thumbs
นายวิชัยพร สินทรัพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง

thumbs
นายเรืองวัฒน์ เรืองศรี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

thumbs
นายศิริศักดิ์ ศรีสว่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

thumbs
นายพงษ์ศักดิ์ ภูมิทักษ์
นายช่างเครื่องกล ชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

thumbs
นายศิริศักดิ์ ศรีสว่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม

thumbs
นายธนิต เพชรจรัส
นายช่างโยธาอาวุโส

thumbs
นายพิศาล ม้าล้อม
นายช่างโยธาชำนาญงาน

thumbs
นายวุฒิสาร ขำอ้วม
นายช่างโยธาชำนาญงาน

thumbs
นายโชคจิระวณิช เจริญวิริยะภาพ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

thumbs
นายเรืองวัฒน์ เรืองศรี
นายช่างโยธาชำนาญงาน

thumbs
นางวันทนา ศรีสว่าง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

thumbs
นางนิรมล วงศ์พัฒนกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

thumbs
นางจินตนา เพชรอินทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

thumbs
นางภาวินี สมัยแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

thumbs
นางสาวธมนธรณ์ ตันโสภณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นางสาวกาญจนา เหลืองทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นางสาวณภัค สุนทราศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นายอดิศักดิ์ เหลืองทอง
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

thumbs
นางสาวนัทธ์ชวัล มีสุข
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

thumbs
นายณัฐวุฒิ เวชสวะ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

thumbs
นายสิทธิชัย วิชัย
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

thumbs
นายสมเกียรติ สาลี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

thumbs
นายศักดิ์ชัย หนูหนัน
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

Share on Line
Share on Pinterest