MENU
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
RANONG   PROVINCIAL   ADMINISTRATIVE   ORGANIZATION
 • คอคอดกระ
  คอคอดกระ
 • ภูเขาหญ้า
  ภูเขาหญ้า
 • กาหยูหวาน
  กาหยูหวาน
 • ธารน้ำแร่
  ธารน้ำแร่
 • มุกแท้เมืองระนอง
  มุกแท้เมืองระนอง
ข้อมูลทั่วไป
รายงานต่าง ๆ
การบริหารงาน
การปฏิบัติเรื่องร้องเรียน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาและงบประมาณ
ข้อมูลอื่น ๆ
ข้อมูลอื่นๆ

  banner01

  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ระนอง

  bn left complain

  bn building

  กองแผนและงบประมาณ


   
  นายจรูญ เชาวนรังค์
  ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
   
  นางสาววาสนา นาจันทร์
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
  นางสาวกนิษฐา ยกทอง
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการ
  หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและ
  พัฒนารายได้
  นางนวรัตน์  มหามิตร
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาอาชีพและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
  นางสาวรวินทร์นิภา  ผาดำ
  นักบริหารงานทั่วไป
  หัวหน้าฝ่ายข้อมูลและ
  ติดตามประเมินผล
  jarupa  1182 handsome
  นางสาวจารุภา รัตนเทพี
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
   นายวุฒิชัย ชนะภัย
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  นายวิฑูรย์ นพรัตนาภรณ์
  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
  นางนวรัตน์  มหามิตร
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
       suradet  ภรชญา
  นางรัตนา ช่วยเพชร
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    นายสุรเดช สุดจิตร
  พนักงานทั่วไป
  นางสาวภูริชญา ณ ระนอง
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
   tanyarat      
  นางสาวธัญญารัตน์ เพชรแท้
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
        
         
       

   

  ฝ่ายนโยบายและแผนงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
  - งานวิเคราะห์นโยบายและแผนของ อบจ.
  - งานการจัดทำแผนพัฒนา อบจ.
  - งานการประสานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
  - งานคณะกรรมการพัฒนา อบจ. และคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา อบจ.
  - งานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
  - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

  ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
  - งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย :
  - งานการโอนเงินงบประมาณ
  - งานแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
  - งานเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุน
  - งานจัดทำแผนพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
  - งานส่งเสริมการลงทุน
  - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

  ฝ่ายพัฒนาอาชีพ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
  - งานแผนงานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
  - งานเกี่ยวกับผังเมือง
  - งานการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
  - งานจัดการคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
  - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
  ๓.๔ ฝ่ายข้อมสและติ 8. มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
  - งานตรวจติดตามการดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  - งานศูนย์ข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
  - งานการตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สนามกีฬาจังหวัดระนอง ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร : 0-7781-1071
  ร้องเรียน/ร้องทุกข์ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้ที่ ตู้ ปณ. 51 ปจ.ระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
  e-mail :: ranongpao@gmail.com