MENU
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
RANONG   PROVINCIAL   ADMINISTRATIVE   ORGANIZATION
 • คอคอดกระ
  คอคอดกระ
 • ภูเขาหญ้า
  ภูเขาหญ้า
 • กาหยูหวาน
  กาหยูหวาน
 • ธารน้ำแร่
  ธารน้ำแร่
 • มุกแท้เมืองระนอง
  มุกแท้เมืองระนอง
ข้อมูลทั่วไป
รายงานต่าง ๆ
การบริหารงาน
การปฏิบัติเรื่องร้องเรียน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาและงบประมาณ
ข้อมูลอื่น ๆ
ข้อมูลอื่นๆ

  banner01

  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ระนอง

  bn left complain

  bn building

  วิสัยทัศน์


  วันอังคารที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 16:36 น.

   วิสัยทัศน์ อบจ.ระนอง
  “เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น ให้ระนองก้าวหน้าไปด้วยกัน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
   
   พันธกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
  1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภค ที่เชื่อมโยงระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือที่ประชากรมากกว่า 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประโยชน์
  2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชน
  3. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและบริหารงานโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  4. สร้างความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนและคุณภาพทางการศึกษา ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  5. การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว และการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
  6. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  7. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูวิถีชมชน วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  8. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาลและบริหารงานโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สนามกีฬาจังหวัดระนอง ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร : 0-7781-1071
  ร้องเรียน/ร้องทุกข์ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้ที่ ตู้ ปณ. 51 ปจ.ระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
  e-mail :: ranongpao@gmail.com