องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

                RANONG PROVINCIAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด

 09/04/2021  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงตลาดเพื่อการเกษตร บ้านสองแพรก หมู่ที่ ๗ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 08/04/2021  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนกลาง - ทรายปู ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 08/04/2021  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่บ้านระนองฮิลล์ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 08/04/2021  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายห้วยญวน หมู่ที่ ๗ ตำบลลำเลียง - หมู่ที่ ๑ ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 02/04/2021  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยเคียน หมู่ที่ 4 ตำบลลำเลียง ถึงซอยพรุข่า หมู่ที่ 1 ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 02/04/2021  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลวงยา หมู่ที่ 2 บ้านสังตี ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 02/04/2021  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองบางนอน ซอยบ่อนไก่-ซอยศรชัย หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 02/04/2021  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบคลองน้ำแดง หมู่ที่ 6 บ้านน้ำแดงนอก เชื่อม หมู่ที่ 3 บ้านน้ำจืดน้อย ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 01/04/2021  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหาดยาย หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 01/04/2021  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง ถนนเพชรเกษม-อำเภอสุขสำราญ (ซอยธนาคารออมสิน) หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 5 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 31/03/2021  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวถนน - บ่อกุ้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 30/03/2021  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการจ้างปรับปรุงตลาดกลางเพื่อการเกษตร บ้านสองแพรก หมู่ที่ 7 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 29/03/2021  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างปรับปรุงตลาดกลางเพื่อการเกษตร บ้านสองแพรก หมู่ที่ ๗ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 29/03/2021  ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปากจั่นวิทยา - บ้านยายผ่อง หมู่ที่ ๒ ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 26/03/2021  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบันไดขึ้นลง หมู่ที่ 6 บ้านแหลมนาว ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
 22/03/2021  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางสาย หมู่ที่ ๑,หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 22/03/2021  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางสาย หมู่ที่ 9 ตำบลปากจั่น เชื่อมกับหมู่ที่ 1 ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 22/03/2021  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 18/03/2021  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนบ้านในวง ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 18/03/2021  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวถนน-บ่อกุ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 18/03/2021  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 4 ชั้น รหัส สน.ศท. 4/12 ของโรงเรียนบ้านในวง ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 18/03/2021  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปากจั่นวิทยา-บ้านยายผ่อง หมู่ที่ 2 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 18/03/2021  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายห้วยญวน หมู่ที่ 7 ตำบลลำเลียง-หมู่ที่ 1 ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 18/03/2021  ประกาศใช้ราคากลางของราชการ โครงการจ้างก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบันไดขึ้นลง หมู่ที่ 6 บ้านแหลมนาว ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
 18/03/2021  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง ถนนเพชรเกษม-อำเภอสุขสำราญ (ซอยธนาคารออมสิน) หมู่ที่ 3-หมู่ที่ 5 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 15/03/2021  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยนางบุญให้ หมู่ที่ ๒ ตำบล จ.ป.ร. - หมู่ที่ ๓ ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 15/03/2021  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ ๑ บ้านปากคลอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 15/03/2021  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยน้ำวน หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๕ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 15/03/2021  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการจ้างปรับปรุงถนนลาดยางสาย หมู่ที่ 9 ตำบลปากจั่น เชื่อมกับหมู่ที่ 1 ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 15/03/2021  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 12/03/2021  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหาดยาย หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒ ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 11/03/2021  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการจ้างปรับปรุงตลาดกลางเพื่อการเกษตร บ้านสองแพรก หมู่ที่ 7 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 11/03/2021  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง ถนนเพชรเกษม-อำเภอสุขสำราญ (ซอยธนาคารออมสิน) หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 5 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
 05/03/2021  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านหาดยาย หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒ ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 05/03/2021  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายห้วยญวน หมู่ที่ ๗ ตำบลลำเลียง - หมู่ที่ ๑ ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 05/03/2021  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยน้ำวน หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๕ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 05/03/2021  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยนางบุญให้ หมู่ที่ ๒ ตำบล จ.ป.ร. - หมู่ที่ ๓ ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 03/02/2021  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รน. ถ.1-0005 สายบ้านพรุกวม-บ้านไร่ใน หมู่ที่ 6 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
 27/01/2021  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รน. ถ.1-0005 ถนนสายบ้านพรุกวม - บ้านไร่ใน หมู่ที่ 6 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 19/01/2021  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รน.ถ.๑ - ๐๐๐๕ สายบ้านพรุกวม - บ้านไร่ใน หมู่ที่ ๖ ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
 12/01/2021  ประกาศการทำสัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานและอาคารต่างๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 11/01/2021  การประมูลให้เช่าอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง แปลงบ้านพักข้าราชการ
 09/12/2020  ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 04/12/2020  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและอาคารต่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 04/12/2020  ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณหาดประพาส อุทยานแห่งชาติแหลมสน หมูที่ 2 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 03/12/2020  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและอาคารต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 30/11/2020  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 12/11/2020  ประกาศการทำสัญญาจ้างปรับปรุงถนนสายแยกบางนอนใน หมู่ที่ 1 - เขาพริกไทย หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 29/10/2020  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยน้ำวน หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 29/10/2020  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายห้วยญวณ หมู่ที่ 7 ตำบลลำเลียง - หมูที่ 1 ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 29/10/2020  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการจ้างปรับปรุงตลาดกลางเพื่อการเกษตร บ้านสองแพรก หมู่ที่ 7 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 16/10/2020  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาใน หมู่ที่ 1 บ้านปลายคลอง ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 15/10/2020  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการจ้างก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 09/10/2020  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบันไดขึ้นลง หมู่ที่ ๖ บ้านแหลมนาว ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 09/10/2020  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบันไดขึ้นลง หมู่ที่ ๖ บ้านแหลมนาว ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
 08/10/2020  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงภายในศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 08/10/2020  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบันไดขึ้นลง หมู่ที่ ๖ บ้านแหลมนาว ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 05/10/2020  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบันไดขึ้นลง หมู่ที่ ๖ บ้านแหลมนาว ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 01/10/2020  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาใน หมูที่ 1 บ้านปลายคลอง ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 28/09/2020  ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสวนครู หมู่ที่ 4 บ้านบางสีกิ้ม ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 28/09/2020  ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างท่าเทียบเรือประมงทะเลชายฝั่งพื้นบ้านขนาดเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านบางกุ้ง ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 21/09/2020  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 21/09/2020  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการจ้างก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบันไดขึ้นลง หมู่ที่ 6 บ้านแหลมนาว ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
 11/09/2020  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนบ้านในวง ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 09/09/2020  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการก่อสร้างที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงภายในศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 09/09/2020  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
 08/09/2020  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 25/08/2020  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณหาดประพาส อุทยานแห่งชาติแหลมสน หมู่ที่ ๒ ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 24/08/2020  ยกเลิกประกาศร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง ถนนเพชรเกษม - อำเภอสุขสำราญ (ซอยธนาคารออมสิน) หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๕ ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 24/08/2020  ยกเลิกประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายห้วยญวน หมู่ที่ ๗ ตำบลลำเลียง - หมู่ที่ ๑ ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 19/08/2020  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยหลังวัดมัชฌิม หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 19/08/2020  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยหลังวัดมัชฌิม หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 19/08/2020  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสวนครู หมู่ที่ ๔ บ้านบางสีกิ้ม ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 19/08/2020  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยท่าครอบ หมู่ที่ ๑ บ้านทรายแดง ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 19/08/2020  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างโครงการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณหาดประพาส อุทยานแห่งชาติแหลมสน หมู่ที่ ๒ ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
