องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

                RANONG PROVINCIAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION

จังหวัดระนอง


วันอังคารที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 15:46 น.

คำขวัญประจำจังหวัด

"คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง"

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้ง/ขนาด/อาณาเขต

    จังหวัดระนองเป็นจังหวัดภาคใต้ตอนบน มีเนื้อที่ประมาณ 3,298.045 ตารางกิโลเมตร (2,061,278 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 0.63 ของเนื้อที่ทั้งประเทศและเป็นลำดับที่ 60 ของประเทศ และมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอเมือง อำเภอสวี อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
และอำเภอไชยา อำเภอท่าฉาง อำเภอบ้านตาขุน
และอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา และอำเภอคีรีรัฐนิคม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และทะเลอันดามัน

ลักษณะภูมิประเทศ

    จังหวัดระนองมีลักษณะเรียวยาว แคบ ระยะทางจากเหนือสุดจดใต้สุดยาวประมาณ 169 กิโลเมตร มีส่วนที่กว้างที่สุดที่เป็นพื้นดิน ประมาณ 25 กิโลเมตร และมีส่วนที่แคบที่สุด 9 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วย ทิวเขา หุบเขาสลับซับซ้อน และเป็นป่าปกคลุม ทางทิศตะวันออกของจังหวัดพื้นที่ลาดเอียงลงสู่ทะเลอันดามันทางทิศตะวันตก โดยมีสัดส่วนเป็นพื้นที่ราบประมาณร้อยละ 14 และเป็นภูเขาประมาณ ร้อยละ 86 มีเกาะใหญ่น้อยในทะเลอันดามันจำนวน 62 เกาะ มีแม่น้ำกระบุรีกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มีภูเขาสูงสุดคือ ภูเขาพ่อตาโชงโดง

    จังหวัดระนองมีแม่น้ำลำคลองที่เกิดจากเทือกเขาทางด้านทิศตะวันออก ไหลลงสู่ทะเลอันดามันทางด้านทิศตะวันตก ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นทางน้ำ สายสั้นๆ มีแม่น้ำ ห้วย ลำธาร คลอง 272 สาย ซึ่งในจำนวนนี้มีที่ใช้งานในฤดูแล้ง 261 สาย มีหนองบึง 21 แห่ง ที่มีสภาพใช้งานได้ในฤดูแล้ง 20 แห่ง มีน้ำพุน้ำซับ 2 แห่ง ที่มีสภาพใช้งานได้ในฤดูแล้ง 2 แห่ง

แม่น้ำลำคลองที่สำคัญมีดังนี้

1. แม่น้ำกระบุรี เป็นแม่น้ำสายสำคัญกั้นพรมแดนไทย-พม่า ต้นน้ำเกิดจากเขาตุ่นและเขาจอมแหทางทิศเหนือ ไหลลงสู่ทะเลอันดามันที่บริเวณตำบลปากน้ำ จังหวัดระนอง ความยาวประมาณ 95 กิโลเมตร
2. คลองกระบุรี ต้นน้ำเกิดจากเขาผักแว่น เขตจังหวัดชุมพร-ระนอง ไหลผ่านอำเภอกระบุรี ลงสู่แม่น้ำกระบุรีที่บ้านน้ำจืด อำเภอกระบุรี ความยาวประมาณ 20 กิโลเมตร
3.คลองจั่น ต้นน้ำเกิดจากเขาปลายคลองบางนาทางทิศเหนือ ไหลลงสู่แม่น้ำกระบุรี ที่บ้านนาน้อย ความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร
4.คลองวัน ต้นน้ำเกิดจากเขาหินทะลุทางทิศเหนือของจังหวัด ไหลลงสู่แม่น้ำกระบุรี ที่บ้านทับหลี ความยาวประมาณ 20 กิโลเมตร
5.คลองลำเลียง ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาบางใหญ่และเขาแดนทางทิศเหนือ ไหลลงสู่แม่น้ำกระบุรีที่บ้านลำเลียง ความยาวประมาณ 20 กิโลเมตร
6.คลองละอุ่น ต้นน้ำเกิดจากเขาห้วยเสียดและเขาหินด่าง ทิศตะวันออก ไหลลงสู่แม่น้ำกระบุรีที่บ้านเขาฝาชี ความยาวประมาณ 50 กิโลเมตร
7.คลองหาดส้มแป้น ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาจอมแหลมและเขานมสาว ไหลลงสู่แม่น้ำกระบุรีที่บ้านเกาะกลาง ความยาวประมาณ 19 กิโลเมตร
8.คลองบางริ้น ต้นน้ำเกิดจากเขานมสาวและเขาพ่อตาเขาสูงไหลลงสู่แม่น้ำกระบุรี ที่บ้านบางริ้น ความยาวประมาณ 25 กิโลเมตร
9.คลองละออง ต้นน้ำเกิดจากเขานมสาว ไหลลงสู่ทะเลอันดามันที่บ้านละออง ความยาวประมาณ 12 กิโลเมตร
10.คลองราชกรูด ต้นน้ำเกิดจากเขาพ่อตาโชงโดงไหลลงสู่ทะเลอันดามัน ที่บ้านราชกรูด ความยาวประมาณ 12 กิโลเมตร
11.คลองกะเปอร์ ต้นน้ำเกิดจากเขายายหม่อน ไหลลงสู่ทะเลอันดามัน ที่บ้านบางลำพู ความยาวประมาณ 50 กิโลเมตร
12.คลองนาคา ต้นน้ำเกิดจากเขานาคาและเขาพระหมี ไหลลงสู่ทะเลอันดามันที่บ้านนาพรุ ความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร
13.คลองกำพวน ต้นน้ำเกิดจากเขาพระหมีไหลลงสู่ทะเลอันดามันที่บ้าน กำพวนความยาวประมาณ 19 กิโลเมตร

