MENU
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
RANONG   PROVINCIAL   ADMINISTRATIVE   ORGANIZATION
 • คอคอดกระ
  คอคอดกระ
 • ภูเขาหญ้า
  ภูเขาหญ้า
 • กาหยูหวาน
  กาหยูหวาน
 • ธารน้ำแร่
  ธารน้ำแร่
 • มุกแท้เมืองระนอง
  มุกแท้เมืองระนอง
ข้อมูลทั่วไป
รายงานต่าง ๆ
การบริหารงาน
การปฏิบัติเรื่องร้องเรียน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาและงบประมาณ
ข้อมูลอื่น ๆ
ข้อมูลอื่นๆ

  banner01

  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ระนอง

  bn left complain

  bn building

  อบจ.ระนอง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา


  วันศุกร์ที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 15:46 น.

  5

  วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง นางสิริพร ตันบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการขยะมูลฝอยของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดระนอง และนายสุวิทย์ หลักชัย รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เข้าร่วม

  ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) กำหนดให้ขยะที่มีส่วนประกบเป็นสารที่มีอันตราย อาทิเช่น ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ กระป่องสเปรย์ บรรจุภัณฑ์เคมีฯลฯ เป็นของเสียอันตรายที่ต้องมีการแยกทิ้งจากขยะประเภทอื่นและนำไปกำจัดหรือบำบัดด้วยวิธีเฉพาะ เพื่อป้องกันความเป็นสารพิษปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการคัดแยกขยะอันตรายจากชุมชนเก็บรวบรวม และนำส่งไปกำจัดในสถานที่กำจัดอย่างถูกต้องอย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่ง

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัดระนองโดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดระนอง โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในพื้นที่ มีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ รณรงค์การแยกทิ้งขยะอันตรายและการเก็บรวบรวมขยะอันตรายของท้องถิ่น และนำส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ซึ่งเป็นศูนย์รวบรวมขยะอันตราย เพื่อทำหน้าที่ในการขนส่งและนำส่งไปกำจัดในที่ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป

  ซึ่งในการดำเนินงานตามข้อตกลงบันทึกความร่วมมือดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ได้ดำเนินการขนส่งและนำส่งขยะอันตราย เพื่อนำไปกำจัด ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑.๘๗ ตัน เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ และในปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ได้รวบรวมของเสียอันตรายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการต่าง ๆ จำนวน ๒,๖๐๐ กิโลกรัม แยกได้ดังนี้ หลอดฟลูออเรสเซนต์และหลอดไฟประเภทต่างๆจำนวน ๒,๑๓๐ กิโลกรัม ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่ จำนวน ๖๕ กิโลกรัม กระป๋องสเปรย์และภาชนะบรรจุสารเคมี จำนวน ๑๖๓ กิโลกรัม ขยะอันตรายอื่นๆ จำนวน ๒๔๒ กิโลกรัม และในการนำส่งและกำจัดขยะอันตรายในปี ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ได้คัดเลือกบริษัท โปรเฟสชั่ลแนล เวสต์เทคโนโลยี (๑๙๙๙ ) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการปรับคุณภาพของเสียรวม คัด แยก และฝังกลบวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกรมโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ดำเนินการขนส่งและกำจัดขยะอันตราย ซึ่งจะดำเนินการส่งมอบขยะอันตรายทั้งหมดให้กับบริษัท เพื่อจะนำไปกำจัด ณ ศูนย์กำจัดขยะอันตราย จังหวัดสระแก้วต่อไป

  หน้า
  1


  ดูหัวข้อใหม่กว่า
  2020-07-28 08:55:33 : อบจ.ระนอง​ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

  ดูหัวข้อเก่ากว่า
  2020-07-24 08:36:57 : อบจ.ระนอง จัดโครงการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดระนอง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สนามกีฬาจังหวัดระนอง ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร : 0-7781-1071
  ร้องเรียน/ร้องทุกข์ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้ที่ ตู้ ปณ. 51 ปจ.ระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
  e-mail :: ranongpao@gmail.com