MENU
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
RANONG   PROVINCIAL   ADMINISTRATIVE   ORGANIZATION
 • คอคอดกระ
  คอคอดกระ
 • ภูเขาหญ้า
  ภูเขาหญ้า
 • กาหยูหวาน
  กาหยูหวาน
 • ธารน้ำแร่
  ธารน้ำแร่
 • มุกแท้เมืองระนอง
  มุกแท้เมืองระนอง
ข้อมูลทั่วไป
การบริหารงาน
การปฏิบัติเรื่องร้องเรียน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาและงบประมาณ
ข้อมูลอื่น ๆ
ข้อมูลอื่นๆ

  banner01

  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ระนอง

  กองการเจ้าหน้าที่


   


  น.ส.กมลพรรณ พัฒนา
  หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง รักษาราชการแทน
  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
  น.ส.กมลพรรณ พัฒนา
  หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
  น.ส.วลาสินี พงษ์ไทย
  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
  นางปัณฑิตา จินาล่อง
  รักษาการในตำแหน่ง
  หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
  pornsri  นายอนรทธ เยาวสต นกทรพยากรบคคลชำนาญการ  nitchada
  นางพรศรี สอนสุวรรณ์
  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
  นายอนิรุทธ์ เยาวสุต
  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
  นางสาวนิชดา เฉื่อยทอง
  นิติกรปฏิบัติการ 
    phattararida  tadchanon2 
  นางปัณฑิตา จินาล่อง
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  นางสาวภัทรธิดา คงเรือง
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  นางสาวธัชนัน เลิศสุนทรทรัพย์
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
       
  นางสาวสุกัญญา พวงสุวรรณ
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     

   

  ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
  - งานแผนอัตรากำลัง การจัดตั้งส่วนราชการและการปรับปรุงส่วนราชการ
  - งานการกำหนดตำแหน่งและการปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง
  - งานเลขานุการ ก.จ.จ.
  - งานสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอน
  - งานสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
  - งานการคัดเลือกลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
  - งานตรวจสอบประวัติและวุฒิการศึกษาของข้าราชการ พนักงานจ้างที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่
  – งานขอลาออกจากราชการ
  - งานเกษียณอายุราชการ
  - งานบันทึก แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลสารสนเทศบุคลากร
  - งานให้บริการข้อมูลสารสนเทศบุคลากร
  - งานจัดทำทะเบียนประวัติ
  – งานทะเบียนบุคลากร สปสช.
  – งานบรรจุและแต่งตั้ง
  - งานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  – งานต่อสัญญาจ้างของพนักงานจ้าง
  - งานควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติและข้อมูลอัตรากำลัง
  - งานการหารือ/ตอบข้อหารือ และให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบริหารงานบุคคล
  - งานจัดทำประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
  - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

  ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
  – งานแผนพัฒนาบุคลากร
  - งานการจัดฝึกอบรม การประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน
  - งานส่งเสริมการศึกษาต่อและการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม
  - งานติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
  - งานการเลื่อนระดับ
  - งานการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน
  - งานจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครู อบจ.
  - งานสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่น
  - งานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
  - งานจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  - งานการออกหนังสือรับรองบุคคล
  - งานการออกคำสั่งประกาศ เกี่ยวกับการบริหารงานและการปฏิบัติงาน
  - งานเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยเข้าสู่ตำแหน่งครู
  - งานประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู อบจ.
  - งานการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการยกย่องเชิดชูเกียรติ
  - งานเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา ๓ ปี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำเพิ่มเติม แผนดำเนินการการควบคุม การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรายงานผลการ ปฏิบัติงานของกอง
  - งานบริหารงานทั่วไป
  - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

  ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
  - งานดำเนินการทางวินัย
  - งานการทำสำนวนไต่สวนสำนวนการสอบสวนทางวินัย
  - งานตรวจสอบหรือการสืบสวน การสอบสวน การแสวงหาข้อเท็จจริง
  - งานการอุทธรณ์และการร้องทุกข์
  - งานการพิจารณา และตรวจสอบคำอุทธรณ์ หรือคำโต้แย้ง
  - งานทำสำนวนสืบสวนสอบสวนจากการร้องเรียนร้องทุกข์บุคลากรในสังกัด อบจ.
  – งานคณะอนุกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวินัย และการให้ออกจากราชการ
  - งานคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์
  - งานประมวลจริยธรรม
  - งานเสริมสร้างวินัยคุณธรรมและจริยธรรม
  - งานจัดทำประกาศหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
  - งานรายงานกรณีบุคลากรของ อบจ. เดินทางออกจากราชอาณาจักรไทยตามระเบียบ ประกาศที่กำหนด
  - งานวางระบบควบคุมภายในของกอง
  - งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติราชการและการลาของข้าราชการ อบจ. ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
  - งานจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
  - งานอื่น ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

   

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สนามกีฬาจังหวัดระนอง ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร : 0-7781-1071
  ร้องเรียน/ร้องทุกข์ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้ที่ ตู้ ปณ. 51 ปจ.ระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
  e-mail :: ranongpao@gmail.com