thumbs
นางเสาวลักษณ์ สมัยแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

thumbs
นางนิภา เชาวนรังค์
นักบริหารงานการคลัง หัวหน้าฝ่ายการเงิน

thumbs
นางชนิตา ตัณฑะจินะ
นักบริหารงานการคลัง หัวหน้าฝ่ายบัญชี

thumbs
นางศิริพัฒน์ สุดใจ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

thumbs
นางสุพานี เรืองทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

thumbs
นางสาวพัชรี ฑิปปกรณ์สกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

thumbs
นางสาวกิ่งแก้ว ศรีเกตุ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

thumbs
นางสาวสมาพร พรหมทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

thumbs
นางสุนันทา จันทโชติกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

thumbs
- ว่าง -
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

thumbs
นางฤทธิญา บุตรเขียว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

thumbs
นางอัมรินทร์ กาญจนะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

thumbs
นางฉวีวรรณ เพชรอาวุธ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

thumbs
นางสุดารัตน์ ทองสนิท
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Share on Line
Share on Pinterest