คำแถลงนโยบาย

ของ

นายธนกร บริสุทธิญาณี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

 

ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546 มาตรา 35/4 ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคนที่มาประชุมด้วย  นั้น

กระผม นายธนกร บริสุทธิญาณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระนองตลอดจนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ไว้วางใจกระผมพร้อมทีมงาน ให้เข้ามาบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เพื่อให้การเข้ารับหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงขอแถลงนโยบายในการบริหารงานต่อสภา อันทรงเกียรตินี้  ไว้ดังนี้

นโยบายแนวทางการบริหารงานและการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

นโยบายของ นายธนกร  บริสุทธิญาณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดระนองที่ยั่งยืน ตามพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลเข้าถึงและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานต่อไป จึงแบ่งแนวทางการพัฒนาเป็นแต่ละด้าน ดังนี้

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 สนับสนุนเร่งรัดการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนทุกสายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ทั้งเส้นทางสายหลัก และทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านตำบล โดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนมาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในการสัญจรไปมา และขนส่งสินค้าได้ตลอดทุกฤดูกาล

1.2 สนับสนุนการพัฒนาและรักษาดูแลแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อให้มีน้ำสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค การเกษตรและเร่งแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ สนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ในระดับพื้นที่และการประสานการปฏิบัติให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.3 จังหวัดระนองมีชายแดนติดต่อกับประเทศพม่าทั้งทางบกและทางน้ำจึงเป็นจุดผ่านแดนที่สำคัญในการขายสินค้าตามแนวชายแดนและการท่องเที่ยวแนวความคิดในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเช่น เส้นทางคมนาคม ท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ เพื่อสร้างทางเชื่อมโยงของเส้นทางหลักเส้นทางรองและโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ทุกระดับโดยเฉพาะจะเน้น      ในความสำคัญกับการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจำเป็นเร่งด่วนตามความต้องการของประชาชน

1.4 สนับสนุนให้ประชาชนมีที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย และคุ้มครองการใช้ประโยชน์จากที่ดินของรัฐ

2. ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

2.1 ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดระนอง (GPP) ภาคการเกษตรจะมีมูลค่าสูงสุด ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 46.40 ของ GPP รวมของจังหวัดโดยสาขาการผลิตที่สำคัญและสร้างรายได้ให้กับจังหวัด ได้แก่ สาขาการประมง รองลงมาเป็นสาขาเกษตรกรรม

2.2 การส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) บนพื้นฐานของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP

2.3 สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งจังหวัดระนองมีศักยภาพอันโดดเด่นของน้ำแร่ธรรมชาติคุณภาพดี มีปริมาณมากและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามโดยจะดึงการใช้น้ำแร่ร้อน เป็นสินค้าหลักเสริมด้วยการใช้แนวทางการแพทย์แผนไทย เช่น การนวดแผนไทย สปา การใช้สมุนไพร ควบคู่กับด้านอาหารและโภชนาการ

2.4 สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เพราะจังหวัดระนองมีป่าชายเลนคงสภาพพื้นที่สงวน ชีวมณฑลและพื้นที่ชุมน้ำรวมเป็นพื้นที่ประมาณ 782,342 ไร่ ซึ่งกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการเสนอป่าชายเลน จังหวัดระนองขึ้นเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและคาดว่าจะใช้เวลาในการเสนอขึ้นมรดกโลกประมาณ 2 ปี โดยพื้นที่ดังกล่าวได้รับการประกาศเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก้) แล้วเมื่อปี 2540 โดยมีคุณสมบัติที่โดดเด่นเป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยและอาเซียนมีพืชพันธุ์และสัตว์หายาก เช่น แม่หอบ ซึ่งมีลักษณะของกุ้งและปูผสมผสานกัน อายุมากกว่า 16 ล้านปีและมีแห่งเดียวในลำน้ำกระบุรีเป็นต้น

2.5 ประสานการจัดทำแผนพัฒนาของท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของจังหวัด เพื่อรองรับการเจริญเติบโต ด้านเศรษฐกิจของเมืองในอนาคต

 

