ฝ่ายนโยบายและแผนงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • งานวิเคราะห์นโยบายและแผนของ อบจ.
 • งานการจัดทำแผนพัฒนา อบจ.
 • งานการประสานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
 • งานคณะกรรมการพัฒนา อบจ. และคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา อบจ.
 • งานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย :
 • งานการโอนเงินงบประมาณ
 • งานแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
 • งานเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุน
 • งานจัดทำแผนพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานส่งเสริมการลงทุน
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายพัฒนาอาชีพ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • งานแผนงานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 • งานเกี่ยวกับผังเมือง
 • งานการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
 • งานจัดการคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายข้อมสและติ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • งานตรวจติดตามการดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 • งานศูนย์ข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานการตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ

Share on Line
Share on Pinterest