 18/08/2020  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่าเทียบเรือประมงทะเลชายฝั่งพื้นบ้านขนาดเล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านบางกุ้ง ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 14/08/2020  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬาอำเภอกะเปอร์ หมู่ที่ ๑ ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 14/08/2020  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 13/08/2020  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหาดยาย หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒ ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 13/08/2020  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกล่องเกเบี้ยนป้องกันการกัดเซาะคอสะพาน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 13/08/2020  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่าเทียบเรือประมงทะเลชายฝั่งพื้นบ้านขนาดเล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านบางกุ้ง ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 07/08/2020  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬาอำเภอกะเปอร์ หมู่ที่ ๑ ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 07/08/2020  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬาอำเภอกะเปอร์ หมู่ที่ ๑ ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 07/08/2020  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 06/08/2020  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๓ โครงการ
 30/07/2020  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหาดยาย หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒ ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 30/07/2020  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าครอบ หมู่ที่ ๑ บ้านทรายแดง ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 30/07/2020  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนครู หมู่ที่ ๔ บ้านบางสีกิ้ม ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 22/07/2020  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง ถนนเพชรเกษม - อำเภอสุขสำราญ (ซอยธนาคารออมสิน) หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๕ ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 22/07/2020  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างกล่องเกเบี้ยนป้องกันการกัดเซาะคอสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 22/07/2020  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 22/07/2020  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายห้วยญวน หมู่ที่ ๗ ตำบลลำเลียง - หมู่ที่ ๑ ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 14/07/2020  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายแยกบางนอนใน หมู่ที่ ๑ - เขาพริกไทย หมู่ที่ ๒ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 14/07/2020  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 14/07/2020  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ถนนเพชรเกษม - อำเภอสุขสำราญ (ซอยธนาคารออมสิน) หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๕ ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
 13/07/2020  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยน้ำวน หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๕ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 13/07/2020  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหาดยาย หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒ ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 08/07/2020  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยนางบุญให้ หมู่ที่ ๒ ตำบล จ.ป.ร. - หมู่ที่ ๓ ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 08/07/2020  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายห้วยญวน หมู่ที่ ๗ ตำบลลำเลียง - หมู่ที่ ๑ ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 08/07/2020  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหาดยาย หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒ ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 08/07/2020  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยหนองหว้า (ซอยโป่งรวยเดิม) หมูที่ ๗ ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 05/07/2020  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 02/07/2020  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยอุปนันท์ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 30/06/2020  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยน้ำวน หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๕ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 30/06/2020  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายแยกบางนอนใน หมู่ที่ ๑ - เขาพริกไทย หมู่ที่ ๒ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 16/06/2020  รายงานสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
 15/06/2020  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุปนันท์ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 09/06/2020  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬาอำเภอกะเปอร์ หมู่ที่ ๑ ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 08/06/2020  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
 04/06/2020  สัญญาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชลระอุ ๒ (ถนนชลระอุ ๒ เชื่อมถนนเพชรเกษม) หมู่ที่๔ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 04/06/2020  ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชลระอุ ๒ (ถนนชลระอุ ๒ เชื่อมถนนเพชรเกษม) หมู่ที่ ๔ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 04/06/2020  ประกาศการทำสัญญาจ้างปรับปรุงสระว่ายน้ำสนามกีฬาจังหวัดระนอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 01/06/2020  ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ซอยบานชื่น หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 29/05/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 29/05/2020  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำขาว ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 29/05/2020  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬาอำเภอกะเปอร์ หมู่ที่ ๑ ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 29/05/2020  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ที่ ๒ ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 27/05/2020  ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยทรายทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 18/05/2020  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักพนักงาน ๑๐ คูหา ภายในศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 18/05/2020  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
 15/05/2020  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬาอำเภอกะเปอร์ หมู่ที่ ๑ ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 01/05/2020  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรายทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 01/05/2020  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การจ้างปรับปรุงสระว่ายน้ำสนามกีฬาจังหวัดระนอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 01/05/2020  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ที่ ๒ ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 30/04/2020  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักพนักงาน ๑๐ คูหาภายในศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 30/04/2020  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล.บ้านหาดทรายดำ หน้าใน หมู่ที่ ๕ ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 29/04/2020  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำขาว ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 29/04/2020  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเมรุเผาศพสำนักสงฆ์บ้านหินดาด หมู่ที่ ๒ ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 28/04/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตะกร้าใส่ผลไม้พลาสติก ขนาด ๒๕ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 24/04/2020  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหาดทรายดำ หน้าใน หมู่ที ๕ ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 21/04/2020  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยยายขำ หมู่ที่ ๓ บ้านหาดส้มแป้น ตำบลหา่ดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 21/04/2020  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยยายขำ หมู่ที่ ๓ บ้านหาดส้มแป้น ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 21/04/2020  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักพนักงาน ๑๐ คูหา ภายในศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 21/04/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชลระอุ ๒ (ถนนชลระอุ ๒ เชื่อมถนนเพชรเกษม) หมู่ที่ ๔ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 17/04/2020  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการจ้างปรับปรุงสนามกีฬาอำเภอกะเปอร์ หมู่ที่ ๑ ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 07/04/2020  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยน้ำวน หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๕ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 07/04/2020  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางซอยหนองหว้า (ซอยโป่งรวยเดิม) หมู่ที่ ๗ ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 07/04/2020  ยกเลิกประกาศร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง ถนนเพชรเกษม - อำเภอสุขสำราญ (ซอยธนาคารออมสิน) หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๕ ตำบลกำพวน - อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 07/04/2020  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยนางบุญให้ หมู่ที่ ๒ ตำบล จ.ป.ร. - หมู่ที่ ๓ ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 07/04/2020  ประกวดราคาซื้อตะกร้าใส่ผลไม้พลาสติก ขนาด ๒๕ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 02/04/2020  ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมิตรภาพ ๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 01/04/2020  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยจิรักษา หมู่ที่ ๒ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 31/03/2020  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารยิมเนเซียม อเนกประสงค์ (สนามเปตอง) ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 31/03/2020  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารยิมเนเซียม อเนกประสงค์ (โรงมวย) ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 31/03/2020  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ซอยสะพานเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 31/03/2020  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ซอยประชาชื่น หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 31/03/2020  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการก่อสร้างอาคารยิมเนเซียม อเนกประสงค์ (โรงมวย) ภายในสนามกีฬากลาง จังหวัดระนอง
 31/03/2020  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการก่อสร้างอาคารยิมเนเซียม อเนกประสงค์ (สนามเปตอง) ภายในสนามกีฬากลาง จังหวัดระนอง
 31/03/2020  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยยายขำ หมู่ที่ ๓ บ้านหาดส้มแป้น ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 31/03/2020  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการก่่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 31/03/2020  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาชื่น หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 30/03/2020  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ สามแยกทางลงวัดหาดส้มแป้น - หัวสะพานวัดหาดส้มแป้น หมู่ที่ ๓ ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 30/03/2020  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชลระอุ ๒ (ถนนชลระอุ ๒ เชื่อมถนนเพชรเกษม หมู่ที่ ๔ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 30/03/2020  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ สามแยกทางลงวัดหาดส้มแป้น - หัวสะพานวัดหาดส้มแป้น หมู่ที่ ๓ ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 30/03/2020  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายขำ หมู่ที่ ๓ บ้านหาดส้มแป้น ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 30/03/2020  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยนางบุญให้ หมู่ที่ ๒ ตำบล จ.ป.ร. - หมู่ที่ ๓ ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).
