ฝ่ายการประชุม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • งานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานการจัดทำระเบียบวาระการประชุมสภา และคณะกรรมการต่างๆ ของสภา อบจ.
 • งานจัดทำรายงานการประชุมสภา และคณะกรรมการต่าง ๆ ของสภา อบจ.
 • งานเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและข้อบังคับการประชุม
 • งานเกี่ยวกับการตั้งกระทู้ถาม ข้อซักถามของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าทีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • งานเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาและคณะกรรมการของสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัด
 • งานระเบียบและทะเบียนประวัติของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานสิทธิสวัสดิการของสมาชิกสภา อบจ.
 • งานเลขานุการสภา ประธานสภา และรองประธานสภา
 • งานส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกสภา อบจ.
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • งานประชาสัมพันธ์กิจการสภา อบจ.
 • งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น
 • งานส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

Share on Line
Share on Pinterest