3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านสาธารณสุข ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองสาธารณสุขโดยมีหน้าที่บริหาร การจัดการรักษาพยาบาลงานส่งเสริมสุขภาพงานสาธารณสุขพื้นฐานเป็นหลัก เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนโดยมีแนวคิด ดังนี้ พัฒนาสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านให้มีคุณภาพมาตรฐานให้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดบริการรองรับการดูแลผู้ป่วยที่ส่งต่อกลับมาจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่ หรือการทำหน้าที่เป็น "พี่เลี้ยง" ความช่วยเหลือแนะนำครอบครัวผู้ป่วยที่มีความพร้อมในการรับผู้ป่วยไปดูแลต่อที่บ้านซึ่งถือเป็นสถานที่ที่ทำให้ผู้ป่วยทุกคนรู้สึกอุ่นใจมากที่สุด

3.2 สนับสนุนเครือข่าย อสม. ให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง เพื่อให้บริการสาธารณสุข

3.3 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจากภัยพิบัติต่างๆ เนื่องจากจังหวัดระนอง ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย วาตภัยและอัคคีภัยในหลายพื้นที่สนับสนุนหน่วยงานป้องกันและบรรเทา  สาธารณภัย โดยอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆและเชื่อมโยงกับเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ

3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา สวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อน การจัดสรรที่สนามกีฬาในตำบลหมู่บ้าน การจัดให้มีอุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การออกกำลังกายต่างๆ แก่ชุมชน

3.5 ส่งเสริมเยาวชนของจังหวัดระนองด้านการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ โดยที่จังหวัดระนองมีสภาพภูมิอากาศช่วงฤดูฝนมีระยะเวลายาวนานกว่าพื้นที่อื่นๆ ความจำเป็นในการสนับสนุนการจัดให้มีสนามกีฬาในร่มจึงมีความสำคัญ เช่น สนามฟุตซอล สนามเทเบิลเทนนิส สนามแบดมินตันซึ่งปัจจุบัน เยาวชนจังหวัดระนองสามารถพัฒนาให้เป็นนักกีฬามืออาชีพได้แล้วในกีฬาหลายประเภท

3.6 ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและการแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือบุคลากรด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย และช่วยเหลือสาธารณภัยต่างๆ ในท้องถิ่น

 

4. ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

4.1 สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนและสามารถที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง รวมทั้งเพื่อจะทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องชาวจังหวัดระนอง และสนับสนุนจัดทำโครงการบำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้อย่างมีความต่อเนื่อง

4.2 เนื่องจากทิศทางการพัฒนาจังหวัดระนองจึงทำให้ชุมชนเจริญเติบโตมากขึ้นและปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการสนับสนุนรณรงค์ให้ประชาชนมีวิธีคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพจึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างจริงจัง เพื่อจัดตั้งศูนย์ขจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรและบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างภาคอุตสาหกรรมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อลดมลภาวะที่เป็นผลกระทบกับคุณภาพชีวิตของประชาชน

4.4 เสริมสร้างองค์ความรู้ให้ประชาชนมีความตระหนักสู่การใช้ชีวิต “ปกติวิถีใหม่” (New Normal) ในทุกๆด้าน ทั้งด้านการใช้ชีวิต ด้านธุรกิจ ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา เพื่อรับมือกับโรคระบาดหรือเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ต่างๆเช่น Covid-19 ในระยะที่ 2 และ ไวรัส RSV (Respiratory Syncytial Virus)

 

5. ด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1 การศึกษาเป็นปัจจัยที่สำคัญ ในการพัฒนาประเทศชาติจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาจังหวัดระนองให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนโดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษา และการให้บริการด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยจะดำเนินการในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ

5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหาสื่อการเรียนการสอนเพื่อมุ่งต่อผลสัมฤทธิ์ทั้งทางด้านบุคลากรทางด้านการศึกษา สถานศึกษา วัสดุอุปกรณ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานทุกระดับตลอดจนพัฒนาการเรียน  การสอน เพื่อขยายศักยภาพ และมุ่งต่อผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาด้านการศึกษาโดยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตลอดจนส่งเสริมการนำนวัตกรรมทางการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาต่างประเทศมาพัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น

5.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบำรุงรักษาและการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมจารีตประเพณีอันดีงามให้ยั่งยืน เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้อันจะนำไปสู่ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ

5.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรทางด้านการศึกษาด้านศาสนาด้าน ศิลปวัฒนธรรมและด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อทำให้เกิดการพัฒนามีการต่อยอดองค์ความรู้เพื่อสืบทอดให้ คนรุ่นหลังได้ศึกษาและอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ตลอดไป

