องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

                RANONG PROVINCIAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION

แผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ


แก้ไขคำชี้แจงปี64(อสม.)ครั้งที่5/64

แผนพัฒนาท้องถิ่น

หนาปก แผน 61 65 แกไข 1

พ.ศ. 2561-2565

แก้ไขครั้งที่ 1/64

หนาปกแผน 5 ป ฉ 9

พ.ศ. 2561-2565 ฉบับที่ 9

หนาปก8

พ.ศ. 2561-2565 ฉบับที่ 8

หนาปก

พ.ศ. 2561-2565 ฉบับที่ 7

ปกแผน 61 65 เลม 6

พ.ศ. 2561-2565 ฉบับที่ 6

 

ปกแผน 61 65 เลม 5

พ.ศ. 2561-2565 ฉบับที่ 5

ปกแผนสป ฉบบ4

พ.ศ. 2561-2565 ฉบับที่ 4

ปกแผน5ป ฉบบ3

พ.ศ.2561-2565 ฉบับที่ 3

ปกแผน5ป ฉบบ2

พ.ศ.2561-2565 ฉบับที่ 2

ปกแผน 5 ป

 พ.ศ.2561-2565

ข้อบัญญัติงบประมาณ

ขอบญญต อบจ.ระนอง ป 64 หนาปก

ปีงบประมาณ

พ.ศ.2564

ปกขอบญญต63
ปีงบประมาณ

พ.ศ.2563


ปกขอบญญต62

 ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562

ปกขอบญญต 61
ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2561

banyat2559
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
 
banyat2559
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
 


banyat2558

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

           

 

 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

 

ภาพปกแผนดำเนนงานป 64
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564
ปกแผนดำเนนงาน63
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563
 
ปกแผนดำ 62
ปกแผนดำเนนงาน 61
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
plan2560
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560

 

 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและผลการดำเนินงาน

  result2558
รอบปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
result2557
รอบปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557

 

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 

หนาปก โอน 1

โอนงบประมาณปี 64 (ค่าการศึกษาบุตร) ครั้งที่ 1/64

 

หนาปกโอน 2

โอนงบประมาณปี 64 (กบท.)ครั้งที่ 2/64

โอนงบ64 อตตรากำลง

โอนงบประมาณปี 64 (อัตตรากำลัง) ครั้งที่ 3/64

ปก19 2 64

โอนงบประมาณปี 64 (แก้ไข3/64) ครั้งที่ 4/64

0001 1

โอนงบประมาณปี 64 (ค่าตอบแทนสำนักเลขาฯ) ครั้งที่ 5/64

ปกโอน6 64

โอนงบประมาณปี 64 (เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว) ครั้งที่ 6/64

 

 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 

ปกแกไขงบ 1 64

แก้ไขคำชี้แจงปี 64 (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) ครั้งที่ 1/64

ปก1

แก้ไขคำชี้แจงปี 64 (งานวางแผนสถิติ) ครั้งที่ 2/64

18 2 64 ปกแกไขคำฃแจง 3 64

แก้ไขคำชี้แจงปี 64 (งานบริหารทั่วไป) ครั้งที่ 3/64

0001

แก้ไขคำชี้แจงปี 64 (งานบริหารทั่วไป+งานกีฬา) ครั้งที่ 4/64

ปกแกไข5 64แก้ไขคำชี้แจงปี 64 (อสม.)  ครั้งที่ 5/64

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
สนามกีฬาจังหวัดระนอง ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร : 0-7781-1071
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้ที่ ตู้ ปณ. 51 ปจ.ระนอง
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 e-mail :: ranongpao@gmail.com
Powered by S. Wachirapol