MENU
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
RANONG   PROVINCIAL   ADMINISTRATIVE   ORGANIZATION
 • คอคอดกระ
  คอคอดกระ
 • ภูเขาหญ้า
  ภูเขาหญ้า
 • กาหยูหวาน
  กาหยูหวาน
 • ธารน้ำแร่
  ธารน้ำแร่
 • มุกแท้เมืองระนอง
  มุกแท้เมืองระนอง
ข้อมูลทั่วไป
รายงานต่าง ๆ
การบริหารงาน
การปฏิบัติเรื่องร้องเรียน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาและงบประมาณ
ข้อมูลอื่น ๆ
ข้อมูลอื่นๆ

  banner01

  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ระนอง

  bn left complain

  bn building

  นโยบาย


  วันอังคารที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 16:41 น.

  นโยบายในการปฏิบัติราชการ

  ของ

  นายคงกฤษ  ฉัตรมาลีรัตน์

  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

   

  “เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น ให้ระนองก้าวหน้าไปด้วยกัน อย่างมีคุณภาพ สมดุล ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกัน”

   

  แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง     

  วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕

  ๑. นโยบายด้านการบริหาร

            ๑.๑ บริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

            ๑.๒ จัดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองสัญจรพบประชาชนเพื่อให้บริการชุมชนและรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่

            ๑.๓ บูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนจังหวัดระนอง

            ๑.๔ ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี มีการประสานงาน บูรณาการและการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

           ๑.๕ เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา รวมทั้งการให้บริการเชิงรุก     เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนจังหวัดระนองโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการบริหารจัดการที่ทันสมัย

            ๑.๖ ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center) ให้เป็นภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่เข้มแข็ง

  ๒. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

            ๒.๑ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

            ๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยอนาถา

            ๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อร้ายแรง

  ๒.๔ สนับสนุนการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ตลอดจนให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ

  ๒.๕ สนับสนุนและส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

  ๒.๖ ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพตามความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเพื่อพัฒนารายได้ของประชาชน

            ๒.๗ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในด้านสาธารณสุขและสุขภาพด้านการกีฬา

            ๒.๘ ส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่น และชุมชนเข้มแข็ง

            ๒.๙ สนับสนุนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

            ๒.๑๐ ส่งเสริมยุทธศาสตร์การพัฒนาระนองเมืองน่าอยู่

  ๓. นโยบายด้านการกีฬาและนันทนาการ

            ๓.๑  ส่งเสริมการกีฬาให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน

            ๓.๒ พัฒนาสนามกีฬาจังหวัดและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาให้ได้มาตรฐาน

            ๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุนสมาคมและสโมสรชมรมการกีฬาภายในจังหวัด

            ๓.๔ สนับสนุนการสร้างสนามกีฬาให้มีระดับมาตรฐาน และสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะ เพื่อให้บริการอย่างทั่วถึง

   ๔. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม     

      ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม

            ๔.๑ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการขยายโอกาสทางการศึกษา

            ๔.๒ ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการเรียนรู้อย่างจริงจัง ตลอดจนสนับสนุนทุนเพื่อการศึกษา

            ๔.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบเพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชน และประชาชนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

            ๔.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  ตลอดจนกิจกรรมการเรียนรู้และวันสำคัญทางศาสนา

  ๕. นโยบายด้านการบริการและการท่องเที่ยว

            ๕.๑ ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดระนองให้มีการพัฒนา

            ๕.๒ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจากน้ำแร่ร้อนและอื่น ๆ ให้เกิดประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว

            .๓ ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะสถานีขนส่งและท่าเทียบเรือ

            ๕.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษา วัฒนธรรม และอื่นๆ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  ๖. นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพและด้านเศรษฐกิจ

  ๖.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี    

  ๖.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุน การพาณิชยกรรม  การอุตสาหกรรม และการจัดบริการสาธารณะ

  ๖.๓ สนับสนุนกลุ่มอาชีพ ให้มีรายได้ และกระจายรายได้เพิ่มขึ้น

            ๖.๔ ส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นและศูนย์ส่งเสริมอาชีพ

  ๗. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            ๗.๑ ส่งเสริมและรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            ๗.๒ สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะ   มูลฝอยเพื่อสุขอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชน

            ๗.๓ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพิทักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก เพื่อรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

  ๘. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

            ๘.๑ ส่งเสริมการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง

            ๘.๒ สนับสนุนการบูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อลดความซ้ำซ้อนของพื้นที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

            ๘.๓ ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม สะพาน แหล่งน้ำ ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

            ๘.๔ แก้ไขปัญหาความจำเป็นและความเดือดร้อนของประชาชน ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีการ  ร้องขอ ร้องทุกข์ โดยเร่งด่วน และเร่งรัดประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

            ๘.๕ ประสานความร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการอื่นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ผู้ปฏิบัติงานที่มี   ความชำนาญในการก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่จังหวัด ตามที่ได้รับการร้องขอในลักษณะการปฏิบัติงานที่บูรณาการร่วมกัน  

                 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

                WWW.RANONGPAO.GO.TH


  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สนามกีฬาจังหวัดระนอง ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร : 0-7781-1071
  ร้องเรียน/ร้องทุกข์ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้ที่ ตู้ ปณ. 51 ปจ.ระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
  e-mail :: ranongpao@gmail.com