5.5 ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ศาสนศิลปวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ให้เป็นอัตลักษณ์ของชาวจังหวัดระนอง เช่น แข่งเรือยาว งานถ้ำพระขยางค์ งานตักบาตรเทโว เทศกาลถือศีลกินเจ เป็นต้น

 

6. ด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

6.1 บริหารจัดการให้การบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองเป็นองค์กรที่โปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลโดยวางแผนตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตลอดจนการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างสุจริตและมีประสิทธิภาพ

6.2 ส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานของ บุคลากร ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติราชการและเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีความทันสมัยและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ

6.3 การบริหารแบบกลุ่มเป้าหมายจะต้องให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบาย   เพื่อทำให้ทราบได้ชัดเจนว่าประชาชนกลุ่มใดจะได้รับประโยชน์จากนโยบายมากน้อยเพียงใด โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจในเรื่องสำคัญที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของ ประชาชนโดยตรง ตลอดจนร่วมมือกับองค์กรสาธารณประโยชน์ สถาบันทางวิชาการ และสื่อสารมวลชน ในการร่วมดำเนินการ

6.4 จัดให้มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยจัดให้มี Call Center เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการ อันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที รวมตลอดถึงการจัดให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายเพื่อเป็นที่พึ่งแก่ประชาชน

6.5 จัดโครงการ อบจ.สัญจร เพื่อให้บริการชุมชนและรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนถึงบ้าน

6.6 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในด้านการเมืองการปกครอง สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในราชอาณาจักรไทย

 

7. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลักดันแนวนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของจังหวัดระนอง มาทำให้ เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยมุ่งเน้นกรอบนโยบายที่สามารถทำได้จริงและเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

7.1 สนับสนุนการใช้กล้องวงจรปิด CCTV ในการรักษาความปลอดภัยและแก้ไขปัญหาการจราจรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการร่วมกับภาครัฐและเอกชน

7.2 พัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ทันสมัยมีประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง และประชาชนชาวระนอง

7.3 สนับสนุนการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบสารสนเทศรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้ใช้บริการสืบค้นข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

 

8. ด้านการเกษตร

8.1 การส่งเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาสินค้าด้านเกษตรและอุตสาหกรรม เช่น ส่งเสริมการวิจัยและ พัฒนาสินค้าอาหาร สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ส่งเสริมการใช้สมุนไพร เส้นใย การผลิตพลังงานทดแทน เช่น ปาล์มน้ำมัน พัฒนาสถาบันเกษตร ส่งเสริมทำการเกษตรที่ยั่งยืน เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นต้น

8.2 ส่งเสริมการจัดทำตลาดสินค้าเพื่อการเกษตร เช่น ตลาดกลางยางพาราปาล์มน้ำมันตลาดผลไม้ ตลาดน้ำ โดยจะส่งเสริมสนับสนุนในการทำล้ง เพื่อที่จะให้เกษตรกรชาวระนองมีอำนาจต่อรองและสร้างความเป็นธรรมกับเกษตรกรชาวสวนผลไม้ เพื่อที่จะไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง และจะช่วยให้เกษตรกร มีรายได้ที่ดีขึ้น

การดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว ทีมผู้บริหารจะมุ่งมั่นดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว มีความถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่กระผมแถลงทั้งหมดนี้ จะเป็นกรอบการบริหารราชการในช่วงระยะเวลาของการดำรงตำแหน่ง 4 ปี โดยยึดกรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ของจังหวัดระนอง โดยเมื่อการแถลงนโยบายของทีมผู้บริหารเสร็จสิ้นแล้ว ทีมผู้บริหารจะซักซ้อมความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน และขับเคลื่อนการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นรากฐานสำคัญในการก้าวไปสู่การเป็นจังหวัด ประเทศที่พัฒนาแล้วบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระยะต่อๆ ไปข้างหน้าตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติต่อไป

 ทีมบริหารขอให้ความเชื่อมั่นแก่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง และประชาชนชาวจังหวัดระนองทุกภาคส่วนว่า จะบริหารงานอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และยึดประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนเป็นที่ตั้งอย่างแท้จริง เพื่อให้จังหวัดระนอง ประเทศไทยก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 

Share on Line
Share on Pinterest