thumbs
นายดำรงพันธ์ เพชรคง
รักษาการ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

thumbs
นายดำรงพันธ์ เพชรคง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ

thumbs
นางสาวเกศกนก ศิริคง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

thumbs
นายนิพนธ์ แซ่กวน
ครูชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านในวง

thumbs
นางสาวปภัสรา โกษฐเพชร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

thumbs
นายวันใหม่ สังข์สงหา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

thumbs
นางสาวศิรดา เนตรินทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

thumbs
นางรัชนก นิลวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

thumbs
นางสาวชลธิชา นาวาทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

thumbs
นายฟีเลมอน ฉิ้นฉิ้ว
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

default
นายฤทธิเดช พลสินธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นายธนภัสร์ อนันต์รัตน์
ครูชำนาญการ

thumbs
นางวาสนา คงแก้ว
ครู

thumbs
นางสาวใจเพชร พิศพักตร์
ครูผู้ช่วย

thumbs
นางสาวผกามาศ ศักดิ์ชุมพล
ครูผู้ช่วย

thumbs
นางสาวทิพวรรณ์ จงจิตร์
ผู้ช่วยครู

thumbs
นางพรวิภา หลักพันธ์
ผู้ช่วยครู

thumbs
นางสาวชุติภา ทองพันธ์
ผู้ช่วยครู

thumbs
นางสาวสุนิษา ก้อนเมฆ
ผู้ช่วยครู

thumbs
นางสาวอุทุมพร สมศรี
ผู้ช่วยครู

thumbs
นางสาวพิลาสลักษณ์ ภาสะเตมีย์
ผู้ช่วยครู

thumbs
นางสุพัตรา เพชรมณี
ผู้ช่วยครู

thumbs
นางสาวเทวิกา สำเภาเงิน
ผู้ช่วยครู

thumbs
นางกาญจุรี เทียนทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นางมณีรัตน์ แซ่กวน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

thumbs
นางสาวลัดดาพร หรหมพัด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

thumbs
นายเสฎฐพงศ์ ด่อนศรี
ภารโรง

thumbs
นางสาวจุรี เพชรถึง
ภารโรง

thumbs
นางสาวอรทัย ทิพย์สอดส่อง
ผู้ช่วยสันทนาการ

thumbs
นายสมศักดิ์ พูนผล
ครูอาสาพัฒนาการกีฬา

thumbs
นายจรัญ หีดคีรี
ครูอาสาพัฒนาการกีฬา

Share on Line
Share on Pinterest