ฝ่ายสำรวจและออกแบบ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • งานสำรวจออกแบบและจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม
 • งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ
 • งานออกแบบและเขียนแบบ
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • งานแผนการปฏิบัติงานประจำปี
 • งานตรวจสอบการก่อสร้าง
 • งานรวบรวมจัดเก็บประวัติโครงการต่าง ๆ
 • งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง
 • งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมแซมทาง อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ และอื่น ๆ
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายเครื่องจักรกล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลประจำปี
 • งานรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล
 • งานแผนงานและการควบคุมการบำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
 • งานแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง
 • งานให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านวิชาการ ด้านเทคนิค และเครื่องจักรกล แก่หน่วยงาน ท้องถิ่นอื่น
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายสาธารณภัยและสิงแวดล้อม มีหน้าทีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • งานแผนงานและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสิงแวดล้อม
 • งานจัดการสิงแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ
 • งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
 • งานจัดตั้งและดูแลบำบัดน้ำเสียรวม
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

Share on Line
Share on Pinterest