thumbs
นายสุวิทย์ หลักชัย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

thumbs
นางศศิธร สารแขวีระกุล
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

thumbs
นางเสาวลักษณ์​สมัยแก้ว​
ผู้อำนวยการกองคลัง​

thumbs
นายวิชัยพร สินทรัพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง

thumbs
นางสาวกมลพรรณ พัฒนา
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

thumbs
นางมนทนา สินทรัพยฺ์
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

thumbs
นางสาวรวินทร์นิภา ผาดำ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

thumbs
นายดำรงพันธ์ เพชรคง
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

thumbs
นางเสาวลักษณ์ สมัยแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง​ รักษาราชการแทน​
ผู้อำนวยการกองพัสดุ

thumbs
นางสาวชุลีพร สันตยานนท์
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

Share on Line
Share on Pinterest