 27/03/2020  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจิรักษา หมู่ที่ ๒ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 27/03/2020  ประกวดราคาจ้างปรับปรุุงถนนลาดยาง ถนนเพชรเกษม อำเภอสุขสำราญ (ซอยธนาคารออมสิน) หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๕ ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 27/03/2020  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางซอยหนองหว้า (ซอยโป่งรวยเดิม) หมู่ที่ ๗ ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 27/03/2020  ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมหมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๓ ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 26/03/2020  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยน้ำวน หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๕ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 25/03/2020  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการก่อสร้างถนนลาดยางสายห้วยญวน หมู่ที่ ๗ ตำบลลำเลียง - หมู่ที่ ๑ ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 20/03/2020  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 19/03/2020  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 16/03/2020  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางซอยหนองหว้า (ซอยโป่งรวยเดิม) หมู่ที่ ๗ ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 16/03/2020  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยน้ำวน หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๕ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 16/03/2020  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยนางบุญให้ หมู่ที่ ๒ ตำบล จ.ป.ร. - หมู่ที่ ๓ ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 16/03/2020  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง ถนนเพชรเกษม - อำเภอสุขสำราญ (ซอยธนาคารออมสิน) หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๕ ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
 16/03/2020  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชลระอุ ๒ (ถนนชลระอุ ๒ เชื่อมถนนเพชรเกษม) หมู่ที่ ๔ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 11/03/2020  ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจัดสรรพัฒนา ๑๒-๑๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 10/03/2020  สัญญาจ้างก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ ๓ บ้านพรรั้ง ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 10/03/2020  ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ ๓ บ้านพรรั้ง ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10/03/2020  ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนบ้านในวง ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 05/03/2020  ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดระนอง ทางหลวงหมายเลข ๔ กม.ที่ ๖๐๕+๘๔๒ ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 21/02/2020  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการโครงการจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 20/02/2020  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
 17/02/2020  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหาดทรายดำ หน้าใน หมู่ที่ ๕ ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 13/02/2020  ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าเรือ หมู่ที่ ๗ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 03/02/2020  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
 31/01/2020  ประกาศการทำสัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานและอาคารต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 30/01/2020  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมิตรภาพ ๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingX
 22/01/2020  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหาดทรายดำ หน้าใน หมู่ที่ ๕ ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 20/01/2020  กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 14/01/2020  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมิตรภาพ ๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 08/01/2020  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการโครงการจ้างปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 08/01/2020  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
 06/01/2020  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการจ้างก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหาดทรายดำ หน้าใน หมู่ที่ ๕ ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 02/01/2020  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและอาคารต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 20/12/2019  ประกาศการทำสัญญาซื้อขายรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 17/12/2019  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนบ้านในวง ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 16/12/2019  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจัดสรรพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 13/12/2019  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 11/12/2019  ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยริมคลองบางริ้นด้านทิศใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 28/11/2019  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 28/11/2019  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 25/11/2019  ประกาศทำสัญญาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านหาดยาย หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒ ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 25/11/2019  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจัดสรรพัฒนา ๑๒ - ๑๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 25/11/2019  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ ๓ บ้านพรรั้ง ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 25/11/2019  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในโรงเรียนบ้านในวง หมู่ที่ ๑ ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 11/11/2019  ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนาใน หมู่ที่ ๑ บ้านปลายคลอง ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 11/11/2019  ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยผักหนาม หมู่ที่ ๑ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 07/11/2019  ประกาศการทำสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
 07/11/2019  ประกาศการทำสัญญาเช่าเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
 05/11/2019  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงเรียนบ้านในวง หมู่ที่ ๑ ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 08/10/2019  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหาดทรายดำ หน้าใน หมู่ที่ ๕ ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 07/10/2019  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงเรียนบ้านในวง หมู่ที่ ๑ ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 04/10/2019  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านนา - หมู่ที่ ๗ ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง (ตอนที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 03/10/2019  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหาดทรายดำ หน้าใน หมู่ที่ ๕ ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 03/10/2019  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านนา - หมู่ที่ ๗ ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง (ตอนที่ ๓)
 27/09/2019  เรื่อง ประกาศการทำสัญญาจ้างปรับปรุงสระว่ายน้ำสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 27/09/2019  เรื่อง ประกาศจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถเครื่องจักรกลภายในศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 27/09/2019  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 17/09/2019  เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาด ๑๕๐ แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 16/09/2019  เรื่อง ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงเลื่อย หมู่ที่ ๓ ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13/09/2019  เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามเด็กเล่นบริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))
 10/09/2019  เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง สายมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ ๒ คำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 10/09/2019  เรื่อง ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยค้างคาว หมู่ที่ ๑ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 10/09/2019  เรื่อง ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองน้อยสายตรง หมู่ที่ ๘ ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 09/09/2019  เรื่อง ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายหมา - บ้านนายนิจ หมู่ที่่ ๑ - หมู่ที่ ๒ ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 09/09/2019  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยผักหนาม หมู่ที่ ๑ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 09/09/2019  เรื่อง ประกาศจัดซื้อเก้าอี้อัฒจันทร์ พร้อมติดตั้ง
 09/09/2019  เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านหาดยาย หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒ ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 09/09/2019  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านนา - หมู่ที่ ๗ ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง (ตอนที่ ๓)
 04/09/2019  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโป่งรวย หมู่ที่ ๗ ตำบลปากจั่น - หมู่ที่ ๑๑ ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 04/09/2019  เรื่อง ประกาศจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าเรือ - ซอยเขาสังข์ (บ้านทุ่งยอ) หมู่ที่ ๓ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 03/09/2019  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยริมคลองบางริ้นด้านทิศใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 03/09/2019  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าเรือ หมู่ที่ ๗ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 22/08/2019  เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง สายมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 22/08/2019  เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง สายมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 19/08/2019  เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด
 19/08/2019  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโป่งรวย หมู่ที่ ๗ ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 19/08/2019  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ จ้างก่อสร้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๒ โครงการ
 19/08/2019  เรื่อง ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายชลธารา หมู่ที่ ๓ ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง (ตอนที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 19/08/2019  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามเด็กเล่นบริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 16/08/2019  เรื่อง ประกาศจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๒ ตำบลกะเปอร์ หมู่ที่ ๑ ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 15/08/2019  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่มไทร หมู่ที่ ๒ ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 14/08/2019  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2562
 13/08/2019  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านหาดยาย หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒ ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 13/08/2019  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามเด็กเล่นบริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 13/08/2019  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยริมคลองบางริ้นด้านทิศใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 13/08/2019  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยผักหนาม หมู่ที่ ๑ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 09/08/2019  เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 08/08/2019  เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสระว่ายน้ำสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 06/08/2019  เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสระว่ายน้ำสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 06/08/2019  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๓ โครงการ
