MENU
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
RANONG   PROVINCIAL   ADMINISTRATIVE   ORGANIZATION
 • คอคอดกระ
  คอคอดกระ
 • ภูเขาหญ้า
  ภูเขาหญ้า
 • กาหยูหวาน
  กาหยูหวาน
 • ธารน้ำแร่
  ธารน้ำแร่
 • มุกแท้เมืองระนอง
  มุกแท้เมืองระนอง
ข้อมูลทั่วไป
รายงานต่าง ๆ
การบริหารงาน
การปฏิบัติเรื่องร้องเรียน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาและงบประมาณ
ข้อมูลอื่น ๆ
ข้อมูลอื่นๆ

  banner01

  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ระนอง

  bn left complain

  bn building

  messageImage 1597050731472

   

   1 แบบฟอรมเสยคาธรรมเนยม รร 3 2 แบบฟอรมเสยคาธรรมเนยม รร 6 

   แบบรายการนำส่งเงิน
  ค่าธรรมเนียมบำรุง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  จากผู้พักในโรงแรม

   แบบ อบจ. รร.6
  บัญชีผู้พักและรายละเอียด
  ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
  บำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
     
  3 แบบแจงหยดกจการโรงแรม 001 4 แบบรายการภาษบำรงองคการบรหารสวนจงหวด อบจ.01 1 001

  แบบแจ้งหยุดกิจการโรงแรม

  แบบรายการภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  (น้ำมัน, ก๊าซ)

   

   

   

   

   

   

   

   

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สนามกีฬาจังหวัดระนอง ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร : 0-7781-1071
  ร้องเรียน/ร้องทุกข์ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้ที่ ตู้ ปณ. 51 ปจ.ระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
  e-mail :: ranongpao@gmail.com