บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

         องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีเขตพื้นที่ดูแลรับผิดชอบอย่างกว้างขวาง  และมีภารกิจหลายประการแต่ด้วยมีงบประมาณโครงการดำเนินภารกิจที่จำกัด จึงได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการ  ดังนี้

            1.   ภารกิจหลัก

 1.  การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 2. การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 3. การส่งเสริม  พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
 4. การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และการประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
 5. การส่งเสริมการกีฬา  จารีต  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 6. ผังเมืองรวมจังหวัด
 7. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
 8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 9.  การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 10. การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
 11. การตรวจสอบและติดตามประเมินผล
 12. การส่งเสริมการศึกษา
 13. การส่งเสริมการศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
 14. การแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และป้องกันยาเสพติด

           2.    ภารกิจรอง

 1. ส่งเสริมการจัดตั้งตลาดกลาง  หรือศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของจังหวัด
 2. ส่งเสริมการจัดให้มีสวนสาธารณะ  หรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 3. การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
 4.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 5. งานอำนวยการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 6. การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ
 7. สนับสนุนกิจกรรมตามโครงการพระราชดำริ
 8. กิจกรรมเมืองไทยใสสะอาด

            3.   ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

 1. การดูแลบำรุงทางหลวงชนบท
 2. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
 3. โรงเรียน
 4. ระบบชลประทาน คลอง

              ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540  มาตรา 7 วรรคท้าย  ได้กำหนดไว้ว่า  “เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ได้แก่เขตจังหวัด” จึงทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีเขตรับผิดชอบทั้งจังหวัด รวมทั้งพื้นที่ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดไว้หลายฉบับ ได้แก่  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา  45  กฎกระทรวงมหาดไทย    พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 สามารถสรุปอำนาจหน้าที่ตามภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
              
             1.    ด้านโครงสร้างพื้นฐาน    มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

                    (1)  การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้ำ 
                    (2)  การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
                    (3)  การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
                    (4)  การสาธารณูปการ 
                    (5)  การจัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก  
                    (6)  การจัดให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ 
                    (7)  การจัดให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา 
                    (8)  การจัดให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
                    (9)  การจัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 

              2.    ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง   ดังนี้

                    (1)  การจัดการศึกษา 
                    (2)  การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด  การรักษาพยาบาล  การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
                    (3)  การป้องกันโรค  การบำบัดโรค  และการจัดตั้งและบำรุงสถานพยาบาล 
                    (4)  การสังคมสงเคราะห์   และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชราและผู้ด้อยโอกาส
                    (5)  การรักษาความสะอาดของถนน  ทางเดิน  และที่สาธารณะ 
                    (6)  การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
                    (7)  การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน  
                    (8)  การจัดให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจ  สวนสาธารณะ  สวนสัตว์ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร 
                    (9)  การบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 

              3.    ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

                    (1)  การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
                    (2)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                    (3)  การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด 
                    (4)  การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตสภาตำบล
                    (5)  การดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

              4.    ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

                    (1)  การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
                    (2)  การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง     
                    (3)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
                    (4)  การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน  และการทำกิจการไม่ว่าจะดำเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ 

              5.    ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง   ดังนี้

                    (1)  การคุ้มครอง  ดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                    (2)  การจัดตั้งและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม 
                    (3)  การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม  
                    (4)  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ

              6.    ด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้
 
                    (1)  บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
                    (2)  การส่งเสริมการกีฬา  จารีตประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
                    (3)  การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
                    (4)  การศึกษา การทำนุบำรุงศาสนา  และการส่งเสริมวัฒนธรรม

              7.    ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

                    (1)  สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นโครงการพัฒนาท้องถิ่นสนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
                    (2)  ประสานและให้ความร่วมมือโครงการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
                    (3)  การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
                    (4)  การให้บริการแก่เอกชน  ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

Share on Line
Share on Pinterest