thumbs
นางมนทนา สินทรัพย์
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

thumbs
นางกัลยาณี​ ม่วงหีต​
รักษาการในตำแหน่ง​ หัวหน้าฝ่ายการประชุม

thumbs
นางพรทิพย์ ศรีคง
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจฯ

thumbs
นางกัลยาณี ม่วงหีต
หัวหน่าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร

thumbs
นางนริสา ไพเราะ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

thumbs
นางสาววิรารัตน์ ไชยพัฒน์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

thumbs
นางสุภาพร หมวดทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

thumbs
นางสาวณัฐณิชา ทิพย์อักษร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

thumbs
นายภิญโญ พิเคราะห์ฤกษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

thumbs
นางสาววิภารัตน์ ช่างคิด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

Share on Line
Share on Pinterest