 30/07/2019  เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสระว่ายน้ำสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 26/07/2019  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชลระอุ (ถนชลระอุ ๑ เชื่อมถนนเพชรเกษม) หมู่ที่ ๔ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 25/07/2019  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนาใน หมู่ที่ ๑ บ้านปลายคลอง ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 25/07/2019  เรื่อง ประกาศจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบางเข้ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 25/07/2019  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างปรับปรุงสระว่ายน้ำสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 22/07/2019  เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงเรียนบ้านในวง หมู่ที่ ๑ ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 11/07/2019  เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 10/07/2019  เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาด ๑๕๐ แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 10/07/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายหมา - บ้านนายนิจ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒ ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 09/07/2019  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถเครื่องจักรกลภายในศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 08/07/2019  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงเรียนบ้านในวง หมู่ที่ ๑ ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 03/07/2019  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเมรุเผาศพ สำนักสงฆ์บ้านหินดาด หมู่ที่ ๒ ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 01/07/2019  เรื่อง การคืนเงินประกันสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
 28/06/2019  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 28/06/2019  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชลระะอุ (ถนนชลระอุ ๑ เชื่อมถนนเพชรเกษม) หมู่ที่ ๔ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 25/06/2019  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 25/06/2019  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังโบสถ์คริสตจักร หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 24/06/2019  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาใน หมู่ที่ ๑ บ้านปลายคลอง ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 13/06/2019  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงเรียนบ้านในวง หมู่ที่ ๑ ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 13/06/2019  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถเครื่องจักรกลภายในศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 12/06/2019  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 12/06/2019  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังโบสถ์คริสตจักร หมู่ที่ ๒ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 29/05/2019  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าเรือ - ซอยเขาสังข์ (บ้านทุ่งยอ) หมู่ที่ ๓ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 29/05/2019  เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายถนนอนามัยท่าด่าน - ถนนระนองธานี นายัง หมู่ที่ ๒ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 29/05/2019  เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายถนนอนามัยท่าด่าน - ถนนระนองธานี นายัง หมู่ที่ ๒ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 24/05/2019  เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๒ ตำบลกะเปอร์ หมู่ที่ ๑ ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 23/05/2019  เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในโรงเรียนบ้านในวง ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 22/05/2019  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฝายน้ำล้น - ซอยสวนปา หมู่ที่ ๑ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 22/05/2019  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายหมา-บ้านนายนิจ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒ ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 21/05/2019  เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 16/05/2019  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลูกนก - แลตะวันรีสอร์ท หมู่ที่ ๒ (บ้านเกาะช้าง) ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 15/05/2019  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง สายถนนอนามัยท่าด่าน - ถนนระนองธานี นายัง หมู่ที่ ๒ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 15/05/2019  เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนสายคอกช้าง - เขาค่าย หมู่ที่ ๒ ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 13/05/2019  เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสระว่ายน้ำสนามกีฬาจังหวัดระนอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 10/05/2019  เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม้เหล็ก เชื่อมหมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 3 ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 10/05/2019  เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 08/05/2019  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 03/05/2019  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลูกนก - แลตะวันรีสอร์ท หมู่ที่ ๒ (บ้านเกาะช้าง) ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 30/04/2019  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายชลธาราหมู่ที่ ๓ ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง (ตอนที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 30/04/2019  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านนายหมา - บ้านนายนิจ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒ ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 30/04/2019  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนสายคอกช้าง - เขาค่าย หมู่ที่ ๒ ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 25/04/2019  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนาใน หมู่ที่ ๑ บ้านปลายคลอง ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 23/04/2019  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองน้อยสายตรง หมู่ที่ ๘ ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 23/04/2019  เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 19/04/2019  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางเข้ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 18/04/2019  เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบดล้อเหล็ก ขนาด ๑๐ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 18/04/2019  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ งานก่อสร้างถนนลาดยางสายชลธารา (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๓ ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 17/04/2019  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ งานปรับปรุงสระว่ายน้ำสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 04/04/2019  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 04/04/2019  เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 04/04/2019  เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมหมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๓ ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 03/04/2019  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยค้างคาว หมู่ที่ ๑ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 27/03/2019  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองน้อยสายตรง หมู่ที่ ๘ ตำบล จ.ป.ร.อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 22/03/2019  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาซื้อรถเกลี่ยดิน (Motor Grader)
 21/03/2019  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบางเข้ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 20/03/2019  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจัดซื้อรถบดล้อเหล็ก และรถตักหน้าขุดหลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 20/03/2019  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การจัดทำราคากลางงานปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 20/03/2019  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยค้างคาว หมู่ที่ ๑ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 20/03/2019  เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
 14/03/2019  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 14/03/2019  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมหมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๓ ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 13/03/2019  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนบ้านในวง ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 13/03/2019  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในเดือนมกราคม 2562
 06/03/2019  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ "ระนองเมืองแห่งความจงรักภักดี" เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ พุทธศักราช 2562
 04/03/2019  เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 04/03/2019  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ "ระนองเมืองแห่งความจงรักภักดี" เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
 26/02/2019  เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยหลังวัดมัชฌิม หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 22/02/2019  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ งานก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ
 14/02/2019  เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 11/02/2019  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๙ ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 06/02/2019  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 31/01/2019  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ
 25/01/2019  เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 25/01/2019  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรืมเหล็กซอยเดชประมวลพล หมู่ที่ ๖ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธัประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 25/01/2019  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถเครื่องจักรกล ภายในศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 21/01/2019  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเดชประมวลพล หมู่ที่ ๖ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 18/01/2019  เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาเอียดแยกซ้าย หมู่ที่ ๒ ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 17/01/2019  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประมูลจ้างปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 17/01/2019  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยหลังวัดมัชฌิม หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 16/01/2019  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเสงี่ยม หมู่ที่ ๒ บ้านบางสังตี ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ตอนที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 16/01/2019  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหนองหอย หมู่ที่ ๑ ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 16/01/2019  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทาวเฮาส์ หมู่ที่ ๑ บ้านปากคลอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 16/01/2019  เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยน้ำใส หมู่ที่ ๓ ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 15/01/2019  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2561
