ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • งานธุรการ
 • งานสารบรรณ
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานรัฐพิธี
 • งานประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ อบจ. งานข้อมูลข่าวสารทั่วไปและสารสนเทศ
 • งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด
 • งานสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนอง
 • งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
 • งานบำรุงรักษาสนามกีฬา สวนสาธารณะ และอาคารสถานที่ต่าง ๆ ที่อยู่ในความ รับผิดชอบของ อบจ.
 • งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 • งานประสานงานหน่วยงานอื่น
 • งานอื่นที่ไม่มีส่วนราชการใดรับผิดชอบ
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ มีหน้าทีความรับผิดชอบเกียวกับ

 • งานนิติการ
 • งานการตราข้อบัญญัติ อบจ. ที่ไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 • งานดำเนินการกิจการพาณิชย์
 • งานการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบจ.
 • งานการดำเนินการทางนิติกรรม สัญญา
 • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน
 • งานการรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายพัฒนาสังคม และส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • งานสาธารณสุข
 • งานการสังคมสงเคราะห์ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
 • งานการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว
 • งานการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย

Share on Line
Share on Pinterest