องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

                RANONG PROVINCIAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
ประกาศ ทั้งหมด

 05/04/2021  การแจ้งหรือการศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า
 30/03/2021  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 - 27 เมษายน 2564
 29/03/2021  ผลการตัดสินการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "เที่ยวระนอง...เมืองรองที่ต้องมา" ตามโครงการประกวดภาพถ่าย "ฉันตามหาเมืองระนอง"
 17/03/2021  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
 17/03/2021  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
 12/03/2021  หลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่ายฉันตามหาเมืองระนอง ประจำปี ๒๕๖๔
 02/03/2021  รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม ถึง 21 พฤษภาคม 2564
 25/02/2021  การประมูลให้เช่าอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง แปลงบ้านพักข้าราชการ (ครั้งที่ ๓)
 25/02/2021  รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 19/02/2021  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
 18/02/2021  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม ประจำเดือนมกราคม 2564
 15/02/2021  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองครั้งแรก
 10/02/2021  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 05/02/2021  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 05/02/2021  รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (Local Performance Assessment Annual Report 2020)
 03/02/2021  การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม ประจำเดือนธันวาคม 2563
 01/02/2021  รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 01/02/2021  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
 27/01/2021  การจัดงานประเพณีขึ้นถ้ำพระขยางค์ ประจำปี ๒๕๖๔ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อ "ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙" (COVID-๑๙)
 21/01/2021  การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม ประจำเดือนธันวาคม 2563
 21/01/2021  การประมูลให้เช่าอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง แปลงบ้านพักข้าราชการ (ครั้งที่ ๒)
 19/01/2021  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบสมรรถนะคุณลักษณะอื่นๆของบุคคล ซึ่งจำเป็นเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน โดยวิธีการสัมภาษณ์
 12/01/2021  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ใหม่ ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๑๐ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 07/01/2021  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 05/01/2021  การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
 05/01/2021  การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
 29/12/2020  ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ใหม่
 23/12/2020  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรและหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 23/12/2020  ยกเลิกการดำเนินโครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตำบลหาดส้มแป้น ประจำปี ๒๕๖๓
 22/12/2020  การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม ประจำเดือนตุลาคม 2563
 20/12/2020  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
 01/12/2020  ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 01/12/2020  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนด วัน เวลา และสถานที่เลือกสรร ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรและหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 24/11/2020  การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม ประจำเดือนตุลาคม 2563
 11/11/2020  การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม ประจำเดือนกันยายน 2563
 11/11/2020  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ของ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)
 31/10/2020  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เรื่อง กำหนดจำนวน สถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 30/10/2020  การประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 29/10/2020  ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 29/10/2020  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 27/10/2020  ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การดำเนินกิจกรรมทางศาสนา (การออกดะอ์วะห์หรือตับลีฆ)
 27/10/2020  การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม ประจำเดือนกันยายน 2563
 20/10/2020  รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 25 ธันวาคม 2563
 12/10/2020  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 12/10/2020  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 8 อัตรา
 12/10/2020  ขั้นตอนกระบวนงานการให้บริการของกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 12/10/2020  แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 12/10/2020  ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 12/10/2020  ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 06/10/2020  การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม ประจำเดือนสิงหาคม 2563
 05/10/2020  การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม ประจำเดือนสิงหาคม 2563
 05/10/2020  กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 01/10/2020  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตั้งแต่วันที่ 12-22 ตุลาคม 2563 จำนวน 4 อัตรา
 14/09/2020  รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 08/09/2020  การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
 08/09/2020  แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูฃา ลาว และเมียนมา) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 01/09/2020  ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด
 26/08/2020  ประสัมพันธ์การประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “ทำดี ไม่ต้องเดี๋ยว”
 26/08/2020  การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
 26/08/2020  รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 20/08/2020  การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม
 20/08/2020  การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม
 19/08/2020  การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม
 14/08/2020  รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 31/07/2020  ประกาศการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ผู้อำนวยการกองช่าง และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
 23/07/2020  การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม
 17/07/2020  มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 15/07/2020  โครงการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชนของอบจ.ระนอง
 15/07/2020  ประกาศ ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 16/06/2020  การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม
 27/05/2020  การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม
 19/05/2020  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
