รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

Share on Line
Share on Pinterest