ลักษณะภูมิอากาศ

    ระนองเป็นจังหวัดที่“มีฝนตกชุกที่สุดของประเทศ”หรือเป็นเมือง“ฝนแปด แดดสี่” เนื่องจากอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศและติดกับทะเลอันดามัน จึงได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีฝนตกในแต่ละปีประมาณ 8 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนพฤศจิกายน ตกมากที่สุดในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม เฉลี่ยฝนตกปีละ 201 วัน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 4,948.9 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 22.12 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 27.28 องศาเซลเซียส แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว ดังตาราง

หน่วยการปกครอง

การปกครองแบ่งออกเป็น 5 อำเภอ 30 ตำบล 167 หมู่บ้าน
1. อำเภอเมืองระนอง
2. อำเภอละอุ่น
3. อำเภอกะเปอร์
4. อำเภอกระบุรี
5. อำเภอสุขสำราญ

การเดินทางมาจังหวัดระนอง


สามารถเดินทางด้วยวิธีต่างๆ ดังต่อไปนี้

รถยนต์ส่วนบุคคล

    จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ ระยะทาง 90 กม. แยกซ้ายเข้าเส้นทางสายหลัก คือ ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่าน จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ถึงสี่แยกปฐมพร (ชุมพร) หรือสายรอง คือ ทางหลวงหมายเลข 4006 จากสามแยกราชกรูด อำเภอเมืองไป จดทางหลวงหมายเลข 41 อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

โดยรถประจำทาง

    ปัจจุบันมีรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด และของเอกชนสายกรุงเทพฯ-ระนอง ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี จ.กรุงเทพฯ ทุกวันๆละหลายเที่ยวใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง

รถไฟ

    จังหวัดหวัดระนองไม่มีเส้นทางรถไฟ หากประสงค์จะเดินทางโดยรถไฟ สามารถใช้รถไฟที่สถานีรถไฟชุมพร แล้วต่อรถโดยสารประจำทางชุมพร-ระนอง ระยะทาง 122 กิโลเมตร

ทางอากาศ

    จังหวัดระนองมีสนามบินพาณิชย์ จำนวน 1 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการบิน พลเรือน กระทรวงคมนาคม อยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยมีสายการบินให้บริการเส้นทาง กรุงเทพฯ - ระนอง – กรุงเทพฯ จำนวน 2 สาย การบิน คือ
1)สายการบินแฮปปี้แอร์ ทำการบินสัปดาห์ละ 5 วัน (วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์จากระนองถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2)สายการบินนกแอร์ ทำการบินทุกวัน จากระนองถึงท่าอากาศกรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

ทางน้ำ

    จังหวัดระนองมีท่าเทียบเรือ แยกประเภทได้ ดังนี้
1)ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์(ท่าเรือระนอง) สามารถรองรับเรือขนาด 12,000 เดดเวทตัน (DWT) ใช้ในการขนส่งสินค้า ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของท่าเทียบเรือแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม จำนวน 1 แห่ง
2) ท่าเทียบเรือประมง จำนวน 1 แห่ง ซึ่งใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการประมง
3) ท่าเทียบเรือสำหรับเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยว จำนวน 2 แห่ง


สัญลักษณ์ประจำจังหวัด

ดอกไม้ประจำจังหวัด:
gomachum
ดอกโกมาชุม (Dendrobium formosum)


ต้นไม้ประจำจังหวัด: อินทนิล (Lagerstroemia spesiosa)


แผนที่จังหวัดระนอง
map

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
สนามกีฬาจังหวัดระนอง ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร : 0-7781-1071
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้ที่ ตู้ ปณ. 51 ปจ.ระนอง
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 e-mail :: ranongpao@gmail.com
Powered by S. Wachirapol