องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

                RANONG PROVINCIAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION

การจัดการองค์ความรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง


วันศุกร์ที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 07:14 น.

1.ความรู้ด้านการบริหารทั่วไป กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อบจ. กฎหมาย นิติกรรม สัญญา

   - รัฐธรรมนูญ 2560

   - พระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน 2534

   - พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2540

   - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

   - พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

   - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

   - การสงเคราะห์ผู้ป้วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.2560

 

2. ความรู้ด้านกฎหมาย ข้อบังคับการประชุม การเลือกตั้งฯ

   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

3. ความรู้ด้านแผนงาน ฯ

    3.1 การจัดทำแผนพัฒนา

         1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยจัดทำแผน48 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

         2. แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

         3.แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

         4. แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่ยของอปท.

    3.2 วิธีการจัดทำงบประมาณ

         1. ระเบียบว่าด้วยงบประมาณ-พ.ศ.2541

         2. ระเบียบว่าด้วยงบประมาณ-พ.ศ.2543ฉบับที่2

         3. ระเบียบว่าด้วยงบประมาณ-พ.ศ.2543ฉบับที่3

         4. ระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุน-2559

         6. รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าบประจำปี ของอปท.

         7. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ รายจ่าบ งบประมาณประจำปีของอปท.

         8. การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของอปท.

         9. หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค

         10. แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์

         11. ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรานจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ของ อปท.

         12.ซักซ้อมแนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะรักษาความสง

         13. ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ของอปท.

4. ความรู้ด้านการเงิน บัญชี และการคลัง

    - ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

    - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2558

    - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

    - เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

    - ระเบียบการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน

5. ความรู้ด้านช่าง ฯ

    - แนวทาง วิธีปฏิบัติปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

    - แนวทางการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น

    - พรบ.การผังเมือง 2558

    - พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

    - พรบ.ทางหลวง 2535 (ฉบับที่2 พ.ศ.2549)

    - พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550

    - มท.การใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. 2548

    - มท.ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือปชช.ตามอำนาจหน้าที่ อปท 2560

    - หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

    - หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

    - หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
สนามกีฬาจังหวัดระนอง ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร : 0-7781-1071
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้ที่ ตู้ ปณ. 51 ปจ.ระนอง
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 e-mail :: ranongpao@gmail.com
Powered by S. Wachirapol