องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

                RANONG PROVINCIAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2542 ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2557 เรื่อง การเรียกเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด


วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 13:28 น.

1. จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการชำระภาษีให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ในอัตราลิตรละ 4.54 สตางค์ โดยให้ผู้ประกอบการยื่นแบบรายการภาษีตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด พร้อมชำระภาษีต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ภายในวันที่ยี่สิบของเดือนจากเดือนที่ความรับผิดในอันที่จะต้องชำระภาษีเกิดขึ้น

2. จากการค้ายาสูบ (ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตและบุหรี่ซิการ์) โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการชำระภาษีให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ในอัตรามวนละ 9.30 สตางค์ โดยให้ผู้ประกอบการยื่นแบบรายการภาษีตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด พร้อมชำระภาษีต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ภายในวันที่ยี่สิบของเดือนจากเดือนที่ความรับผิดในอันที่จะต้องชำระภาษีเกิดขึ้น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

    อบจ. 01-1 คำขอจดทะเบียนสถานการค้าน้ำมัน ดาวน์โหลด

    อบจ. 01-3 คำขอย้ายสถานการค้า เลิก หรือโอนกิจการ ดาวน์โหลด

    อบจ. 01-4 แบบรายการภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด(น้ำมัน, ก๊าซ) ดาวน์โหลด

    อบจ. 01-5 บัญชีประจำวันแสดงการรับ – จ่ายน้ำมัน/ก๊าซ ดาวน์โหลด

    อบจ. 01-6 งบเดือนแสดงรายการรับ – จ่ายน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม ดาวน์โหลด

    อบจ. 02-1 แบบตามรายการภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ยาสูบ) ดาวน์โหลด

    อบจ. 02-2 บัญชีแสดงรายการปริมาณยาสูบที่ได้มาและจำหน่ายไป ดาวน์โหลด

    อบจ. 02-3 งบเดือนแสดงรายละเอียดการขายยาสูบ ดาวน์โหลด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
สนามกีฬาจังหวัดระนอง ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร : 0-7781-1071
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้ที่ ตู้ ปณ. 51 ปจ.ระนอง
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 e-mail :: ranongpao@gmail.com
Powered by S. Wachirapol