องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

                RANONG PROVINCIAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
           
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

นายธนกร บริสุทธิญาณี
ประชาสัมพันธ์

 

Poster IIT 2564n    Poster EIT 2564n

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญบุคลากร อบจ.ระนอง ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึงในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสระดับชาติ Intergrity And Transparancy Assessment (ITA) สำหรับบุคคลภายใน (IIT) โดยให้คะแนนการบริหารงานภายในองค์กรของท่านและให้ข้อมูลกับผู้บริหารโดยตรงผ่านช่องทาง QR Code ด้านซ้ายและ และขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของ อบจ.ระนองร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายนอก (EIT) โดยสแกนผ่านช่องทาง QR Code ด้านขวา

05/04/2564 การแจ้งหรือการศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า
30/03/2564 กองสาธารณสุข
30/03/2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 - 27 เมษายน 2564
29/03/2564 ผลการตัดสินการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "เที่ยวระนอง...เมืองรองที่ต้องมา" ตามโครงการประกวดภาพถ่าย "ฉันตามหาเมืองระนอง"
17/03/2564 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
17/03/2564 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
12/03/2564 หลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่ายฉันตามหาเมืองระนอง ประจำปี ๒๕๖๔
02/03/2564 รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม ถึง 21 พฤษภาคม 2564
25/02/2564 การประมูลให้เช่าอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง แปลงบ้านพักข้าราชการ (ครั้งที่ ๓)
25/02/2564 รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
19/02/2564 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
14/08/2563 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
15/07/2563 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
27/06/2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
25/06/2563 ปฏิทินการใช้อาคารสถานที่ของ อบจ.ระนอง
20/09/2560 ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ อบจ.ระนอง (Back Office)
19/09/2560 รายงานข้อมูล อบจ.ระนอง
19/09/2560 ศูนย์ข้อมูลกลางเทคโนโลยีสารสนเทศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
09/03/2559 ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่ายฉันตามหาเมืองระนอง หัวข้อ "มาระนอง...ต้องห้ามพลาด"
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
09/04/2564 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงตลาดเพื่อการเกษตร บ้านสองแพรก หมู่ที่ ๗ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/04/2564 ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนกลาง - ทรายปู ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
08/04/2564 ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่บ้านระนองฮิลล์ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
08/04/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายห้วยญวน หมู่ที่ ๗ ตำบลลำเลียง - หมู่ที่ ๑ ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/04/2564 ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยเคียน หมู่ที่ 4 ตำบลลำเลียง ถึงซอยพรุข่า หมู่ที่ 1 ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
02/04/2564 ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลวงยา หมู่ที่ 2 บ้านสังตี ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
02/04/2564 ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองบางนอน ซอยบ่อนไก่-ซอยศรชัย หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
02/04/2564 ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบคลองน้ำแดง หมู่ที่ 6 บ้านน้ำแดงนอก เชื่อม หมู่ที่ 3 บ้านน้ำจืดน้อย ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
01/04/2564 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหาดยาย หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/04/2564 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง ถนนเพชรเกษม-อำเภอสุขสำราญ (ซอยธนาคารออมสิน) หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 5 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
16/04/2564 ประกาศการทำสัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รน. ถ.๑-๐๐๐๕ สายบ้านพรุกวม - บ้านไร่ใน หมู่ที่ ๖ ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/04/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยน้ำวน หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๕ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05/04/2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2564
02/04/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติกเกอร์ข้อความพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/04/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยบางให้ หมู่ที่ ๒ ตำบล จ.ป.ร. - หมู่ที่ ๓ ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/03/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/03/2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2564
02/03/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รน.ถ.๑-๐๐๐๕ สายบ้านพรุกวม - บ้านไร่ใน หมู่ที่ ๖ ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/02/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายข้อความพลาสติก สติกเกอร์ข้อความ และป้ายฝ่าย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/02/2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2564
งานสาธารณภัย และสิ่งแวดล้อม
04/09/2562 ประกาศแจ้งเตือน
02/08/2559 ประกาศเตือนอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่ง น้ำป่าไหลหลาก ในวันที่ 2-6 สิงหาคม 2559
