thumbs
นางสาวรวินทร์นิภา ผาดำ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

thumbs
นางวาสนา ปัจฉิมเพ็ชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน

thumbs
นางสาวกนิษฐา ยกทอง
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

thumbs
นางนวรัตน์ มหามิตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการหัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

thumbs
นางสาวศิรินภา แสวงมี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

thumbs
นายนรินทร์ อบแพทย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ

thumbs
นายคณาฤทธิ์ ชีวะพันธศักดิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

thumbs
นางรัตนา ช่วยเพชร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

thumbs
นายวุฒิชัย ชนะภัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

thumbs
นางสาวภูริชญา ณ ระนอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นางสาวธัญญารัตน์ เพชรแท้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Share on Line
Share on Pinterest