thumbs
นางสาวกมลพรรณ พัฒนา
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

thumbs
นายนัทวัฒ กาญจนพยัคฆ์
รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

thumbs
นางสาววลาสินี พงษ์ไทย
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

thumbs
นายวิฑูร นพรัตนาภรณ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

thumbs
นายวชิรพล สุวรรณฑล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

Share on Line
Share on Pinterest