thumbs
นางเสาวลักษณ์ สมัยแก้ว
รักษาราชการแทน​ ผู้อำนวยการกองพัสดุ

thumbs
นางอรอุมา เทพทอง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

thumbs
นางอรณิกา ศรีนาค
เจ้าพนักงานพสดุชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

thumbs
นางอรณิกา ศรีนาค
เจ้าพนักงานพสดุชำนาญงาน

thumbs
นางภัทราภรณ์ ทรัพน์นิกร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

thumbs
นางดวงมณี ตังสุรัตน์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

thumbs
นางศิริลักษณ์ เรืองศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

thumbs
นางศุภกาญจน์ อรรถกิจเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นางขวัญใจ มีทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

Share on Line
Share on Pinterest