องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

                RANONG PROVINCIAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION

หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง


 
suwit
นายสุวิทย์ หลักชัย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
sasitorn
นางศศิธร สารแขวีระกุล
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
montana62
นางมนทนา สินทรัพยฺ์
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
warinnipa
นางสาวรวินทร์นิภา  ผาดำ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางเสาวลักษณ์ สมัยแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง
damrongparn
                        นายดำรงพันธ์ เพชรคง
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
                         รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
wichaiporn
นายวิชัยพร สินทรัพย์ 
ผู้อำนวยการกองช่าง
on uma
นางอรอุมา เทพทอง
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
kamonpan
นางสาวกมลพรรณ พัฒนา
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
chuleporn
นางสาวชุลีพร สันตยานนท์
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
สนามกีฬาจังหวัดระนอง ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร : 0-7781-1071
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้ที่ ตู้ ปณ. 51 ปจ.ระนอง
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 e-mail :: ranongpao@gmail.com
Powered by S. Wachirapol