องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

                RANONG PROVINCIAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งหมด

 30/03/2021  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 30/03/2021  การประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 30/03/2021  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562
 30/03/2021  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 30/03/2021  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดะระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
สนามกีฬาจังหวัดระนอง ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร : 0-7781-1071
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้ที่ ตู้ ปณ. 51 ปจ.ระนอง
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 e-mail :: ranongpao@gmail.com
Powered by S. Wachirapol