องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

                RANONG PROVINCIAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
Knowledge Management ทั้งหมด

 22/09/2020  การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 15/06/2020  ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดระนอง
 09/01/2020  ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 11/11/2019  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5
 30/10/2019  ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 07/10/2019  สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เรื่อง "มาตรฐานวินัยที่ข้าราชการต้องรู้"
 07/10/2019  มาตรฐานวินัยที่ข้าราชการต้องรู้
 07/10/2019  ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยท้องถิ่น
 03/10/2019  ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 27/09/2019  คู่มือปฏิบัติงาน
 27/09/2019  คู่มือการจัดการองค์ความรู้ "การวางฎีกาและการจัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายเงิน"
 13/09/2019  แผ่นพับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของ สขร.
 12/09/2019  ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 10/09/2019  ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 10/09/2019  ความรู้เกี่ยวกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานรับเสด็จฯ
 04/10/2018  รายงานการศึกษา เรื่องสันติสุขเกิดได้ภายใต้ความแตกต่าง
 25/04/2017  สรุปการลา ของพนักงานส่วนท้องถิ่น
 11/04/2017  เว็บไซด์ ประกันสังคม
 11/04/2017  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
 10/04/2017  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
 10/04/2017  facebook อ.ปิยะ คังกัน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 10/04/2017  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 10/04/2017  Facebook กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ระนอง
 10/04/2017  พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 10/04/2017  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 10/04/2017  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 10/04/2017  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 10/04/2017  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 10/04/2017  เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 10/04/2017  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
สนามกีฬาจังหวัดระนอง ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร : 0-7781-1071
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้ที่ ตู้ ปณ. 51 ปจ.ระนอง
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 e-mail :: ranongpao@gmail.com
Powered by S. Wachirapol