วิสัยทัศน์ อบจ.ระนอง

         “เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น ให้ระนองก้าวหน้าไปด้วยกัน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง”

 พันธกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

  1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภค ที่เชื่อมโยงระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือที่ประชากรมากกว่า 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประโยชน์
  2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชน
  3. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและบริหารงานโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  4. สร้างความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนและคุณภาพทางการศึกษา ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  5. การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว และการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
  6. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  7. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูวิถีชมชน วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  8. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาลและบริหารงานโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Share on Line
Share on Pinterest