MENU
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
RANONG   PROVINCIAL   ADMINISTRATIVE   ORGANIZATION
 • คอคอดกระ
  คอคอดกระ
 • ภูเขาหญ้า
  ภูเขาหญ้า
 • กาหยูหวาน
  กาหยูหวาน
 • ธารน้ำแร่
  ธารน้ำแร่
 • มุกแท้เมืองระนอง
  มุกแท้เมืองระนอง
ข้อมูลทั่วไป
รายงานต่าง ๆ
การบริหารงาน
การปฏิบัติเรื่องร้องเรียน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาและงบประมาณ
ข้อมูลอื่น ๆ
ข้อมูลอื่นๆ

  banner01

  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ระนอง

  bn left complain

  bn building

  ดาวน์โหลดเอกสาร อบจ.ระนอง


  แบบรายการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  > แบบนำส่งค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม (อบจ.รร.3)
  > แบบบัญชีผู้พักและรายละเอียดในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯ (อบจ.รร.6)
  แบบนำส่งค่าธรรมเนีย
  มฯ น้ำมัน , ก๊าซ  (อบจ. 01 - 4)

  > แบบงบเดือนแสดงรายการรับ - จ่าย น้ำมัน , ก๊าซ  (อบจ. 01 - 6)
  > แบบนำส่งค่าธรรมเนียมฯ ยาสูบ  (อบจ. 02 - 1)
  > แบบบัญชีแสดงรายการปริมาณยาสูบที่ได้มาและจำหน่ายไป (อบจ. 02 - 2)
  > แบบงบเดือนแสดงรายละเอียดการขายยาสูบ (อบจ. 02 - 3)

  หนังสือการเช่าที่ดินจัดหาประโยชน์ของ อบจ.ระนอง

   แบบบันทึกการรับเรื่องร้องเรียน

   แบบคำร้องทั่วไป

   คำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ อบจ.ระนอง

  ใบสมัครสมาชิกสระว่ายน้ำ อบจ.ระนอง

   แบบคำขอใช้อาคารสถานที่ อบจ.ระนอง

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สนามกีฬาจังหวัดระนอง ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร : 0-7781-1071
  ร้องเรียน/ร้องทุกข์ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้ที่ ตู้ ปณ. 51 ปจ.ระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
  e-mail :: ranongpao@gmail.com