 14/05/2020  การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม
 01/05/2020  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 23/04/2020  ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง การขอความร่วมมือเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและประชาชนในการติดต่อขอรับบริการ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดในช่วงสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 20/04/2020  รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 17/04/2020  ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย
 31/03/2020  ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 30/03/2020  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม
 30/03/2020  มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 30/03/2020  ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ
 27/03/2020  ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1)
 20/03/2020  การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม
 20/03/2020  ประชาสัมพันธ์ "โครงการแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"
 20/03/2020  ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 59
 20/03/2020  ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563
 20/03/2020  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา
 12/03/2020  โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2563
 10/03/2020  ผังวิทยุรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมีนาคม 2563
 26/02/2020  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม
 18/02/2020  หลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่ายฉันตามหาเมืองระนอง ประจำปี ๒๕๖๓
 13/02/2020  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการจัดยานพาหนะโดยหน่วยงานของรัฐ
 13/02/2020  การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม
 06/02/2020  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม
 05/02/2020  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
 31/01/2020  แนวทางการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น (เพิ่มเติม)
 29/01/2020  รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 27/01/2020  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 23/01/2020  ประกาศจังหวัดระนอง เรื่องระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง
 20/01/2020  การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรรเลียม
 10/01/2020  หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ
 10/01/2020  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม
 09/01/2020  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 20/12/2019  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 02/12/2019  ระเบียบการประกวดเทพีหาดส้มแป้น ๒๕๖๒ ตามโครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตำบลหาดส้มแป้น
 02/12/2019  ระเบียบการแข่งขันเชกจ้ง ขนแร่ ตามโครงการจัดงานส่งแสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตำบลหาดส้มแป้น
 02/12/2019  ระเบียบการแข่งขันปั้นดินรอชมดาวดินขาวเซรามิก หัวข้อ "แรงบันดาลใจจากการท่องเที่ยวบ้านหาดส้มแป้น" ตามโครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตำบลหาดส้มแป้น
 26/11/2019  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 20/11/2019  ประกาศการรับสมัครขอรับทุนการศึกษา "โครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์"
 18/11/2019  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม
 12/11/2019  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
 05/11/2019  ระเบียบการประกวดนางนพมาศ ตามโครงการจัดงานลอยกระทงสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย - พม่า
 05/11/2019  ระเบียบการประกวดกระทง ตามโครงการจัดงานลอยกระทงสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย - พม่า
 05/11/2019  สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง ขอประชาสัมพันธ์งานโครงการสำรวจ ในเดือนพฤศจิกายน 2562
 31/10/2019  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม
 29/10/2019  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี 2562
 28/10/2019  แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ 2562
 28/10/2019  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
 09/10/2019  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม(สิงหาคม)
 09/10/2019  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม(สิงหาคม)
 02/10/2019  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม(กรกฎาคม)
 02/10/2019  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม(กรกฎาคม)
 26/09/2019  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 09/09/2019  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะคุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลซึ่งจำเป็นเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน (โดยวิธีการสัมภาษณ์)
 28/08/2019  เรื่อง ผลก่ารตัดสินการประกวดเล่านิทานภาษาไทย การประกวดอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ และการประกวดอ่านทำนองเสนาะ ตามโครงการรักการอ่านในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
 27/08/2019  เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดเล่านิทานภาษาอังกฤษ และการประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย ตามโครงการรักการอ่าน ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
 26/08/2019  เรื่อง ประกาศรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่นในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านในวง
 20/08/2019  การจัดกิจกรรมตามโครงการรักการอ่าน
 16/08/2019  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
 16/08/2019  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม
 15/08/2019  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 14/08/2019  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรและหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 13/08/2019  เรื่อง ประกาศรับสมัครโครงการรักการอ่าน ประจำปี ๒๕๖๒
 15/07/2019  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรและหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 28/06/2019  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 25/06/2019  เรื่อง การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม
 20/06/2019  เรื่อง การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม
 20/06/2019  การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)จังหวัดระนอง
 13/06/2019  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
 13/06/2019  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
 13/06/2019  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 12/06/2019  มาตรการประหยัดพลังงานในสำนักงาน
 07/06/2019  ขอเชิญรับฟังรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมิถุนายน 2562
 06/06/2019  เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในราชการ
 05/06/2019  การจัดเก็บค้าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม (เมษายน)
 31/05/2019  ประกาศอุทยานแห่งชาติแหลมสน เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติแหลมสน
 30/05/2019  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม(มีนาคม)
