หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • งานตรวจสอบบัญชี เอกสารทางการเบิกจ่าย และเอกสารการรับเงินทุกประเภท
 • งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี
 • งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา
 • งานตรวจสอบทรัพย์สินและการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • งานตรวจสอบบัญชี เอกสารทางการเบิกจ่าย และเอกสารการรับเงินทุกประเภท
 • งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี
 • งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา
 • งานตรวจสอบทรัพย์สินและการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

Share on Line
Share on Pinterest