MENU
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
RANONG   PROVINCIAL   ADMINISTRATIVE   ORGANIZATION
 • คอคอดกระ
  คอคอดกระ
 • ภูเขาหญ้า
  ภูเขาหญ้า
 • กาหยูหวาน
  กาหยูหวาน
 • ธารน้ำแร่
  ธารน้ำแร่
 • มุกแท้เมืองระนอง
  มุกแท้เมืองระนอง
ข้อมูลทั่วไป
รายงานต่าง ๆ
การบริหารงาน
การปฏิบัติเรื่องร้องเรียน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาและงบประมาณ
ข้อมูลอื่น ๆ
ข้อมูลอื่นๆ

  banner01

  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ระนอง

  bn left complain

  bn building

  อบจ.ระนอง จัดโครงการฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม ประจำปี ๒๕๖๒


  วันศุกร์ที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 18:36 น.

   

  อบจ.ระนอง จัดพิธีปิดโครงการฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม ประจำปี ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๙

  วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดตโปทาราม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง พระเทพสิทธิมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๗ และเจ้าอาวาสวัดตโปทาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสมชาย สายบัว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม ประจำปี ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๙ และนางทศพร มีสมบัติ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านในวง เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีนางดวงแก้ว ลิ่มสกุล หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ พร้อมด้วยคณะผู้จัดทำโครงการ คณะครู และนักเรียน เข้าร่วม และได้มีการมอบเกียรติบัตรแก่คณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนบ้านบางขุนแพ่งและโรงเรียนบ้านปากแพรก รวมทั้งสิ้น ๙๐ คน ที่เข้าร่วมการอบรม โครงการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔ - ๖ กันยายน ๒๕๖๒ โดยได้รับความอนุเคราะห์พระวิทยากรจากคณะสงฆ์จังหวัดระนอง มาดำเนินการอบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ตลอดโครงการฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมครั้งนี้

  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินการที่มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของชาติ โดยการนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเข้ามาพัฒนาจิตใจและสร้างพื้นฐานของการดำรงชีวิต และการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

  ภาพและข่าวโดย : เบญจกุล พุฒภา

  หน้า
  1


  ดูหัวข้อใหม่กว่า
  2019-09-17 11:22:09 : โครงการฝึกอบรมการจัดการศึกษาตามกลุ่มสนใจ

  ดูหัวข้อเก่ากว่า
  2019-09-06 03:39:34 : อบจ.ระนอง มอบบ้านตามโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สนามกีฬาจังหวัดระนอง ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร : 0-7781-1071
  ร้องเรียน/ร้องทุกข์ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้ที่ ตู้ ปณ. 51 ปจ.ระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
  e-mail :: ranongpao@gmail.com