ฝ่ายจัดหาพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • งานแผนจัดหาพัสดุ
 • งานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 • งานจัดหาพัสดุ
 • งานซ่อมแซมบำรุงรักษาพัสดุ
 • งานรายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • งานทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
 • งานควบคุมและเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานตรวจสอบการรับ-การเบิกจ่ายพัสดุ
 • งานรายงานข้อมูลพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

Share on Line
Share on Pinterest