องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

                RANONG PROVINCIAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
           
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

นายธนกร บริสุทธิญาณี
ประชาสัมพันธ์

S 42401795 1

การรบฟงความคดเหน

 

QR

 

 

15/06/2564 ประชาสัมพันธ์ และกำกับดูแลร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
02/06/2564 ขอเชิญลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
02/06/2564 การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม ประจำเดือนเมษายน 2564
02/06/2564 การเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม ประจำเดือนเมษายน 2564
28/05/2564 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ในท้องที่จังหวัดระนอง (ฉบับที่ ๕))
28/05/2564 คำสั่งจังหวัดระนอง ที่๑๑๖๘/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙
28/05/2564 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ในท้องที่จังหวัดระนอง (ฉบับที่ ๔)
14/05/2564 ยกเลิกการดำเนินโครงการจัดงานวันวิสาขบูชา และสมโภชพระเจดีย์ดาธุ ประจำปี ๒๕๖๔
14/05/2564 ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ
12/05/2564 โครงสร้างหน่วยงานส่วนราชการ
11/05/2564 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
11/05/2564 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรและหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
06/05/2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
05/05/2564 การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการผู้พักในโรงแรม ประจำเดือนมีนาคม 2564
05/05/2564 การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม ประจำเดือนมีนาคม 2564
03/05/2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
30/04/2564 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
30/03/2564 กองสาธารณสุข
14/08/2563 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
15/07/2563 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
23/06/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรวมใจพัฒนา หมู่ที่ 11 (ระยะที่ 2) ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/06/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ ๑ บ้านปากคลอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/06/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโชคพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/06/2564 ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการจ้างก่อสร้างบ่อบาดาลพร้อมถังน้ำใสและระบบจ่ายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านบางสังตี ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
21/06/2564 ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการจ้างก่อสร้างบ่อบาดาลพร้อมถังน้ำใสและระบบจ่ายน้ำ ซอยบางหมัก หมู่ที่ 3 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
15/06/2564 ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการจ้างปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำฝายคลองหลวงยา หมู่ที่ 2 บ้านบางสังตี ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
15/06/2564 ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านยายน้อย-สุวิทย์ หมู่ที่ 8 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
15/06/2564 ประกวดราคาจ้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ หมู่ที่ 3 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/06/2564 ประกาศใช้กลางของทางราชการ โครงการจ้างก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
10/06/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเกษตรมงคล หมู่ที่ ๑๑ ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
22/06/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ดินจัดหาประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง หมู่ที่ ๔ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd
22/06/2564 ประกาศการทำสัญญาจ้างปรับปรุงตลาดกลางเพื่อการเกษตร บ้านสองแพรก หมู่ที่ ๗ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/06/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพาน หมู่ที่ ๔ ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/06/2564 ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวถนน - บ่อกุ้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/06/2564 ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวถนน - บ่อกุ้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/06/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางยู ซอยทาวเฮาส์ หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
16/06/2564 ประกาศการทำสัญญาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหาดยาย หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒ ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/06/2564 ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบันไดขึ้นลง หมู่ที่ ๖ บ้านแหลมนาว ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/06/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าเรือ นกงางแยกขวา (บ้านนกงาง) หมู่ที่ ๕ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ต่อเนื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/06/2564 ประกาศการทำสัญญาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางสาย หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
งานสาธารณภัย และสิ่งแวดล้อม
04/09/2562 ประกาศแจ้งเตือน
02/08/2559 ประกาศเตือนอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่ง น้ำป่าไหลหลาก ในวันที่ 2-6 สิงหาคม 2559
28/07/2559 ประกาศเตือนอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่ง น้ำป่าไหลหลาก ในวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2559
07/06/2559 กลุ่มงานสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม เข้าอบรมเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนน การใช้เครื่องตัดถ่าง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559
27/05/2559 ประมวลภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย ปี 2559
26/05/2559 ประกาศเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม และคลื่นลมแรง ในวันที่ 24 - 27 พฤษภาคม 2559
เอกสาร อบจ.ระนอง
02/10/2563 พรบ อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 2558
20/08/2563 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
10/08/2563 แบบฟอร์มนำส่งเงินค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
15/07/2563 งานบริการในภารกิจให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
12/06/2563 การจัดแบ่งส่วนราชการภายใน
01/06/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
01/06/2563 คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
25/05/2563 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
25/05/2563 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
25/05/2563 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สมััยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
25/05/2563 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒
25/05/2563 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
19/06/2562 คู่มือการปฏิบัติงาน
19/05/2559 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2542 ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2557 เรื่อง การเรียกเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
20/07/2558 คู่มือประชาชน
29/06/2558 รายชื่อสถานค้าปลีกน้ำมันที่ยื่นแบบชำระภาษี และสถานประกอบการ ที่ชำระค่าธรรมเนียม ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
26/05/2558 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะอันตรายจังหวัดระนอง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระนอง
09/04/2558 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Management)
22/09/2563 การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
15/06/2563 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดระนอง
09/01/2563 ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
11/11/2562 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5
30/10/2562 ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
07/10/2562 สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เรื่อง "มาตรฐานวินัยที่ข้าราชการต้องรู้"
07/10/2562 มาตรฐานวินัยที่ข้าราชการต้องรู้
07/10/2562 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยท้องถิ่น
03/10/2562 ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
27/09/2562 คู่มือปฏิบัติงาน
02/02/2561 การจัดการองค์ความรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
กิจกรรม "คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล"
13/05/2564 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
13/05/2564 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
12/05/2564 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
12/05/2564 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
11/05/2564 ประกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
12/10/2563 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
15/07/2563 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
14/07/2563 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
14/07/2563 การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
28/06/2562 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
26/06/2562 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
26/06/2562 นโยบายคุณธรรม ความโปร่งใส และเจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
23/06/2562 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 - 2564)
22/11/2561 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนจังหวดระนอง
27/06/2560 สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphics 2560 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช.
16/06/2560 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 10 หลัก "ธรรมาภิบาล"
วิดีโอแนะนำจังหวัดระนอง
17/01/2560 โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดระนอง เรื่อง ราชินีแห่งสายน้ำ โดย โรงเรียนสุขสำราญ
17/01/2560 โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดระนอง เรื่อง สองฝั่งบ้านเรา โดย โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
17/01/2560 โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดระนอง เรื่อง ตามเสด็จประพาสเมืองแร่นอง โดย วิทยาลัยชุมชน
17/01/2560 โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดระนอง เรื่อง ดีบุก อดีตที่เลือนหาย โดย โรงเรียนสตรีระนอง
17/01/2560 โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดระนอง เรื่อง รอบนองสองแถว โดย โรงเรียนสตรีระนอง
16/01/2560 โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดระนอง เรื่อง น้ำแร่นอง โดย โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
16/01/2560 โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดระนอง เรื่อง เล่าเรื่องเมืองกระบุรี โดย โรงเรียนกระบุรีวิทยา
16/01/2560 โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดระนอง เรื่อง เปิดตำนานภูเขาทอง โดย โรงเรียนสุขสำราญฯ
16/01/2560 โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดระนอง เรื่อง สงครามมหาเอเชียบูรพา โดย โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร
16/01/2560 โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดระนอง เรื่อง พม่า เมืองระนอง โดย โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
สนามกีฬาจังหวัดระนอง ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร : 0-7781-1071
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้ที่ ตู้ ปณ. 51 ปจ.ระนอง
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 e-mail :: ranongpao@gmail.com
Powered by S. Wachirapol