MENU
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
RANONG   PROVINCIAL   ADMINISTRATIVE   ORGANIZATION
 • คอคอดกระ
  คอคอดกระ
 • ภูเขาหญ้า
  ภูเขาหญ้า
 • กาหยูหวาน
  กาหยูหวาน
 • ธารน้ำแร่
  ธารน้ำแร่
 • มุกแท้เมืองระนอง
  มุกแท้เมืองระนอง
ข้อมูลทั่วไป
การบริหารงาน
การปฏิบัติเรื่องร้องเรียน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาและงบประมาณ
ข้อมูลอื่น ๆ
ข้อมูลอื่นๆ

  banner01

  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ระนอง

  กองพัสดุและทรัพย์สิน  นางสาวกัญจนา  รัตนเทพี
  หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน รักษาราชการแทน
  ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

  นางอรอุมา เทพทอง
  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
  หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

  นางสาวกัญจนา รัตนเทพี
  หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
  chetthida
  น.ส.เชษฐ์ธิดา ชูแก้ว
  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
  sirilak2
  นางศิริลักษณ์ เรืองศรี
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

  นางอรณิกา ศรีนาค
  เจ้าพนักงานพสดุชำนาญงาน

   

  pattaporn
  นางภัทราภรณ์  ทรัพน์นิกร
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
   
  duangmani
  นางดวงมณี ตังสุรัตน์
  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
   

   supphakarn

   นางศุภกาญจน์ อรรถกิจเจริญ
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

   
  khanjai 
  นางขวัญใจ มีทอง
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
   

   

  ฝ่ายจัดหาพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
  - งานแผนจัดหาพัสดุ
  - งานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  – งานจัดหาพัสดุ
  - งานซ่อมแซมบำรุงรักษาพัสดุ
  - งานรายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
  - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

  ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
  - งานทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
  - งานควบคุมและเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน
  - งานตรวจสอบการรับ-การเบิกจ่ายพัสดุ
  - งานรายงานข้อมูลพัสดุและทรัพย์สิน
  - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สนามกีฬาจังหวัดระนอง ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร : 0-7781-1071
  ร้องเรียน/ร้องทุกข์ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้ที่ ตู้ ปณ. 51 ปจ.ระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
  e-mail :: ranongpao@gmail.com