thumbs
นางศศิธร สารแขวีระกุล
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

thumbs
นางดวงแก้ว ลิ่มสกุล
หัวหน้าฝ่ายนิติการ

thumbs
นางศศิธร สารแขวีระกุล
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

thumbs
นายธนกร สุวุฒิกุล
นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

thumbs
นางสาวพิไลลักษณ์ พยัฒยุทธิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

thumbs
นาวสาวพัชนา ลิกขะไชย
นิติกรชำนาญการ

thumbs
นายวิฑูร นพรัตนาภรณ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย
ส่งเสริมอาชีพและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

thumbs
นางสาวจีรายุพร สมบัตินา
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

thumbs
นายเอกศักดิ์ เรนชนะ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

thumbs
นายพงศธร รุ่งเรือง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

thumbs
นางสาวกาญจนา ศรีกฤษณ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

thumbs
นางยุวดี เรนชนะ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

thumbs
นางวิไลภรณ์ ภูวสวัสดิ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

thumbs
นายธรรมนูญ แซ่ขอ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นางสาวกมลชนก อิ้วสมจิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นางเบญจกุล พุฒภา
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

thumbs
นางสาวนราวรรณ แซ่อ๋อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

thumbs
นางสาวจิราพร วรรณกูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นางสาวธิดารัตน์ พัฒนา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว

thumbs
นางสาวทิพย์จุฑา กระจ่างเมฆ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นายณภัทร แสงโสมสุวิมล
ช่างสำรวจที่ดิน

thumbs
นายภูธน แสงวิเชียร
คนงานทั่วไป

thumbs
นายสุรเดช สุดจิตร์
คนงานทั่วไป

thumbs
นายชัยยะพร ขุนพล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

thumbs
นายอภิวัฒน์ แพงคำอ้วน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Share on Line
Share on Pinterest