องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

                RANONG PROVINCIAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะอันตรายจังหวัดระนอง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระนอง


วันอังคารที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 09:57 น.

การจัดการขยะอันตราย

    องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง และสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาค 14 จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะอันตรายจังหวัดระนอง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระนอง ขึ้น ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เอกสารบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะอันตรายจังหวัดระนอง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระนอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
สนามกีฬาจังหวัดระนอง ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร : 0-7781-1071
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้ที่ ตู้ ปณ. 51 ปจ.ระนอง
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 e-mail :: ranongpao@gmail.com
Powered by S. Wachirapol