28/07/2559 ประกาศเตือนอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่ง น้ำป่าไหลหลาก ในวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2559
07/06/2559 กลุ่มงานสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม เข้าอบรมเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนน การใช้เครื่องตัดถ่าง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559
27/05/2559 ประมวลภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย ปี 2559
26/05/2559 ประกาศเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม และคลื่นลมแรง ในวันที่ 24 - 27 พฤษภาคม 2559
เอกสาร อบจ.ระนอง
02/10/2563 พรบ อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 2558
20/08/2563 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
10/08/2563 แบบฟอร์มนำส่งเงินค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
15/07/2563 งานบริการในภารกิจให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
12/06/2563 การจัดแบ่งส่วนราชการภายใน
01/06/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
01/06/2563 คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
25/05/2563 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
25/05/2563 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
25/05/2563 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สมััยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
25/05/2563 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒
25/05/2563 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
19/06/2562 คู่มือการปฏิบัติงาน
19/05/2559 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2542 ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2557 เรื่อง การเรียกเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
20/07/2558 คู่มือประชาชน
29/06/2558 รายชื่อสถานค้าปลีกน้ำมันที่ยื่นแบบชำระภาษี และสถานประกอบการ ที่ชำระค่าธรรมเนียม ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
26/05/2558 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะอันตรายจังหวัดระนอง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระนอง
09/04/2558 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Management)
22/09/2563 การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
15/06/2563 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดระนอง
09/01/2563 ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
11/11/2562 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5
30/10/2562 ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
07/10/2562 สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เรื่อง "มาตรฐานวินัยที่ข้าราชการต้องรู้"
07/10/2562 มาตรฐานวินัยที่ข้าราชการต้องรู้
07/10/2562 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยท้องถิ่น
03/10/2562 ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
27/09/2562 คู่มือปฏิบัติงาน
02/02/2561 การจัดการองค์ความรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
กิจกรรม "คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล"
12/10/2563 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
15/07/2563 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
14/07/2563 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
14/07/2563 การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
28/06/2562 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
26/06/2562 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
26/06/2562 นโยบายคุณธรรม ความโปร่งใส และเจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
23/06/2562 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 - 2564)
22/11/2561 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนจังหวดระนอง
27/06/2560 สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphics 2560 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช.
16/06/2560 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 10 หลัก "ธรรมาภิบาล"
วิดีโอแนะนำจังหวัดระนอง
17/01/2560 โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดระนอง เรื่อง ราชินีแห่งสายน้ำ โดย โรงเรียนสุขสำราญ
17/01/2560 โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดระนอง เรื่อง สองฝั่งบ้านเรา โดย โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
17/01/2560 โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดระนอง เรื่อง ตามเสด็จประพาสเมืองแร่นอง โดย วิทยาลัยชุมชน
17/01/2560 โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดระนอง เรื่อง ดีบุก อดีตที่เลือนหาย โดย โรงเรียนสตรีระนอง
17/01/2560 โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดระนอง เรื่อง รอบนองสองแถว โดย โรงเรียนสตรีระนอง
16/01/2560 โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดระนอง เรื่อง น้ำแร่นอง โดย โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
16/01/2560 โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดระนอง เรื่อง เล่าเรื่องเมืองกระบุรี โดย โรงเรียนกระบุรีวิทยา
16/01/2560 โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดระนอง เรื่อง เปิดตำนานภูเขาทอง โดย โรงเรียนสุขสำราญฯ
16/01/2560 โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดระนอง เรื่อง สงครามมหาเอเชียบูรพา โดย โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร
16/01/2560 โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดระนอง เรื่อง พม่า เมืองระนอง โดย โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
สนามกีฬาจังหวัดระนอง ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร : 0-7781-1071
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้ที่ ตู้ ปณ. 51 ปจ.ระนอง
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 e-mail :: ranongpao@gmail.com
Powered by S. Wachirapol