 28/05/2019  การมอบอำนาจจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด "ปฏิบัติหน้าที่แทน"
 07/05/2019  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้การเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 01/05/2019  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 19/04/2019  เรื่อง รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น ข้าราชการครูหรือพนักงานครูประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 18/04/2019  เรื่อง การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม
 26/03/2019  เรื่อง การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม
 25/03/2019  เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "เที่ยวระนอง...มองเมืองเก่า" ตามโครงการประกวดภาพถ่าย "ฉันตามหาเมืองระนอง"
 25/03/2019  เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 20/03/2019  เรื่อง การเปิดรับสมัครสตรี เยาวสตรี และประชาชนทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ ๕๗
 19/03/2019  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร ฯ
 19/03/2019  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม
 11/03/2019  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 08/03/2019  เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่ายฉันตามหาเมืองระนอง ประจำปี ๒๕๖๒
 13/02/2019  เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
 13/02/2019  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 13/02/2019  เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 10/01/2019  เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 04/01/2019  เรื่อง การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม/พฤศจิกายน
 16/12/2018  เรื่อง ระเบียบการประกวดเทพีสวยสมวัย ตามโครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลหาดส้มแป้น
 16/12/2018  เรื่อง ระเบียบการแข่งขันหาบเร่แลวิถีชุมชนคนหาดส้มแป้น ตามโครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลหาดส้มแป้น
 16/12/2018  เรื่อง ระเบียบการแข่งขันปั้นดินรอชมดาวดินขาวเซรามิก หัวข้อ ."แรงบันดาลใจจากการท่องเที่ยวบ้านหาดส้มแป้น" ตามโครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลหาดส้มแป้น
 06/12/2018  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ
 06/12/2018  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ
 07/11/2018  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 19/10/2018  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม/กันยายน
 12/10/2018  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 13/09/2018  เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดตามโครงการรักการอ่าน ประจำปี ๒๕๖๑
 13/09/2018  การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้เข้าพักในโรงแรม(สิงหาคม)
 05/09/2018  การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม(กรกฎาคม)
 30/08/2018  เรื่อง การจัดกิจกรรมตามโครงการรักการอ่าน
 30/08/2018  การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 15/08/2018  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม/มิถุนายน
 15/08/2018  เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่าอาคารราฃพัสดุเพื่ออยู่อาศัยและประกอบการค้า เลขที่ ๒๗/๔๔ ตั้งอยู่ในที่ดินองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ตำบลบางริ้น อำเภอเมืืองระนอง จังหวัดระนอง
 14/08/2018  เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด
 21/06/2018  เรื่อง การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม (เดือนพฤษภาคม 2561)
 21/06/2018  เรื่อง การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม
 18/06/2018  เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
 19/04/2018  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 22/03/2018  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 09/03/2018  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 25/01/2018  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร ระเบียบ เกี่ยวกับการเลือกสรร และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 24/01/2018  เรื่อง บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 12/01/2018  เรื่่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 04/12/2017  เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 30/11/2017  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 18/10/2017  เรื่อง ขอความร่วมมืองประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 09/10/2017  เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการประกวด ตามโครงการรักการอ่าน
 05/10/2017  -Thailand-Local-Government-Summit-2017-as-of-07.09.60
 14/09/2017  เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการประกวด ตามโครงการรักการอ่าน
 14/09/2017  เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการประกวด ตามโครงการรักการอ่าน
 13/09/2017  การทบทวน ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปกิบัติราชการในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 17/08/2017  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 17/08/2017  การจัดกิจกรรมตามโครงการรักการอ่าน
 06/07/2017  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่งนจังหวัดจากการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม ประจำเดือนมิถุนายน 2560
 29/06/2017  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 29/06/2017  เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 28/06/2017  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่งนจังหวัดจากการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
 21/06/2017  การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559
 20/06/2017  ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง
 06/06/2017  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่งนจังหวัดจากการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม ประจำเดือนเมษายน 2560
 23/05/2017  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา และสถานที่ เลือกสรรเกี่ยวกับระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 18/05/2017  เรื่อง สรุปผลการจัดกิจกรรมการประกวด ตามโครงการจัดงานวันวิสาขบูชา และสมโภชพระเจดีย์ดาธุ ประจำปี 2560
 17/05/2017  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560
 04/05/2017  เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด
 26/04/2017  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560
 25/04/2017  เรื่อง เลื่อนการทดสอบสมรรถนะหรือทักษณะเฉพาะของบุคคล ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (ทดสอบปฏิบัติ) ตำแหน่งพนักงานขับเรือ สังกัดองค์การบริหารรส่วนจังหวัดระนอง
 24/04/2017  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่งนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม(มีนาคม)
 03/04/2017  ีรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560
 03/04/2017  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่งนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม(กุมภาพันธ์)
 03/04/2017  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560
 31/03/2017  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 29/03/2017  ประกาศผลการจัดการประกวดภาพถ่าย ตามโครงการประกวดภาพถ่าย "ฉันตามหาเมืองระนอง" ในหัวข้อ "ระนอง...เมืองแห่งความจงรักภักดี"
