ฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • งานเบิกจ่าย รับ นำส่ง เก็บรักษาเงินและเอกสารการเงิน
 • งานตรวจสอบใบสำคัญฎีกา
 • งานเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและเงินอื่น ๆ
 • งานเบิกจ่าย การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ
 • งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ
 • งานจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน
 • งานวิชาการด้านการเงิน
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • งานจัดทำงบทดสองประจำเดือน ประจำปี
 • งานจัดทำบัญชีทุกประเภท
 • งานทะเบียนคุมเงินรายได้ รายจ่ายทุกประเภท
 • งานตรวจสอบบัญชี
 • งานวิชาการด้านการบัญชี
 • งานช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการแก่หน่วยงานท้องถิ่นอื่น
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • งานจัดเก็บรายได้
 • งานเร่งรัดจัดเก็บรายได้
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ไดรับมอบหมาย

Share on Line
Share on Pinterest