MENU
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
RANONG   PROVINCIAL   ADMINISTRATIVE   ORGANIZATION
 • คอคอดกระ
  คอคอดกระ
 • ภูเขาหญ้า
  ภูเขาหญ้า
 • กาหยูหวาน
  กาหยูหวาน
 • ธารน้ำแร่
  ธารน้ำแร่
 • มุกแท้เมืองระนอง
  มุกแท้เมืองระนอง
ข้อมูลทั่วไป
การบริหารงาน
การปฏิบัติเรื่องร้องเรียน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาและงบประมาณ
ข้อมูลอื่น ๆ
ข้อมูลอื่นๆ

  banner01

  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ระนอง

  กองแผนและงบประมาณ


   
  นายจรูญ เชาวนรังค์
  ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
   
  นางสาววาสนา นาจันทร์
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
  นางสาวกนิษฐา ยกทอง
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการ
  หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและ
  พัฒนารายได้
  นางนวรัตน์  มหามิตร
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาอาชีพและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
  นางสาวรวินทร์นิภา  ผาดำ
  นักบริหารงานทั่วไป
  หัวหน้าฝ่ายข้อมูลและ
  ติดตามประเมินผล
  jarupa   handsome
  นางสาวจารุภา รัตนเทพี
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
   นายวุฒิชัย ชนะภัย
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  นายวิฑูรย์ นพรัตนาภรณ์
  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
  นางนวรัตน์  มหามิตร
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
       suradet  
  นางรัตนา ช่วยเพชร
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    นายสุรเดช สุดจิตร
  พนักงานทั่วไป
  นางสาวขนงศร ล่อโฮ่
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
   tanyarat      
  นางสาวธัญญารัตน์ เพชรแท้
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
        
         
       

   

  ฝ่ายนโยบายและแผนงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
  - งานวิเคราะห์นโยบายและแผนของ อบจ.
  - งานการจัดทำแผนพัฒนา อบจ.
  - งานการประสานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
  - งานคณะกรรมการพัฒนา อบจ. และคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา อบจ.
  - งานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
  - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

  ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
  - งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย :
  - งานการโอนเงินงบประมาณ
  - งานแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
  - งานเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุน
  - งานจัดทำแผนพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
  - งานส่งเสริมการลงทุน
  - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

  ฝ่ายพัฒนาอาชีพ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
  - งานแผนงานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
  - งานเกี่ยวกับผังเมือง
  - งานการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
  - งานจัดการคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
  - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
  ๓.๔ ฝ่ายข้อมสและติ 8. มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
  - งานตรวจติดตามการดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  - งานศูนย์ข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
  - งานการตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สนามกีฬาจังหวัดระนอง ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร : 0-7781-1071
  ร้องเรียน/ร้องทุกข์ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้ที่ ตู้ ปณ. 51 ปจ.ระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
  e-mail :: ranongpao@gmail.com