ที่ 4 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนองข่าวใหม่
26/07/2559เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการข่าวใหม่
22/07/2559เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ
22/07/2559ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกจากซอยระนองพัฒนา 10 ในที่ดินจัดหาประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง หมู่ที่ 4 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
22/07/2559เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางหมัก หมู่ที่ 3 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
13/07/2559เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำตก หมู่ที่ 3 บ้านหินช้าง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
13/07/2559เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ
13/07/2559เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าเรือเขาทือ หมู่ที่ 3 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
13/07/2559เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำ คสล.เชื่อมเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ - เทศบาลตำบลปากน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
13/07/2559เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ
 • ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
25/07/2559เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น การประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายบางใหญ่ - ลำเลียง หมู่ที่ 1 ตำบลบางใหญ่ - หมู่ที่ 1 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนองข่าวใหม่
15/07/2559เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น การประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำจืดน้อย - หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
13/07/2559เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น การประมูลจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวัดควน - บ้านปากแพรก หมู่ที่ 3 ตำบลละอุ่นใต้ - ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
13/07/2559เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนืกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง สายเพชรเกษม หมู่ที่ 3 - โรงพยาบาลสุขสำราญ หมู่ที่ 5 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
13/07/2559เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนืกส์ โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านหาดยาย หมูี่ที่ 2 ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
12/07/2559เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น การประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายบ้านนา - บ้านทองหลาง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
12/07/2559เรื่อง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายบ้านตอนกลาง - บ้างบางหมีล่าง หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
11/07/2559การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านหาดยาย ม.2 ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
11/07/2559การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง สายเพชรเกษม ม.3 - โรงพยาบาลสุขสำราญ ม.5 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง
06/07/2559เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 • เอกสาร อบจ.ระนอง
29/06/2559รายชื่อผู้ประกอบการน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม ที่ยื่นแบบรายการและชำระภาษีฯ เดือน พฤษภาคม 2559
20/05/2559รายชื่อสถานค้าปลีกน้ำมันที่ยื่นแบบชำระภาษี ประจำเดือนเมษายน 2559
19/05/2559รายชื่อสถานค้าปลีกน้ำมันที่ยื่นแบบชำระภาษี ประจำเดือนมีนาคม 2559
19/05/2559ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2542 ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2557 เรื่อง การเรียกเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
03/09/2558รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ประจำปี 2557
03/08/2558รายชื่อสถานค้าปลีกน้ำมันที่ยื่นแบบชำระภาษี และสถานประกอบการ ที่ชำระค่าธรรมเนียม ประจำเดือนมิถุนายน 2558
20/07/2558คู่มือประชาชน
29/06/2558รายชื่อสถานค้าปลีกน้ำมันที่ยื่นแบบชำระภาษี และสถานประกอบการ ที่ชำระค่าธรรมเนียม ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
26/05/2558บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะอันตรายจังหวัดระนอง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระนอง
09/04/2558ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม
ปฏิทินกิจกรรม +
แหล่งท่องเที่ยว
วิดีโอแนะนำจังหวัดระนอง
 • ข่าวจังหวัดระนอง
 • ข่าวทั่วไทย
27/07/2016 00:52
อดีตทนาย ขับเบนซ์วูบ เฉี่ยวเก๋งย่านรามอินทรา รถไถลก่อนแน่นิ่งเสียชีวิต
27/07/2016 00:45
เล่นไม่รู้เรื่อง! 'คลอปป์' เฉดหัวส่ง 'ซาโก' กลับบ้านฐานกวนประสาท
27/07/2016 00:40
รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ สุพรรณฯ อบรมซ้อมเสมือนจริง หนีไฟ-ช่วยชีวิต
27/07/2016 00:25
ลูกทรพีจ่อยิงพ่อดับ เพี้ยนเหมือนคนติดยา คิดว่าเล่นชู้กับเมียตัวเอง
27/07/2016 00:23
ตามคาด! 'ม้าลาย' เซ็น 5 ปี คว้า 'อิกวาอิน' เสริมคม
27/07/2016 00:20
มวยคู่เอกลุมพินีลุ้นสนุก! 'เนเงิน' ไล่หวดชนะคะแนนฤทธิ์
27/07/2016 00:18
กองทัพเรือหางยาว แห่ทอดแหจับกุ้งหัวเรียว มีที่เดียวที่กระบี่!
27/07/2016 00:15
ฟ้าขาวเซ็ง! 'ลันซินี' เข่าพัง ถอนตัวบู๊โอลิมปิก 2016
27/07/2016 00:02
ตร.อุบลฯ รวบหนุ่มใส่เสื้อโหวตโน อีกรายยืนตะโกนไม่ให้ออกไปลงประชามติ
26/07/2016 23:58
ตร.ท่องเที่ยวเชียงใหม่ ค้นโรงแรมไม่มีใบอนุญาต รวบผจก.ชาวจีน
26/07/2016 23:55
'สาว 17 สุดกตัญญู' ดูแลพ่อป่วยพิการ รับจ้างหาเงินเลี้ยงครอบครัว
26/07/2016 23:45
ส่อแววล่ม! 'ไรโอลา' ร้อยปัญหาเตรียมล้มดีล 'ป็อกบา' ซบผีแดง
ลิงค์ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สนามกีฬาจังหวัดระนอง ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร : 0-7781-1071
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้ที่ ตู้ ปณ. 51 ปจ.ระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
e-mail :: ranongpao@gmail.com