องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

                RANONG PROVINCIAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION

ตราประจำ อบจ.


วันอังคารที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 16:34 น.

ranong  

ตราประจำจังหวัดระนอง

ranongpao  

ตราประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง


                   ปราสาท  หมายถึง "พระที่นั่งรัตนรังสรรค์" พระที่นั่งแห่งนี้เกี่ยวอยู่ในทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดระนอง

กล่าวคือเมื่อ ร.ศ. ๑๐๙ (พ.ศ. ๒๔๓๓) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนิน เลียบหัวเมืองฝ่ายตะวันตก และเมื่อเสด็จมาถึงเมืองระนอง พระยาระนอง คือ พระยารัตนเศรษฐี (คอซิมก๊อง ณ ระนอง) ซึ่งเป็นเจ้าเมืองได้สร้างพลับพลาขึ้นหลังหนึ่งเพื่อใช้เป็นพระที่นั่งประทับแรม  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ได้ทรงประทับแรม ณ พระที่นั่งแห่งนี้ และเพื่อเป็นเกียรติ ผู้สร้างถวายขอให้พระราชทานชื่อด้วย พระองค์พระราชทานนามพระที่นั่งแห่งนี้ว่า "รัตนรังสรรค์"

                   ปรากฎรายละเอียดในหนังสือพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง " ระยะทางเสด็จประพาส แหลมมลายู เมื่อรัตนโกสินทร์ศก ๑๐๙"  ว่า "พระยาระนองขอให้ตั้งชื่อพลับพลานี้เป็นพระที่นั่งว่า "รัตนรังสรรค์" เพื่อจะให้แปลกล้ำ ๆ พอมีชื่อผู้ทำเป็นนิยมดี เขาที่เป็นที่ทำวังนี้ให้ชื่อว่า "นิเวศน์คีรี" ปราสาทนี้จึงหมายถึง องค์พระที่นั่งรัตนรังสรรค์

ส่วนเลข ๕   มีพานรองนั้นหมายถึง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรก แห่งราชวงค์จักรี ที่ได้เสด็จมาถึงเมืองระนองนี้ และที่ว่ารูปปราสาทบนยอดเขานิเวศน์นั้น  "เขานิเวศน์" ในที่นี้ก็คือ "นิเวศน์คีรี"

ส่วนรูปครุฑ  ที่เพิ่มมานั้นน่าจะให้เกิดความสวยงามยิ่งขึ้น  พราะพระครุฑก็เป็นตราแผ่นดิน และเป็นเครื่องหมายแทนองค์พระมหากษัตริย์อยู่แล้ว

ส่วนลายกนกทั้งสองข้าง  เป็นการเสริมให้เกิดจังหวะของศิลปะ และอ่อนช้อยรับกับตัวปราสาทมิให้เกิดที่ว่างเนื่องจากจะขาดสุนทรียภาพไป

สีของตัวปราสาท  รูปพานและเลข ๕ ก็ดี ยอดเขานิเวศน์และลายกนกก็ดี เป็นสีเหลืองนวลตามที่สังกัดอยู่ในภาค ๕ ในสมัยนั้น ส่วนสีตัวครุฑและสีแผงป้ายบอกชื่อจังหวัดซึ่งอยู่ชิดส่วนโค้งของขอบล่างนั้นเป็นสีชมพู ซึ่งมีความหมายอีกเช่นเดียวกัน และเป็นสีประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอีก เนื่องจากพระองค์ทรงพระราชสมภพวันอังคาร สี ประจำวันอังคาร คือ สีชมพูอย่างสีของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์เป็นต้น

                ดังนั้นสีและเครื่องหมายต่าง ๆ ใน "ตราประจำเมืองระนอง" ตามที่กล่าวมาแล้วนั้น ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายก็ดี สีก็ดี ใน "ตราประจำจังหวัดระนอง" ซึ่งก่อกำเนิดขึ้นด้วยเนื้อแท้ขององค์พระมหากษัตริย์ คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเกือบทั้งหมด "ตราประจำเมืองระนอง" จึงเป็นสิ่งที่ควรแก่การเทิดทูนสักการะ เป็นเกียรติ เป็นศรีและเป็นมิ่งขวัญของจังหวัดระนองนี้ตราบจนชั่วนิรันดร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
สนามกีฬาจังหวัดระนอง ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร : 0-7781-1071
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้ที่ ตู้ ปณ. 51 ปจ.ระนอง
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 e-mail :: ranongpao@gmail.com
Powered by S. Wachirapol