 11/01/2019  เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 09/01/2019  เรื่อง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
 09/01/2019  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ
 09/01/2019  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ
 07/01/2019  เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสระว่ายน้ำสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 20/12/2018  เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังโบสถ์คริสตจักร หมู่ที่ ๒ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 13/12/2018  เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสระว่ายน้ำสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 12/12/2018  เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวารีแยกขวา หมู่ที่ ๑ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 06/12/2018  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ หมู่ที่ 1 คำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 04/12/2018  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการโครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ หมู่ที่ ๑ ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 04/12/2018  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 28/11/2018  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี หมู่ที่ ๖ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 28/11/2018  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังโบสถ์คริสตจักร หมู่ที่ ๒ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 27/11/2018  เรื่อง การรายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 27/11/2018  เรื่อง การประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางซอยท่าเรือช้างแหก - ซอยท่าเรือ ๓๗ หมู่ที่ ๘ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 27/11/2018  เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 22/11/2018  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางญวน - บางพระ หมู่ที่ ๒ ตำบลละอ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 22/11/2018  เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทาวเฮาส์ หมู่ที่ ๑ บ้านปากคลอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 09/11/2018  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและอาคารต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 09/11/2018  เรื่อง ประการผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 09/11/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 08/11/2018  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างปรับปรุงถนนลาดยางซอยสุขสบาย เชื่อมซอยเทพนิมิตร หมู่ที่ 5 ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 07/11/2018  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ
 06/11/2018  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ หมู่ที่ 2 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 06/11/2018  เรื่อง ประกวดราคาซื้อเก้าอี้อัฒจันทร์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 02/11/2018  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ หมู่ที่ ๒ ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 02/11/2018  เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมัชฌิม หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 01/11/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 29/10/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางซอยท่าโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 25/10/2018  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทาวเฮาส์ หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 25/10/2018  เรื่อง รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 24/10/2018  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ
 24/10/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยกบางนอนใน หมู่ที่ 1 เขาพริกไทย - หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 18/10/2018  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมิตรภาพ แยก ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 18/10/2018  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมิตรภาพ แยก ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 18/10/2018  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการโครงการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหาดทรายดำ หน้าใน หมู่ที่ ๕ ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 18/10/2018  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหาดทรายดำ หน้าใน หมู่ที่ ๕ ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 12/10/2018  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยหลังวัดมัชฌิม หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 12/10/2018  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยหลังวัดมัชฌิม หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 12/10/2018  ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 12/10/2018  ประกาศใช้ราคาการซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า
 11/10/2018  เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวารีแยกขวา หมู่ที่ 1 ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 10/10/2018  เรื่อง รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)
 05/10/2018  เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านเขาหยวก หมู่ที่ ๓ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 05/10/2018  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประมูลจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านเขาหยวก หมู่ที่ ๓ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 05/10/2018  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ
 05/10/2018  เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางซอยท่าโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 05/10/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4-2 ตำบลกะเปอร์ - หมู่ที่ 1 ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 28/09/2018  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายแยกบางนอนใน หมู่ที่ ๑ เขาพริกไทย - หมู่ที่ ๒ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 28/09/2018  เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายแยกบางนอนใน หมู่ที่ ๑ เขาพริกไทย - หมู่ที่ ๒ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 27/09/2018  ยกเลิกประกาศจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 18/09/2018  เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวารีแยกขวา หมู่ที่ ๑ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 18/09/2018  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวารีแยกขวา หมู่ที่ ๑ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 18/09/2018  เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ - ๒ ตำบลกะเปอร์ - หมู่ที่ ๑ ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 18/09/2018  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ - ๒ ตำบลกะเปอร์ - หมู่ที่ ๑ ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 14/09/2018  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโหนปากคลอง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 11/09/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าสนามฟุตบอล สนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 07/09/2018  ประกาศประกวดราคาค่าจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 07/09/2018  ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า
 06/09/2018  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโหนปากคลอง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 06/09/2018  ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโหนปากคลอง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 31/08/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 30/08/2018  เรื่อง ประกวดราคาจ้่ฃางเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายเพชรเกษม - เขาสังข์ หมู่ที่ 3 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 30/08/2018  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ
 30/08/2018  เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 3 ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 30/08/2018  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ
 30/08/2018  เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง สายชลธารา หมู่ที่ 3 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 30/08/2018  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ
 30/08/2018  เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายเพชรเกษม-อำเภอสุขสำราญ (ซอยธนาคารออมสิน) หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 5 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง (ช่วงที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 30/08/2018  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ
 28/08/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพปลอดมลพิษ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 23/08/2018  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงหล่อ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 23/08/2018  ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงหล่อ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 21/08/2018  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ
 21/08/2018  เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 21/08/2018  เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายรัฐอนุเคราะห์ หมู่ที่ 7 ตำบลปากจั่น - หมู่ที่ 5 ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 16/08/2018  ยกเลิกประกาศจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 10/08/2018  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการการประมูลจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายรัฐอนุเคราเห์ หมู่ที่ 7 ตำบลปากจั่น - หมู่ที่ 5 ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 08/08/2018  ประกวดราคาค่าจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 08/08/2018  ประกาศใช้ราคากลางโครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า
 07/08/2018  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการโครงการจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าสนามฟุตบอล สนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 07/08/2018  เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าสนามฟุตบอล สนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 03/08/2018  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคลองหลีก (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๓ ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 03/08/2018  เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านดอนกลาง-บ้านบางหมีล่าง ตำบลน้ำจืด-ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 03/08/2018  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านดอนกลาง-บ้านบางหมีล่าง ตำบลน้ำจืด-ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 03/08/2018  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองหลีก (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๓ ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 31/07/2018  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพปลอดมลพิษบริเวณวัดชนาราม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 31/07/2018  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพปลอดมลพิษบริเวณวัดชนาราม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 27/07/2018  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านดอนกลาง-บ้านบางหมีล่าง ตำบลน้ำจืด-ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 27/07/2018  ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าสนามฟุตบอล สนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 26/07/2018  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการโครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 25/07/2018  ประกาศใช้ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
