ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

 • งานแผนอัตรากำลัง การจัดตั้งส่วนราชการและการปรับปรุงส่วนราชการ
 • งานการกำหนดตำแหน่งและการปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง
 • งานเลขานุการ ก.จ.จ.
 • งานสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอน
 • งานสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
 • งานการคัดเลือกลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
 • งานตรวจสอบประวัติและวุฒิการศึกษาของข้าราชการ พนักงานจ้างที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่
 • งานขอลาออกจากราชการ
 • งานเกษียณอายุราชการ
 • งานบันทึก แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลสารสนเทศบุคลากร
 • งานให้บริการข้อมูลสารสนเทศบุคลากร
 • งานจัดทำทะเบียนประวัติ
 • งานทะเบียนบุคลากร สปสช.
 • งานบรรจุและแต่งตั้ง
 • งานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 • งานต่อสัญญาจ้างของพนักงานจ้าง
 • งานควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติและข้อมูลอัตรากำลัง
 • งานการหารือ/ตอบข้อหารือ และให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบริหารงานบุคคล
 • งานจัดทำประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

 • งานแผนพัฒนาบุคลากร
 • งานการจัดฝึกอบรม การประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน
 • งานส่งเสริมการศึกษาต่อและการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม
 • งานติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
 • งานการเลื่อนระดับ
 • งานการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน
 • งานจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครู อบจ.
 • งานสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่น
 • งานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
 • งานจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • งานการออกหนังสือรับรองบุคคล
 • งานการออกคำสั่งประกาศ เกี่ยวกับการบริหารงานและการปฏิบัติงาน
 • งานเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยเข้าสู่ตำแหน่งครู
 • งานประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู อบจ.
 • งานการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการยกย่องเชิดชูเกียรติ
 • งานเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา ๓ ปี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำเพิ่มเติม แผนดำเนินการการควบคุม การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรายงานผลการ ปฏิบัติงานของกอง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

 • งานดำเนินการทางวินัย
 • งานการทำสำนวนไต่สวนสำนวนการสอบสวนทางวินัย
 • งานตรวจสอบหรือการสืบสวน การสอบสวน การแสวงหาข้อเท็จจริง
 • งานการอุทธรณ์และการร้องทุกข์
 • งานการพิจารณา และตรวจสอบคำอุทธรณ์ หรือคำโต้แย้ง
 • งานทำสำนวนสืบสวนสอบสวนจากการร้องเรียนร้องทุกข์บุคลากรในสังกัด อบจ.
 • งานคณะอนุกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวินัย และการให้ออกจากราชการ
 • งานคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์
 • งานประมวลจริยธรรม
 • งานเสริมสร้างวินัยคุณธรรมและจริยธรรม
 • งานจัดทำประกาศหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
 • งานรายงานกรณีบุคลากรของ อบจ. เดินทางออกจากราชอาณาจักรไทยตามระเบียบ ประกาศที่กำหนด
 • งานวางระบบควบคุมภายในของกอง
 • งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติราชการและการลาของข้าราชการ อบจ. ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
 • งานจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
 • งานอื่น ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

Share on Line
Share on Pinterest