 22/03/2017  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
 20/03/2017  ประกาศผลการตัดสินประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "ระนอง...เมืองแห่งความจงรักภักดี" ตามโครงการประกวดภาพถ่าย "ฉันตามหาเมืองระนอง" ประจำปี 2560
 09/03/2017  การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม ประจำเดือนมกราคม 2560
 06/03/2017  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม ประจำเดือน มกราคม 2560
 27/02/2017  หลักเกณฑ์และใบสมัครการประกวดภาพถ่ายฉันตามหาเมืองระนอง ประจำปี 2560
 21/02/2017  ผลการจัดกิจกรรมการประกวด และการแข่งขัน ตามโครงการจัดงานวันมาฆบูชา ประจำปี 2560
 15/02/2017  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ เป็นสายงานอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 15/02/2017  ประกาศผลการประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติ ตามโครงการจัดงานประเพณีขึ้นถ้ำพระขยางค์ ประจำปี 2560
 10/02/2017  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม ประจำเดือน ธันวาคม 2559
 10/02/2017  การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม ประจำเดือนธันวาคม 2559
 09/02/2017  เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 09/02/2017  เรื่อง ระเบียบการแข่งขัน "เดิน - วิ่ง พิชิตยอดเขาพ่อตาโชงโดง" งานส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอกะเปอร์
 09/02/2017  เรื่อง ระเบียบการแข่งขันตกปลา งานส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอกะเปอร์
 24/01/2017  หลักเกณฑ์การประกวดและใบสมัครร้องเพลงเทิดพระเกียรติในการจัดงานประเพณีขึ้นถ้ำพระขยางค์ ประจำปี 2560
 18/01/2017  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง3
 16/01/2017  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง2
 16/01/2017  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง
 12/01/2017  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียมประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
 05/01/2017  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559
 05/01/2017  การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
 27/12/2016  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
 26/12/2016  ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
 23/12/2016  ประกาศผลการดำเนินโครงการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์
 23/12/2016  การประชาสัมพันธ์การรับชำระค่าเช่าที่ดินจัดหาประโยชน์ขององค์การบริาหารส่วนจังหวัดระนอง
 22/12/2016  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะคุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคล ซึ่งจำเป็น เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานโดยวิธีการสัมภาษณ์
 02/12/2016  ประกาศผลการตัดสินการประกวดร้องเพลง ตามโครงการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประจำปี 2559 รอบรองชนะเลิศ
 27/11/2016  ประกาศผลการตัดสินการประกวดร้องเพลง ตามโครงการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประจำปี 2559 รอบคัดเลือก
 25/11/2016  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม ประจำเดือน ตุลาคม2559
 25/11/2016  ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
 16/11/2016  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 02/11/2016  การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม ประจำเดือนกันยายน 2559
 28/10/2016  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร ระเบียบ เกี่ยวกับการเลือกสรรและหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรบุุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 25/10/2016  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรมประจำเดือน กันยายน 2559
 03/10/2016  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559
 27/09/2016  เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 20/09/2016  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรมประจำเดือน สิงหาคม 2559
 07/09/2016  เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 01/09/2016  การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
 29/08/2016  รายชื่อสถานประกอบการโรงแรม แมนชัน บังกะโลและเกสต์เฮ้าส์ ที่ยื่นแบบชำระค่าธรรมเนียม ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
 29/08/2016  เรื่ิิอง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 29/08/2016  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 23/08/2016  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม
 22/08/2016  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(2)
 22/08/2016  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 17/08/2016  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ ๑ จังหวัดระนอง ประจำปี ๒๕๕๙
 13/08/2016  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “มัคคุเทก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 1 จังหวัดระนอง ประจำปี 2559”
 02/08/2016  รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ – เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 1 จังหวัดระนอง ประจำปี 2559” ตามโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์
 28/07/2016  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรมประจำเดือน มิถุนายน 2559
 27/07/2016  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม ประจำเดือน มิถุนายน 2559
 14/07/2016  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร ระเบียบ เกี่ยวกับการเลือกสรรและหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรบุุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง (ผู้ช่วยช่าง)
 14/07/2016  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร ระเบียบ เกี่ยวกับการเลือกสรรและหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรบุุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง (ยาม)
 29/06/2016  รายชื่อผู้ประกอบการน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม ที่ยื่นแบบรายการและชำระภาษีฯ เดือน พฤษภาคม 2559
 07/06/2016  เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นในสายงานผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 26/05/2016  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(คนงานทั่วไป,ยาม)
 26/05/2016  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ,ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ)
 26/05/2016  ประกาศรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
 23/05/2016  หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการขอรับเงิน และการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 20/05/2016  รายชื่อสถานค้าปลีกน้ำมันที่ยื่นแบบชำระภาษี ประจำเดือนเมษายน 2559
 19/05/2016  รายชื่อสถานค้าปลีกน้ำมันที่ยื่นแบบชำระภาษี ประจำเดือนมีนาคม 2559
 29/04/2016  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียง
 03/08/2015  รายชื่อสถานค้าปลีกน้ำมันที่ยื่นแบบชำระภาษี และสถานประกอบการ ที่ชำระค่าธรรมเนียม ประจำเดือนมิถุนายน 2558
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
สนามกีฬาจังหวัดระนอง ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร : 0-7781-1071
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้ที่ ตู้ ปณ. 51 ปจ.ระนอง
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 e-mail :: ranongpao@gmail.com
Powered by S. Wachirapol