 23/07/2018  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการการประมูลจ้างเหมาขุดลอกคลองหาดส้มแป้น แยกซ้าย หมู่ที่ 6 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 09/07/2018  เรื่อง รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 28/06/2018  เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบางหมัก หมู่ที่ 3 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ตอนที่ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 28/06/2018  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบางหมัก หมู่ที่ 3 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ตอนที่ 4)
 27/06/2018  ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
 20/06/2018  เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพปลอดมลพิษบริเวณวัดชนาราม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 07/06/2018  เรื่อง ประกาศใช้ราคาของทางราชการการประมูลจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางซอยวังน้ำดำ หมูที่ 7 ตำบลนาคา - หมู่ที่ 6 บ้านโตนกลอย ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
 07/06/2018  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ
 24/05/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำจืดน้อย-หมู่ที่ 3 ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 16/05/2018  เรื่อง การคืนเงินประกันสัญญาซื้อขายถังขยะพลาสติก
 03/05/2018  เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 02/05/2018  ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับถนนลาดยางภายในโรงเรียนบ้านในวง หมู่ที่ 1 ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 26/04/2018  เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 26/04/2018  เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)
 24/04/2018  เรื่อง การคืนเงินประกันสัญญาซื้อขายถังขยะพลาสติก
 20/04/2018  เรื่อง จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำสิบล้อ หมายเลขทะเบียน 80-2968 ระนอง
 05/04/2018  เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 05/04/2018  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายรัตนโกสินทร์ 200 ปี หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 05/04/2018  ยกเลิกประกาศจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 16/03/2018  เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 16/03/2018  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการโครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 16/03/2018  เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 08/03/2018  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการโครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า
 06/03/2018  เรื่อง จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
 28/02/2018  เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางซอยท่าเรือช้างแหก - ซอยท่าเรือ 37 หมู่ที่ 8 ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 28/02/2018  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการโครงการปรับปรุงถนนลาดยางซอยท่าเรือช้างแหก - ซอยท่าเรือ 37 หมู่ที่ 8 ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 27/02/2018  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการโครงการจ้างเหมาปรับปรุุงถนนลาดยางสายบ้านเขาหยวก หมู่ที่ 3 ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 27/02/2018  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการการประมูลจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายน้ำจืดน้อย - มะมุ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำจืดน้อย - หมู่ที่ 3 ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 27/02/2018  เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางซอยท่าโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 27/02/2018  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการโครงการปรับปรุงถนนลาดยางซอยท่าโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 15/02/2018  เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 01/02/2018  เรื่อง จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 26/01/2018  เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 25/01/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 25/01/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นก 567 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19/01/2018  เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 19/01/2018  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 17/01/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16/01/2018  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประมูลจ้างเหมาขุดลอกคลองหาดส้มแป้นแยกซ้าย หมู่ที่ 6 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 05/01/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ระหว่างวันที่ 2 - 6 ตุลาคม 2560
 29/12/2017  เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 20/12/2017  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอกระบุรี ในเขตเทศบาลตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง (e-bidding)
 18/12/2017  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ระหว่างวันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2560
 18/12/2017  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2560
 18/12/2017  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมอาชีพชุมชน หมู่ที่ 8 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 15/12/2017  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสระว่ายน้ำสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 13/12/2017  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอกระบุรีในเขตเทศบาลตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 13/12/2017  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอกระบุรี ในเขตเทศบาลตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง (e-bidding)
 01/12/2017  เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น รน.ถ.๑-๐๐๐๑ สายบ้านวัดควน บ้านปากแพรก หมู่ที่ ๓ ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 30/11/2017  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น รน.ถ.๑-๐๐๐๒ สายบ้านดอนกลาง-บ้านบางหมีล่าง หมู่ที่ ๕ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 24/11/2017  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น รน.ถ.๑-๐๐๐๒ สายบ้านดอนกลาง - บ้านบางหมีล่าง หมู่ที่ ๕ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 24/11/2017  เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น รน.ถ.๑-๐๐๐๑ สายบ้านวัดควน บ้านปากแพรก หมู่ที่ ๓ ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 24/11/2017  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น รน.ถ.๑-๐๐๐๒ สายบ้านดอนกลาง - บ้านบางหมีล่าง หมู่ที่ ๕ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 24/11/2017  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น รน.ถ.๑-๐๐๐๑ สายบ้านวัดควน - บ้านปากแพรก หมู่ที่ ๓ ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 23/11/2017  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ระหว่างวันที่ 9 - 17 ตุลาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 21/11/2017  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงสนามเทนนิส ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง
 21/11/2017  ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามเทนนิสภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 17/11/2017  เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางเสียด หมู่ที่ 4 ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 15/11/2017  เรื่อง จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบอาคาร ณ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สงครามโลก ครั้งที่ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 13/11/2017  เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 10/11/2017  เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 08/11/2017  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมาบริการทาความสะอาดอาคารสานักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 08/11/2017  ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทาความสะอาดอาคารสานักงาน
 06/11/2017  การจัดทำแผนจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน
 27/10/2017  เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 24/10/2017  เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างเหมาบริการเต็นท์และเครื่องเสียง เพื่อใช้ในการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 20/10/2017  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการการประมูลจ้างเหมาปรับปรุงสนามฟุตบอล ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 17/10/2017  เรื่อง โครงการจ้างจัดนิทรรศการ ตามโครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 17/10/2017  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 17/10/2017  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 17/10/2017  เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 12/10/2017  เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 12/10/2017  เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 03/10/2017  เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่สอร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางเสียด หมู่ที่ 4 ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 02/10/2017  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการโครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหาดทรายดำ หมู่ที่ 5 ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 02/10/2017  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการการจ้างเหมาปรับปรุงเมรุเผาศพวัดสองแพรก หมู่ที่ 7 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 29/09/2017  เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 28/09/2017  เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหาดทรายดำ หมู่ที่ 5 ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 27/09/2017  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมกำแพงป้องกันน้ำเซาะตลิ่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 27/09/2017  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 25/09/2017  ประกาศใช้ราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างของเด็กชายบุญชุบ มากมี อยู่บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 3 ต้าบลปากน้้า อ้าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 25/09/2017  ประกาศใช้ราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างของนายบุญเที่ยง หงษา อยู่บ้านเลขที่ 100 หมู่ที่ 2 ตาบลกะเปอร์ อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 11/09/2017  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 25/08/2017  เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 22/08/2017  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างรั้วสนามกีฬา อำเภอกะเปอร์ หมู่ที่ 1 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 22/08/2017  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการการประมูลซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 22/08/2017  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
 22/08/2017  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านวัดควน บ้านปากแพรก ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 21/08/2017  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบางเสียด หมู่ที่ 4 ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 21/08/2017  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการการจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 21/08/2017  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านหาดยาย หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 21/08/2017  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายเขาพริกไทย - บ้านบางนอนใน หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 21/08/2017  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเขาพริกไทย - บ้านบางนอนใต หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 07/08/2017  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยกบ้านบางนอนใน หมู่ที่ 1 - สายเขาพริกไทย หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง
 20/07/2017  ประกาศประมูลซื้อรถขุดตีนตะขาบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 20/07/2017  ประกาศราคากลางรถขุดตีนตะขาบขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า
