องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

                RANONG PROVINCIAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION

วิสัยทัศน์


วันอังคารที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 16:36 น.

 วิสัยทัศน์ อบจ.ระนอง
“เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น ให้ระนองก้าวหน้าไปด้วยกัน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
 
 พันธกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภค ที่เชื่อมโยงระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือที่ประชากรมากกว่า 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประโยชน์
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชน
3. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและบริหารงานโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. สร้างความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนและคุณภาพทางการศึกษา ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว และการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
6. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
7. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูวิถีชมชน วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
8. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาลและบริหารงานโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
สนามกีฬาจังหวัดระนอง ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร : 0-7781-1071
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้ที่ ตู้ ปณ. 51 ปจ.ระนอง
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 e-mail :: ranongpao@gmail.com
Powered by S. Wachirapol