องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

                RANONG PROVINCIAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION

อบจ.ระนอง จัดโครงการอบรมสัมมนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น


วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 14:05 น.

big

big

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และนายธนกร บริสุทธิญาณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย เข้าร่วม


องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ได้จัดการอบรมสัมมนาเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และบทบาทหน้าที่สิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาท้องถิ่นแก่ผู้นำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ให้มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยโทกมลกาจ รุ่งปิ่น วิทยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มาเป็นวิทยากรในการบรรยายดูหัวข้อใหม่กว่า
ไม่มี

ดูหัวข้อเก่ากว่า
2021-03-18 06:39:47 : อบจ.ระนอง ร่วมต้อนรับ พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ ในการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามแผนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
สนามกีฬาจังหวัดระนอง ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร : 0-7781-1071
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้ที่ ตู้ ปณ. 51 ปจ.ระนอง
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 e-mail :: ranongpao@gmail.com
Powered by S. Wachirapol