thumbs
นางสาวกมลพรรณ พัฒนา
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

thumbs
นายอนิรุทธ์ เยาวสุต
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

thumbs
นางสาววลาสินี พงษ์ไทย
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

thumbs
นางสาวนิชดา เฉื่อยทอง
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

thumbs
นางพรศรี สอนสุวรรณ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

thumbs
นางยินดี งามสวน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

thumbs
นางสาวนิชดา เฉื่อยทอง
นิติกรปฏิบัติการ

thumbs
นายวชิรพล สุวรรณฑล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

thumbs
นางปัณฑิตา จินาล่อง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

thumbs
นางสาวธัชนัน เลิศสุนทรทรัพย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

thumbs
นางสาวสุกัญญา พวงสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Share on Line
Share on Pinterest