ผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
    1.1 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการจริง สถานที่ ผลงาน ปัญหา/ข้อเสนอแนะ เจ้าของโครงการ สังกัดกอง/สำนัก สถานะโครงการ หมายเหตุ
1 จัดทำ/ทบทวนกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการงบปกติ 100,000 พ.ย.2559-เม.ย.2560 16 พ.ย.2559 เฮอริเทจ แกรน คอนแวนชั่น 1. ประชุมทบทวนยุทธศาสตร์ อปท.
2. เสนอปัญหาความต้องการของแต่ ละท้องถิ่น
3. ผู้เข้าร่วมจริง 171 คน
4. งบประมาณที่ใช้ 78,040 บาท ประหยัดงบประมาณ ร้อยละ 21.96
- ฝ่ายนโยบายและแผนงาน กองแผนและงบประมาณ ดำเนินการแล้วเสร็จ -
2 ฝึ่กอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างภาคีเครือข่ายท้องถิ่น 14 จังหวัดภาคใต้ โครงการงบปกติ 400,000 ต.ค.2559-ม.ค.2560 8-9 ธ.ค. 2559 ร.ร.ทินิดี อ.เมืองระนอง 1. ประชุมเสวนาทิศทางการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ประชุมเสวนาทิศทางการเตรียมความพร้อมของ อปท.เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
3. ผู้เข้าอบรมกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.และเจ้าหน้าที่ จำนวน 200 คน
- ฝายกิจการสภาฯ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดำเนินการแล้วเสร็จ -
3 To Be Number One โครงการงบปกติ 500,000 ธ.ค.2559 - ม.ค. 2560 14 ธ.ค. 2559 เฮอริเทจ แกรน คอนแวนชั่น 1. อบรมความรู้พัฒนาศักยภาพชมรม To Be Number One
2. ประกวดกิจกรรมของชมรม To Be Number One
3. ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 350 คน
- ฝายบริหารทั่วไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดำเนินการแล้วเสร็จ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    3.6 แนวทางการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการจริง สถานที่ ผลงาน ปัญหา/ข้อเสนอแนะ เจ้าของโครงการ สังกัดกอง/สำนัก สถานะโครงการ หมายเหตุ
4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำและบุคลากรทางการศึกษาศาสนาอิสลามจังหวัดระนอง โครงการงบปกติ 500,000 พ.ย.- ธ.ค. 2559 6-7 ธ.ค. 2559 โรงแรมระนองการ์เดนท์ อำเภอเมืองระนอง 1. จัดอบรมความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม จำนวน 1 ครั้ง
2. ผู้เข้าร่วมโครงการจากบุคลากรทางการศึกษาและผู้นำศาสนาอิสลาม จำนวน 300 คน
- ฝ่ายบริหารฯ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    3.7 แนวทางส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมของเด็ก เยาวชน และประชาชน
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการจริง สถานที่ ผลงาน ปัญหา/ข้อเสนอแนะ เจ้าของโครงการ สังกัดกอง/สำนัก สถานะโครงการ หมายเหตุ
5 ประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ โครงการงบปกติ 500,000 ธ.ค. 2559 27 พ.ย. - 5 พ.ย. 2559 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง, พระที่นั่งรัตนรังสรรค์ (จำลอง) 1. จัดประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เลือกเพลงในจำนวน 30 เพลง ประกวดร้องเพลง 3 ประเภท
1.1 ประเภทอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย-หญิง
1.2 ประเภทอายุ 12 - 18 ปี
1.3 ประเภทอายุ 18 ปีขึ้นไป
2. จำนวนผู้เข้าประกวดร้องเพลง 100 คน
3. จำนวนผู้ร่วมงาน 300 คน
- ฝายบริหารทั่วไป กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ -
5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
    5.2 แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการจริง สถานที่ ผลงาน ปัญหา/ข้อเสนอแนะ เจ้าของโครงการ สังกัดกอง/สำนัก สถานะโครงการ หมายเหตุ
6 จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภอเมืองระนอง โครงการงบปกติ 400,000 ธ.ค. 2559 16 - 17 ธันวาคม 2559 วัดหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง 1. จัดพิธีนมัสพระเจดีย์บรรจุอัฒฐิพ่อท่านคล้าย
2.
- ฝ่ายพัฒนาสังคม สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดำเนินการแล้วเสร็จ -
7. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    7.2 แนวทางการส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการจริง สถานที่ ผลงาน ปัญหา/ข้อเสนอแนะ เจ้าของโครงการ สังกัดกอง/สำนัก สถานะโครงการ หมายเหตุ
7 จัดงานประเพณีตักบาตรเทโว โครงการงบปกติ 400,000 ต.ค. - พ.ย. 2559 15 ก.ค. 2559, 17 ต.ค. 2559 วัดบ้านหงาว อำเภอเมืองระนอง 1. จัดแข่งขันสวดมนต์หมู่, สวดมนต์เดี่ยว, ตอบปัญหาธรรมะ
วันที่ 15 ก.ค. 2559 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 66 คน
2. จัดพิธีตักบาตรเทโว ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,000 ่คน
- ฝายส่งเสริมฯ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ -