สภา อบจ.ระนอง เปิดประชุมสภาครั้งแรก พร้อมเดินหน้าพัฒนาท้องถิ่น

สภา อบจ.ระนอง เปิดประชุมสภาครั้งแรก พร้อมเดินหน้าพัฒนาท้องถิ่น
สภา อบจ.ระนอง เปิดประชุมสภาครั้งแรก พร้อมเดินหน้าพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดการประชุมสภาครั้งแรก ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง โดยมี นายสุวิทย์ หลักชัย รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทำหน้าที่เลขานุการสภาฯชั่วคราว พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง จำนวน 24 คน หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ถึงความสำคัญของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในด้านการพัฒนาท้องถิ่นตลอดจนพัฒนาจังหวัดระนอง ทั้งโดยบทบาทหน้าที่ตามกฎหมาย และโดยหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ต้องทำหน้าที่แทนประชาชนในพื้นที่ของตนเอง รวมไปถึงบทบาทของความเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งต้องมีเป้าหมายเดียวกันคือ “การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดระนอง ให้ยึดถือประโยชน์ของท้องถิ่นและประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญ จากนั้น นายจรูญ ขอสันติกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เขตเลือกตั้งที่ 9 อำเภอเมืองระนอง ซึ่งเป็นสมาชิกสภาฯที่มีอายุมากที่สุด ขึ้นทำหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองชั่วคราว และได้นำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองทั้งหมด กล่าวปฏิญาณตน ความว่า “จะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชน” ต่อด้วยการเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 1. นายภักดี พรหมสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอกระบุรี ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง 2. นายมงคล ศรีคง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอกะเปอร์ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง คนที่ 1 3. นายพงษ์ศักดิ์ กองอาษา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอเมืองระนอง ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง คนที่ 2 4. นางมนทนา สินทรัพย์ เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง จากนั้นที่ประชุมได้กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ได้แก่ 1. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 กำหนด 45 วัน วันเริ่มประชุม ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป 2. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 กำหนด 45 วัน วันเริ่มประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป 3. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 กำหนด 45 วัน วันเริ่มประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ดูหัวข้อใหม่กว่า 2021-03-17 07:34:54 : อบจ.ระนอง จัดโครงการอบรมสัมมนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ดูหัวข้อเก่ากว่า 2021-01-18 07:40:37 : อบ​จ.ระนอง​ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

Share on Line
Share on Pinterest