 19/07/2017  ประกาศผลการพิจารณาการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองหลีก หมู่ที่ 3 ตาบล จ.ป.ร. อาเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 19/07/2017  ประกาศผลการพิจารณาการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยหลวงยา หมู่ที่ 2 บ้านบางสังตี ตาบลหาดส้มแป้น อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 07/07/2017  เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางเสียด หมู่ที่ 4 ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 20/06/2017  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการโครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมอาชีพชุมชน หมู่ที่ 8 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 19/06/2017  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดระนอง (หลังเก่า) ถนนลุวัง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 16/06/2017  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา - หมู่ที่ 4 ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 16/06/2017  เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 8 ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 16/06/2017  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 8 ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 16/06/2017  เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโหนปากคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 16/06/2017  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโหนปากคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 16/06/2017  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา - หมู่ที่ 4 ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 16/06/2017  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 16/06/2017  ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 15/06/2017  เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 15/06/2017  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 15/06/2017  เรื่อง ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้างคลองไปยังสถานีอนามัยทุ่งคา หมู่ที่ 1 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 15/06/2017  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองไปยังสถานีอนามัยทุ่งคา หมู่ที่ 1 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 15/06/2017  เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 15/06/2017  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 12/06/2017  เรื่อง จ้างซ่อมรถบด STA VV 900 D หมายเลขทะเบียน ถข 8 ระนอง
 09/06/2017  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าตลาดโชคดี หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 09/06/2017  เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าตลาดโชคดี หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 06/06/2017  เรื่อง ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านพรุกาม - ไร่ใน ตำบลกำพวน - ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 06/06/2017  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการการประมูลจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านพรุกาม - ไร่ใน ตำบลกำพวน - ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
 06/06/2017  เรื่อง ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านนา - บ้านทองหลาง ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 06/06/2017  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านนา - บ้านทองหลาง ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 06/06/2017  เรื่อง ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางเชื่อมสายบ้านนา - บ้านเชี่ยวเหลียง ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 06/06/2017  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางเชื่อมสายบ้านนา - บ้านเชี่ยวเหลียง ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 05/06/2017  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองหอย หมู่ที่ 3 บ้านบางลำพู ตำบลกะเปอร์ - หมู่ที่ 5 บ้านคลองทราย ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 05/06/2017  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองหอย หมู่ที่ 3 บ้านบางลำพู ตำบลกะเปอร์ - หมู่ที่ 5 บ้านคลองทราย ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 02/06/2017  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมัสยิด - ซอยทุ่งนา หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 02/06/2017  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมัสยิด - ซอยทุ่งนา หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 02/06/2017  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางซอยสุขสบายเชื่อมซอยเทพนิมิต หมู่ที่ 4 ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 02/06/2017  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยสุขสบายเชื่อมซอยเทพนิมิต หมู่ที่ 4 ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 02/06/2017  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งทรายทอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 02/06/2017  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งทรายทอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 01/06/2017  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายเสวก หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ตอนที่ 2)
 01/06/2017  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนา 4 (ปาล์มทอง) หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งคา ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 01/06/2017  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายเสวก หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ตอนที่ 2)
 25/05/2017  เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมัดออก หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 25/05/2017  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมัดออก หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 25/05/2017  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบตลาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 25/05/2017  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบตลาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 25/05/2017  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสว่าง - อารีย์ หมู่ที่ 4 ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 25/05/2017  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสว่าง - อารีย์ หมู่ที่ 4 ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 25/05/2017  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหางหนุน หมู่ที่ 3 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 25/05/2017  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหางหนุน หมู่ที่ 3 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 25/05/2017  ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำจืดน้อย - หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง (ตอนที่ 2)
 25/05/2017  เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยหลวงยา หมู่ที่ 2 บ้านบางสังตี ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 25/05/2017  ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยหลวงยา หมู่ที่ 2 บ้านบางสังตี ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 24/05/2017  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยระนองพัฒนา 12 - 14 ในที่ดินจัดหาประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง หมู่ที่ 4 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 24/05/2017  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยระนองพัฒนา 12 -14 ในที่ดินจัดหาประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง หมู่ที่ 4 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 24/05/2017  เรื่อง ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 24/05/2017  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 24/05/2017  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางเสียด หมู่ที่ 4 ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 24/05/2017  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางเสียด หมู่ที่ 4 ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 24/05/2017  เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยวังน้ำดำ หมู่ที่ 7 ตำบลนาคา - บ้านโตนกลอย หมู่ที่ 6 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 24/05/2017  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยวังน้ำดำ หมู่ที่ 7 ตำบลนาคา - บ้านโตนกลอย หมู่ที่ 6 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
 23/05/2017  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางมุด หมู่ที่ 3 ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 23/05/2017  เรื่อง ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายบางใหญ่ - ลำเลียง หมู่ที่ 1 ตำบลบางใหญ่ - หมู่ที่ 1 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 23/05/2017  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางมุด หมู่ที่ 3 ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 23/05/2017  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการการประมูลจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายบางใหญ่ - ลำเลียง หมู่ที่ 1 ตำบลบางใหญ่ - หมู่ที่ 1 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 23/05/2017  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาอ๋อย หมู่ที่ 3 ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 23/05/2017  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาอ๋อย หมู่ที่ 3 ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 23/05/2017  เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองหลีก หมู่ที่ 3 ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 17/05/2017  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองคล้า หมู่ที่ 11 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 09/05/2017  เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 04/05/2017  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การสอบราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง
 03/05/2017  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการประมูลซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง
 26/04/2017  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมิตรภาพ 3 หมู่ที่ 6 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 11/04/2017  เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น การประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยหลุมถ่าน 2 หมู่ที่ 4 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 11/04/2017  เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองวัน หมู่ที่ 5 ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง (ตอนที่ 2)
 31/03/2017  เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังโบสถ์คริสตจักร หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 31/03/2017  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังโบสถ์คริสตจักร หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 31/03/2017  เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ 2 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 31/03/2017  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ 2 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 30/03/2017  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปัญญาพล - ไทยเสรี หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 30/03/2017  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปัญญาพล - ไทยเสรี หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 30/03/2017  เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนบ้านหินช้าง (สหกรณ์พัฒนา) หมู่ที่ 3 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 30/03/2017  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนบ้านหินช้าง (สหกรณ์พัฒนา) หมู่ที่ 3 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 30/03/2017  เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทับช้าง หมู่ที่ 4 ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 30/03/2017  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทับช้าง หมู่ที่ 4 ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 30/03/2017  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขนิรันดร์ บ้านห้วยปลิง หมู่ที่ 7 ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 24/03/2017  เรื่อง ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยกบ้านบางนอนใน หมู่ที่ 1 - สายเขาพริกไทย หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 24/03/2017  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยกบ้านบางนอนใน หมู่ที่ 1 - สายเขาพริกไทย หมู่ที่่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 23/03/2017  เรื่อง ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองวัน หมู่ที่ 5 ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง (ตอนที่ 2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 23/03/2017  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองวัน หมู่ที่ 5 ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง (ตอนที่ 2)
