องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

                RANONG PROVINCIAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
กิจกรรม "คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล" ทั้งหมด

 12/10/2020  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 14/07/2020  การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
 28/06/2019  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 26/06/2019  นโยบายคุณธรรม ความโปร่งใส และเจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 22/11/2018  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนจังหวดระนอง
 27/06/2017  สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphics 2560 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช.
 16/06/2017  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 10 หลัก "ธรรมาภิบาล"
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
สนามกีฬาจังหวัดระนอง ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร : 0-7781-1071
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้ที่ ตู้ ปณ. 51 ปจ.ระนอง
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 e-mail :: ranongpao@gmail.com
Powered by S. Wachirapol