องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

                RANONG PROVINCIAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม


วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 21:45 น.

         ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการชำระค่าธรรมเนียมฯ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ในอัตราร้อยละสองของค่าเช่าห้องพัก ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ภายในวันที่สิบของเดือนถัดไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
สนามกีฬาจังหวัดระนอง ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร : 0-7781-1071
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้ที่ ตู้ ปณ. 51 ปจ.ระนอง
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 e-mail :: ranongpao@gmail.com
Powered by S. Wachirapol