ฝ่ายบริหารการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
 • งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • งานการศึกษาปฐมวัย
 • งานแผนและวิชาการ
 • งานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา
 • งานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาในสังกัด
 • งานวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัยทางวิชาการและการศึกษา
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าทีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • งานศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ 
 • งานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 
 • งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 • งานประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
 • งานภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม 
 • งานวิเคราะห์ วิจัยทางศาสนา และวัฒนธรรม 
 • งานบริหารงานทั่วไป 
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
โรงเรียนบ้านในวง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
 • งานบริหารวิชาการสถานศึกษา
 • งานบริหารงบประมาณ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • งานบริหารงานบุคคล 
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

Share on Line
Share on Pinterest