 23/03/2017  เรื่อง ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยหลุมถ่าน 2 หมู่ที่ 4 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 23/03/2017  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยหลุมถ่าน 2 หมู่ที่ 4 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 16/03/2017  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 16/03/2017  ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 06/03/2017  ประกาศราคากลางการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง
 01/03/2017  เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น การประมูลจ้างเหมาก่อสร้างท่าเทียบเรือตาชำนาญ หมู่ที่ 1 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 22/02/2017  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจัดสรรที่ 14 และซอยจัดสรรที่ 20 หมู่ที่่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 08/02/2017  เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่าเทียบเรือตาชำนาญ หมู่ที่ 1 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 03/02/2017  เรื่อง ประกาศผู้รับจ้างปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 01/02/2017  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยระนองพัฒนา 12 - 14 ในที่ดินจัดหาประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง หมู่ที่ 4 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 01/02/2017  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยระนองพัฒนา 12 - 14 ในที่ดินจัดหาประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง หมู่ที่ 4 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 27/01/2017  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการโครงการปรับปรงสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง (ทาสีอัฒจันทร์ฝั่งประธานและอัฒจันทร์ไม่มีหลังคา
 18/01/2017  ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 11/01/2017  เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อของขวัญ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
 11/01/2017  เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลจ้างเหมาปรับปรุงสนามเทนนิสภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 05/01/2017  เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างเมรุเผาศพปลอดมลพิษ บริเวณวัดชนาราม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 05/01/2017  เรื่อง ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างเมรุเผาศพปลอดมลพิษ บริเวณวัดชนาราม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 30/12/2016  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสนามเปตองภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง
 29/12/2016  เรื่อง ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงสนามเทนนิสภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 29/12/2016  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการโครงการจ้างเหมาปรับปรุงสนามเทนนิสภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง
 28/12/2016  เรื่อง จ้างซ่อมรถขุด VOLVO EC 210 BLC หมายเลขทะเบียน ตค 49 ระนอง
 28/12/2016  ประกาศราคากลางโครงการครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 16/12/2016  ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 13/12/2016  ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
 30/11/2016  เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขนิรันตร์ บ้านห้วยปลิง หมู่ที่ 7 ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 28/11/2016  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผู้กำกับ หมู่ที่ 1 ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 28/11/2016  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผู้กำกับ หมู่ที่ 1 ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 24/11/2016  เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพปลอดมลพิษ บริเวณวัดชนาราม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 23/11/2016  เรื่อง จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
 23/11/2016  เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยริมคลองบางริ้น หมู่ที่ 2 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 23/11/2016  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวท่าโรงเลื่อย หมู่ที่ 3 ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 22/11/2016  เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ
 10/11/2016  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ
 04/11/2016  เรื่อง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายแยกทางหลวง หมายเลข 4 บ้านคลองเงิน หมู่ที่ 7 - บ้านหลุมพอล่าง หมู่ที่ 10 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 03/11/2016  ประกาศราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยวิธีพิเศษ
 01/11/2016  เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 31/10/2016  เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 12/10/2016  ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 10/10/2016  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 10/10/2016  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 06/10/2016  เรื่อง ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างเมรุเผาศพปลอดมลพิษ บริเวณวัดชนาราม หมุ่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 06/10/2016  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพปลอดมลพิษบริเวณวัดชนาราม
 29/09/2016  เรื่อง ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายรัตนโกสินทร์ 200 ปี หมู่ที่ 6 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 29/09/2016  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายรัตนโกสินทร์ 200 ปี หมู่ที่ 6 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 28/09/2016  เรื่อง ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขนิรันดร์ บ้านห้วยปลิง หมู่ที่ 7 ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 28/09/2016  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยริมคลองบางริ้น หมู่ที่ 2 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 26/09/2016  เรื่อง จ้างซ่อมรถขุด KOMATSU PC 200-7 หมายเลขทะเบียน ตค 62 ระนอง
 22/09/2016  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการจ้างเหมาต่อเติมอาคารส่งเสริมสุขภาพ หมู่ที่ 3 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 16/09/2016  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 08/09/2016  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายแยกทางหลวงหมายเลข 4 บ้านคลองเงิน หมู่ที่ 7 - บ้านหลุมพอล่าง หมู่ที่ 10 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 07/09/2016  เรื่อง ซื้อวัสดุก่อสร้าง
 06/09/2016  เรื่อง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
 06/09/2016  เรื่อง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายแยกทางหลวงหมายเลข 4 บ้านคลองเงิน หมู่ที่ 7 - บ้านหลุมพอล่าง หมู่ที่ 10 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 31/08/2016  เรื่อง จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
 26/08/2016  ประกาศราคากลางขุดลอกคลองยายหืด หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 22/08/2016  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 18/08/2016  เรื่อง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง สายเพชรเกษม หมู่ที่ 3 - โรงพยาบาลสุขสำราญ หมู่ที่ 5 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
 18/08/2016  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าน้ำตกชุมแสง หมู่ที่ 1 ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 17/08/2016  เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางคราม หมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 17/08/2016  เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าเรือเขาทือ หมู่ที่ 3 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 03/08/2016  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการก่อสร้างลานพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 26/07/2016  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ซอยหลุมถ่าน 2 หมู่ที่ 4 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 26/07/2016  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ
 22/07/2016  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ
 22/07/2016  ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกจากซอยระนองพัฒนา 10 ในที่ดินจัดหาประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง หมู่ที่ 4 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 22/07/2016  เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางหมัก หมู่ที่ 3 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 13/07/2016  เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำตก หมู่ที่ 3 บ้านหินช้าง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 13/07/2016  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ
 13/07/2016  เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าเรือเขาทือ หมู่ที่ 3 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 13/07/2016  เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำ คสล.เชื่อมเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ - เทศบาลตำบลปากน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 13/07/2016  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ
 13/07/2016  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ
 12/07/2016  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ
 12/07/2016  เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางคราม หมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 12/07/2016  เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทับโก - นกงาง หมู่ที่ 8 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 12/07/2016  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ
 12/07/2016  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านราชกรูด หมู่ที่ 3 ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 07/07/2016  เรื่อง ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายเพชรเกษม หมู่ที่ 1 - เขาพริกไทย หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 04/07/2016   เรื่อง ซ่อมรถยนต์และเครื่องจักรกล
 01/07/2016  เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายแยกทางหลวงหมายเลขที่ 4 บ้านคลองเงิน หมู่ที่ 7 - บ้านหลุมพอล่าง หมู่ที่ 10 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 01/07/2016  เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายบางใหญ่ - ลำเลียง หมู่ที่ 1 ตำบลบางใหญ่ - หมุ่ที่ 1 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 28/06/2016  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ
 28/06/2016  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ
 28/06/2016  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ
 28/06/2016  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ
 28/06/2016  เรื่อง ตารางแสดงวงเงิบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำจืดน้อย - หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 24/06/2016  เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลวงยา หมู่ที่ 2 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
สนามกีฬาจังหวัดระนอง ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร : 0-7781-1071
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้ที่ ตู้ ปณ. 51 ปจ.ระนอง
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 e-mail :: ranongpao@gmail.com
Powered by S. Wachirapol